На кафедрі іноземних мов навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською, та англійською. Теоретичнi і практичнi знання з іноземної та латинської мови на кафедрi отримують студенти медичного, фармацевтичного, стоматологiчного факультетiв, факультету іноземних студентів та ННІ медсестринства.  На кафедрі іноземних мов викладається близько 20 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

У 2023 р. колектив кафедри працює над вдосконаленням  навчального процесу, що демонструється використанням інтерактивних технологій колективно-групового навчання (навчання з комп’ютерною підтримкою, метод сценарію, метод симуляцій, метод каруселі, метод навчальних станцій, метод групових пазлів, метод рольової гри, метод «кейс-стаді»тощо); використанням елементів дистанційного навчання (сервіси MS Teams); а також компетентністно-орієнтований, інноваційно-інформаційний, мультидисциплінарний, проблемно-орієнтований, частково-пошуковий, дослідницький підходи та методи.

Насиченими, творчими та інтерактивними були останні заняття у 2022-2023 навчальному році з “Англійської мови” за професійним спрямуванням” у групах першого курсу стоматологічного факультету та “Англійської мови” у групах першого курсу медичного факультету. Студенти вразили своєю креативністю, показали високий рівень володіння стоматологічною та медичною термінологією, вміння швидко реагувати на запитання та злагоджено працювати у командах.

Заняття проводила доцент кафедри іноземних мов Кітура Г. Я. (Травень 2023 р.)

З лютого 2022 р. навчання на кафедрі продовжено в онлайн форматі. З травня 2022 р. організовано курси з поглибленого вивчення англійської мови для працівників університету, які проводили викладачі кафедри іноземних мов у системі teams. Курси охоплюють усі напрями знання англійської мови: граматика, письмо, аудіювання, читання. При розробці програми курсів викладачі орієнтувалися на загальноєвропейські рекомендації щодо вивчення англійської мови на рівень В1-В2. Саме тому на заняттях акцентувалася увага на професійній лексиці, що дасть можливість комфортно почувати себе в науково-професійному середовищі, адже сучасний викладач і науковець має володіти, як мінімум, однією-двома іноземними мовами, адже сьогодні це не просто показник освіченості і рівня інтелектуального розвитку людини, але й відкритість до постійної самоосвіти.

Вступне заняття курсів (2022)

З вересня 2021 р. навчально-виховний процес на кафедрі відновлено в офлайн форматі

Заняття зі студентами другого курсу спеціальності "Медицина" проводить професор кафедри іноземних мов  Хвалибога Т.І.  

(2021 р.) 

З березня 2020р. у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), навчально-виховний процес на кафедрі організовано у дистанційній формі навчання

Вивчаємо англійську мову за професійним спрямуванням у нових реаліях- на заняттях у  доц. Н. І. Єлагіної  (2020 р.) 

Студенти медичного факультету, ММ-207  разом із доц. Н. І. Єлагіною у рамках проведення Тижня іноземних мов (Квітень 2020 р.)

Методичні засідання кафедри (зліва направо): доц. Г. Б. Паласюк, доц. Т. І. Горпініч, ст. лаб. Н. М. Данилюк, доц. Г. І. Кліщ, доц. Н. І. Єлагіна,  доц. Н. О. Федчишин, доц. М. І. Бобак,  викл. О. Д. Колодницька, доц. Т. В. Саварин, викл. .Я. М. Нахаєва,   доц. І. І. Ворона, доц. І. А. Прокоп (2019 р.)

Колектив кафедри іноземних мов постiйно працює над удосконаленням організаційних форм навчального процесу згідно з вимогами сучасної педагогіки, індивідуальним підходом до засвоєння та з урахуванням особистих якостей студента і його спроможності плідно працювати.

Робота студентів у групах на занятті з дисципліни "Іноземна мова" 

у доц. Т.І. Горпініч (2018 р.)

Реформування системи освіти в Україні у рамках її участі у Болонському процесі висуває нові вимоги щодо вивчення іноземної та латинської мов. У цьому аспекті важливим є узгодження системи викладання цих дисциплін з міжнародними стандартами і сучасними потребами, а також забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння мовою для того, щоб вони мали змогу брати участь у повсякденному житті іншої країни та спілкуватися з іноземцями; обмінюватись професійною інформацією та думками; досягати ширшого і глибшого розуміння способу життя і мислення інших людей та їх культурного спадку; повніше використовувати увесь потенціал нових інформаційних технологій; сприяти взаємному порозумінню і толерантності, ефективній міжнародній співпраці тощо. Звідси, головний напрямок освітньої діяльності кафедри іноземних мов пов’язаний зі специфікою вищого медичного навчального закладу і спрямований на підготовку високоосвіченого фахівця-медика, який володіє іншомовною комунікативною компетенцією у сфері майбутньої професійної діяльності та у повсякденних ситуаціях. Така підготовка здійснюється шляхом формування у студентів мовленнєвих компетенцій для професійних потреб, створення умов для розвитку творчих здібностей студентів та виховання якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності, що сприяє формуванню цілісної особистості майбутнього фахівця.

Вивчаємо англійську мову - цікаво на занятті у доц. Н. І. Єлагіної (2017 р.)

Методична діяльність викладацького складу спрямована на удосконалення сучасних методів викладання іноземної та латинської мов у немовному (медичному) ВНЗ і впровадження їх у навчальний процес. Задля досягнення цієї мети двічі на семестр проводяться методичні семінари, які допомагають викладачам оволодіти інноваційними методами і формами роботи зі студентами у навчальному процесі. На методичних семінарах обговорюються актуальні теоретичні та практичні проблеми методики викладання, а саме: особливості навчання іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх медиків; технологія формування професійно спрямованої компетенції у письмі; упровадження тестових технологій для контролю рівня засвоєння студентами іноземної та латинської мов; використання сучасних інформаційних технологій у викладанні мовних дисциплін; мультимедійні технології в освіті; сучасні вимоги до методичних вказівок у форматі європейської системи освіти; критерії оцінювання знань студентів з різних видів мовленнєвої діяльності та інше. У цьому аспекті варто також згадати відкриті та показові заняття, які аналізуються і обговорюються на методичних засіданнях кафедри.

Методичні засідання кафедри (зліва направо) перший ряд: доц. Н. О. Федчишин; другий ряд: викл. М. В. Волощук, доц. М. Я. Кічула, доц. К. Б. Олексій, доц. Т. В. Корольова, доц. Г. Б. Паласюк, доц. Т. В. Саварин; третій ряд: доц. М. О. Кучма, викл. О. Д. Колодницька, викл. Р. Б. Коцюба, икл.  Я. М. Нахаєва,  ст. лаб. Н. М. Данилюк, викл. І. Р. Гуменна  (2017 р.)

У відповідності до концепції розвитку університету на кафедрі продовжує удосконалюватися практично-орієнтоване навчання. Зокрема, метою практично орієнтованого навчання з іноземної мови є навчити студентів здійснювати переклад і реферування спеціальної фахової літератури та сприяти засвоєнню ними субмови медицини, необхідної для усного та письмового володіння розмовною іноземною мовою у сфері медицини, стоматології, фармації чи медсестринства; розвинути у студентів комунікативні вміння і навички, креативність для ведення бесід на професійну тематику.

Вдосконалення іншомовної компетентності з доц. Г. І. Кліщ (2016 р.)

Опрацювання оригінальних наукових джерел на практичних заняттях з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» відповідно до тематики навчальної програми, виконання вправ (усних і письмових), побудованих за принципом комунікативних, інформаційних, ігрових ситуацій, загальних чи комплексних завдань – все це спрямоване не лише на розуміння змісту тексту, вивчення термінології, розвиток навичок перекладу і спілкування, але й закладає основи для подальшого вивчення тієї чи іншої теми на спеціальних теоретичних і клінічних кафедрах. Для закріплення опрацьованого навчального матеріалу студенти виконують різні за тематикою і ступенем складності творчі завдання, обирають теми для інтерактивного обговорення, розв’язують анаграми і кросворди, відгадують загадки, знайомляться з віршованими творами на медичну тематику тощо.

Ігрові ситуації на занятті англійської мови за професійним спрямуванням у викл. О. Д. Колодницької (2016 р.)

Впровадження та заохочення нетрадиційних форм занять на кафедрі, таких як відеозаняття, інтернет-заняття, заняття-екскурсія, інтегровані заняття, заняття-інтерв’ю, заняття-конференція, заняття-ділова гра дають змогу викладачу створити відповідне середовище, яке орієнтуватиме студентів на комунікацію і дасть додатковий стимул їхній діяльності.

В останні роки викладачі кафедри плідно працюють над проблемою інтеграції латинської та іноземних мов і профільних медичних дисциплін у процесі вивчення медичної термінології у вищих навчальних закладах. Значна увага у цьому ракурсі приділяється практично орієнтованому навчанню й на заняттях з основ латинської та медичної термінології. Вивчення термінології клінічних дисциплін закладається на базі оволодіння студентами лексичним матеріалом греко-латинських назв органів людського тіла, різних анатомічних утворень; дає змогу розуміти і конструювати терміни-композити і терміни-діагнози з кількох слів. Це забезпечує грамотність майбутнього фахівця у його подальшій професійній діяльності, а також міжнародне термінологічне порозуміння між спеціалістами.

На іспиті з латинської мови...

  У розпорядженні кафедри є 11 аудиторних кімнат в яких мають можливість займатись 14 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені навчальними таблицями, комп’ютерами, відеосистемами та мультимедійною дошкою. Також є допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької). 

 Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету у розділі «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 4 віртуальних навчальних програми. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

Створення іншомовного середовища - заняття-ділова гра у завідувача кафедри д-ра пед. наук, доц. Н. О. Федчишин (2016 р.)

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відпрацювань студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять.

Значна увага на кафедрі приділяється самостійній роботі студентів. Традиційно використовуються такі форми її організації та проведення: семестрові завдання для індивідуальної роботи студента; анотування і реферування текстів іноземною чи рідною мовою, які виносяться на самостійне опрацювання; групові та індивідуальні консультації; контрольні роботи з іноземної та латинської мов (для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання); складання позааудиторного читання та ін. Останнім часом форми такої роботи урізноманітнилися пошуком інформації в системі Інтернет, виконанням найпростіших завдань на комп’ютерній техніці тощо.

Впродовж навчального року силами викладачів систематично поновлюється табличний фонд для україномовних та іноземних студентів, розробляються робочі зошити до практичних занять для студентів усіх спеціальностей.

Були розроблені матриці компетентностей, які внесені у робочі навчальні програми та методичні вказівки для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів.

  Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Латинська мова», що проходить у вищих медичних навчальних закладах України. Щороку наші студенти отримують призові місця.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. На кафедрі підготовлені та видані: “Посібник з анатомічної і клінічної термінології”, посібник для студентів медичних навчальних закладів “Латинська мова”, підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації “Латинська мова і основи медичної термінології” підручник “Латинська мова” для студентів фармацевтичних факультетів, підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації: “Латинська мова і основи медичної термінології” українською та англійською мовами, навчально-методичний посібник з релігієзнавства англійською мовою для студентів-іноземців, навчальний посібник “Англійська  мова за професійним спрямуванням”, “MedicalEnglish for Pharmacists: Reading Comprehension”, навчальний посібник “Англійська мова для студентів-медиків” та ряд статей з навчально-методичної тематики, навчально-методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання,  ряд статей з навчально-методичної тематики. Викладачі кафедри працюють у складі робочих групдля написання всеукраїнських навчальних підручників з англійської мови для студентів, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Фізична реабілітація, ерготерапія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та з латинської мови для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів. 

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності.