Наукові публікації доц. Саварин Т. В.

 • Organizational and psychological basis of teaching foreign languages to medical students / T. Savaryn., M. Kichula // Медична освіта. – № 2. – 2022. – С. 111-116.

 • Synonymy anatomical terminology / T. V. Savaryn, І. A. Prokop // Медична освіта. – № 3. – 2021.  – С. 142-146.

 • Весільна лемківська пісня (українська, польська, словацька): специфіка та використання / Т.В. Саварин, Н.О Федчишин // Русин: Международный исторический журнал. – 2021. – № 65. – С.287-295.

 • Method of specific situations analysis (case method) as a pedagogical technology / I. A. Prokop, T. V. Savaryn // Медична освіта. – 2021. – № 1. –С. 93-97.

 • Дидактичні умови формування лінгвістичної ерудиції у процесі вивчення латинської мови в єзуїтських колегіях XVI-XVIII ст. / Г. Навольська, О. Кашуба, Т. Кравчук, Т. Саварин // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – 2021. – Вип.1. – С. 41-52.

 • The use of game elements in the study of medical terminology in higher educational establishments / T. V. Savaryn, I. A. Prokop // Медична освіта. – 2020. – № 1.. – С. 21-26.

 • PLatin sayings as an educational aspect for medical students / I. A. Prokop, T. V. Savaryn, H. I. Navolska // Медична освіта. –2020. – № 2. – С. 109-113.

 • Використання віртуальних навчальних програм для вивчення латинських медичних термінів / І.І. Ворона, Т.В. Саварин // Медична освіта. –2020. – № 3. – С. 14-16.

 • Generalized model of intergrated technology of medical students’ individual work management in learning a foreign language / K. B. Oleksii, T. V. Savaryn, I. I. Vorona // Медична освіта. –2019. – № 3. – С. 144-146.

 • Development of grammatical competence of medical students on Latin lessons using virtual training programs / I. Vorona , M. Kichula , K. Oleksii, T. Savaryn // Modern Journal of Language Teaching Methods (MJTM). 2019. – Vol. 9, Issue 1. – P. 495-506.

 • Establishment and development of medical education and science in the Western Ukraine (XVIII - XIX century) / I.A. Prokop, T.V. Savaryn // Медична освіта. –2019. – № 2. – C. 184-190.

 • Навчання медичної термінології: креативний аспект / М. Я. Кічула, Т.В. Саварин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. С.121-125.

 • Латинсько-грецькі запозичення у німецькій медичній термінології / І. Ворона, Т. Саварин // Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал. / [редкол.: І.П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – 2018. – №8. – С. 46-52.

 • Specifics of applicants’ selection for training at higher medical schools of Great Britan / I. A. Prokop, T. V. Savaryn // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 132- 138.

 • Розвиток вищої освіти Греції (на прикладі університету ім. Аристотеля в м. Салоніках) /Т.В. Саварин, Ю.Ю. Яриш, О.В. Денефіль // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 191-195.

 • Шлюбні та післяшлюбні лемківські весільні обрядові пісні у межових контактах з польськими і словацькими // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2018. – № 1-4. С. 57-71.

 • Організація медичної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XVIII – XIX ст. /Т.В. Саварин // Медична освіта. –2017. – № 4. – С. 119-126.

 • Персоніфікований літопис народного болю і тяжкого непокараного злочину. Рец. на кн.: Галик Ярослава. Книга пам’яті Лемківщини 1944–1946. // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2017. – № 3. – С. 141–145.

 • Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах (власне весілля) / Т. В. Саварин, Г. Я. Павлишин // Молодий вчений. – 2016. – № 11 (38). – С. 222-225.

 • Весільні пісні та звичаї Лемківщини на українсько-словацькому суміжжі /Т. Саварин //Міфологія і фольклор. – 2016. – № 1-2. – С.112-117.

 • Викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв нaвчaння пiд чac виклaдaння лaтинcькoї мoви у вищих медичних навчальних закладах / Т. В. Саварин, І. І. Ворона // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип. 35. – 2015. – С. 162 - 165.

 • Кейс-метод навчання у медичній освіті / Г. А. Павлишин, Т. В. Бігуняк, Т. В. Саварин // Медична освіта. – 2015. – №3. – С.67-69.

 • Використання віртуальних навчальних програм на заняттях латинської мови в медичних закладах / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. – Вип. 34. – С. 51 – 53.

 • Психологічні основи навчання іноземних мов студентів медиків / Т. В. Саварин, І. І. Ворона // Вісник Черкаського університету : Серія: Педагогічні науки. – 2014. – № 13 (306). С. 20 – 25.

 • Лемківська весільна обрядопісенність у межових контактах з польською і словацькою / Т. В. Саварин // Zbior raportow naukowych “Nauka dzis: teoria, metodologia, practyka”(28.09.2013-30.09.2013). – 2013. – № 1. – S. 34-37.

 • Використання тестового контролю та тестових завдань у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. В. Саварин, І. В. Бекус // Медична освіта. – 2012. – № 1.– С. 15-18.

 • Саварин Т.В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / М. І. Бобак, С. В. Бондаренко, Т. В. Саварин [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 40-43.

 • Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови / М. І. Бобак, М. Л. Кушик, Т. В. Саварин [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 84-87.

 • Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті : особливості дослідження / Т. В. Саварин // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство. – 2011. – Випуск 4. – С. 43-50.

 • Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця XIX – початку XX століття / Т. В. Саварин // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – № 60. – С. 192-196.

 • Мовна компетенція студентів медичних внз як складник фахової культури майбутнього лікаря / Т. В. Саварин, К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74-77.

 • Особливості дослідження лемківських весільних пісень / Т. Саварин / Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – В.29 / редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред), А.В. Козлов (відпов. ред.) та ін. – 2010. – Ч. 2. С. 287-293.

 • Використання елементів гри при вивченні медичної термінології на заняттях латинської мови / Т. В. Саварин, В. Я. Рахлецька // Медична освіта. – 2006. – № 3. – С. 103-106.

 • Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ на сучасному етапі інтеграції вищої освіти України у європейський простір / Т. Саварин // Медична освіта. – 2006. – № 4 . С. 25-28.

 • Міжетнічний контекст фольклорної пісенності Лемківщини в дослідженнях Ф. Колесси / Т. Саварин // Родина Колессів у духовному і культурному житті України кінця XIX – XX століття: Збірник наукових праць і матеріалів. – 2005. – С. 130-134.

 • Історія фіксації та дослідження лемківських весільних обрядових пісень у післявоєнний період (галицька Лемківщина) / Т. Саварин // Studia metodologica. – 2005. – № 15. – С. 138-142.

 • Історія запису лемківського весілля /Т. Цимбал // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2003. – Вип. 31. – С. 61-74.

 • Коровайні та барвінкові лемківські весільні пісні у межових контактах з польськими і словацькими /Т. Цимбал // Мандрівець. – 2002. – №.6 (41). – С. 18-24.

 • Володимир Гнатюк – дослідник весілля українців карпатського регіону /Т. Цимбал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 147-151.