Основними науковими напрямками є розробка та впровадження методики викладання гуманітарних дисциплін в контексті формування мовної компетенції студентів медичних закладів вищої освіти при професійно орієнтованому навчанні. Набутий багаторічний досвід навчально-методичної та наукової роботи викладачів кафедри узагальнюється у комплексних науково-дослідних роботах «Методика формування соціокультурної компетенції у студентів вищих навчальних закладів» і «Формування мовної компетенції у студентів медичних закладів вищої освіти під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін», «Формування іншомовної дискурсивної компетенції майбутніх медичних працівників з використанням інноваційних технологій», «Інтерактивні засоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків» . З січня 2022 р. колектив кафедри працює над науковою темою: «Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах медичного університету».

Об’єкт дослідження – іншомовна комунікативна компетентність майбутніх лікарів. Мета роботи – розробити, теоретично обґрунтувати зміст поняття та складові структури іншомовної комунікативної компетентності та дослідити особливості її формування в умовах навчання у медичному університеті.

Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та методичних конференціях і симпозіумах. На кафедрі виконується 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження в галузі філології та педагогіки, зокрема з методики навчання та історії педагогіки. Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у сфері методики викладання іноземних мов, зокрема «Методика навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх медсестер» (доц. Горпініч Т.І.), “Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій” (викл. Колодницька О.Д.), «Професійна підготовка лікарів у вищих навчальних закладах Австрії» (доц. Кліщ Г.І.) та ін.

Дослідження теорії та практики навчання й виховання в історичному аспекті, представлені в роботах: докторській – «Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» (доц. Федчишин Н.О.); кандидатських працях: «Розвиток творчості майбутніх учителів в навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (доц. Єлагіна Н.І.), «Розвиток моніторингу якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)» (викладач Кічула М.Я.), «Професійна мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології» (викладач Нахаєва Я.М.), «Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції» (викладач Гуменна І.Р.) сприятимуть використанню найкращих надбань минулого для розбудови і удосконалення сучасної системи навчання і виховання молодого покоління. 

Цікавими є й наукові дослідження у царині філології: «Проблеми синонімії в церковно-релігійній термінології» (доц. Ворона І.І.), «Лемківське весілля в міжетнічному контексті» (доц. Саварин Т.В.), «Реалізація текстової категорії адресатності в сучасній українській прозі» (доц. Тьоре К.Б.).

Д-р пед. наук, доц. Н.О. Федчишин є опонентом кандидатських дисертацій:

М. Клим (Cімейне виховання в педагогічній думці Німеччини, 2013 р.),

І. Гриника (Підготовка соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині, 2014 р.), 

О. Околовича (Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.), 2014 р.).

Опонування кандидатської дисертації  д-ром пед. наук, доц. Н.О. Федчишин (2013 р.)

6-7 листопада 2014 року колективом кафедри іноземних мов з медичною термінологією організовано Регіональну науково-практичну конференцію «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст». У роботі конференції взяли участь вчені з Тернополя, Києва, Харкова, Івано-Франківська. На конференції обговорено актуальні проблеми освіти та медицини, розкрито психологічні, педагогічні та організаційні методи запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні, проаналізовано доцільність використання інноваційних технологій в освіті та медицині.

Учасники регіональної науково-практичної конференції (Листопад 2014 р.)

У 2014-2016 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 84 наукові статті (в тому числі 4 з імпакт-фактором), 120 тез (в тому числі 16 за кордоном).

Протягом 2013-2016 рр. викладачами кафедри було захищено 1 докторську (доц. Федчишин Н.О. (2016 р.) та 9 кандидатських дисертацій Кліщ Г.І. (2013); Єлагіна Н.І. (2013); Кічула М.Я. (2013); Олексій К.Б. (2014 р.); Горпініч Т. І. (2014 р.); Ворона І. І. (2014 р.); Корольова Т. В. (2015 р.); Нахаєва Я. М. (2016 р.); Гуменна І.Р. (2016 р.).

Захист кандидатської дисертації викл. І.І. Ворони (2014 р.)

Захист докторської дисертації Н.О. Федчишин (2016 р.)

Вчене звання доцента отримали: Кліщ Г.І., Єлагіна Н.І.

Вручення вченого звання доц. Н.І. Єлагіній (2016 р.)

23-24 листопада 2017 року в стінах Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» за участю науковців з різних куточків України та зарубіжжя, яку організувала кафедра іноземних мов. На конференції, присвяченій 60-річчю ТДМУ, розглядалися питання вищої освіти у порівняльно-історичній ретроспективі. На конференції обговорювались педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу. Пріоритетним було питання виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. Провідні педагоги ділились досвідом використання інформаційних та інноваційних технологій у методиці викладання іноземних мов для професійного спілкування та мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах. У багатьох доповідях прозвучали питання про міжкультурну комунікацію в умовах глобалізації та формування культури лікаря; дистанційне навчання в системі медичної освіти та інші тощо.

Загалом у роботі конференції взяли участь 183 учасники: 102 представники Тернопільської області (у т.ч. 72 співробітники університету), 76 іногородніх з різних областей України (Київ, Харків, Чернівці, Львів, Одеса, Рубіжне, Дрогобич, Запоріжжя, Вінниця, Дубно та інші) й зарубіжні науковці Німеччини, Швейцарії, Румунії, Польщі, Латвії, зокрема д-р пед. наук Федчишин Н.О., професори Беннер Д. (Німеччина), Боднар Я.Я., Бойчук А.В., Бондаренко Ю.І., Боярчук О.Р., Брінкманн М. (Німеччина), Вихрущ А.В., Григор’єва О.А, Денефіль О.В., Загайко А.Л., Задорожна І.П., Зенцака А. (Латвія), Ігнатюк О.А., Касьянова О.М., Локшина О.І., Мельничук І.М., Мисула І.Р., Морська Л.І., Олькерс Ю. (Швейцарія), Пантюк М.П., Пантюк Т.І., Пірен М.І., Рамбу Н. (Румунія), Тимчук Л.І., Філяніна Н.М. та ін.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди, звернувся проректор з наукової роботи, проф. І.М. Кліщ (2017 р.)

12-13 жовтня 2018 року з ініціативи кафедри у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст». Метою заходу було узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів наукових досліджень з питань реформування вищої медичної освіти та медицини у порівняльно-історичній ретроспективі. Конференція викликала значний інтерес на міжнародному та загальноукраїнському рівнях, адже організатори отримали загалом 90 тез доповідей українською, англійською, німецькою та польською мовами з різних навчальних закладів, наукових установ і організацій України та з-за кордону. Пленарне засідання відбулося у формі доповідей провідних вчених у режимі online-конференції через Skype-зв’язок. Виступи доповідачів транслювалися усім учасникам в online-режимі.

Учасники online-конференції (Жовтень 2018 р.)

Співорганізаторами конференції разом з кафедрою іноземних мов нашого університету стали Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, Яський університет імені А.Кузи (Румунія), Берлінський університет імені Гумбольдта (Німеччина), Ризький державний технікум (Латвія), Державна вища технічно-економічна школа імені Б.Маркевича (Польща), Медичний центр Ліванського американського університету (Ліван).

У конференції взяли участь викладачі і студенти вищих навчальних закладів України, зокрема Тернопільського національному медичного університету імені І.Горбачевського, Варшавського медичного університету, НАПН, Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Тернопільського національного економічного університету, Буковинського державного медичного університету, Тернопільського національного педагогічного університету, Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, НПУ імені М.Драгоманова, Рівненської медичної академії, Чортківського державного медичного коледжу, Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Київського медичного коледжу імені П.Гаврося, Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка, Сумського державного педагогічного університету імені А.Макаренка, Львівського національного університету імені І.Франка, Рівненського базового медичного коледжу та інші.

Під час конференції було розглянуто низку актуальних питань сучасної вищої медичної освіти, а саме такі – якість вищої медичної освіти у порівняльно-історичній ретроспективі; стратегії розвитку та трансформаційні процеси освіти й медицини; педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу інтеграції вищої медичної освіти України в європейський освітній простір; міжнародний досвід підтримки інклюзивної освіти; освітні та медичні реформи в умовах глобалізації; перспективність закордонного медичного досвіду в Україні; мовна підготовка іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах; міжкультурна комунікація лікаря в умовах інноваційних процесів у глобалізованому світі; актуальні проблеми дистанційного навчання в системі медичної освіти; проблеми та перспективи розвитку вищої (медичної) освіти.

1 жовтня – 31 грудня 2018 року завідувач кафедри іноземних мов ТДМУ Надія Орестівна Федчишин проходила наукове стажування (bilateraler Austauschdienst) за програмою Німецької служби академічних обмінів (ДААД) у Берлінському університеті імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) у Німеччині.21 листопада 2018 року на базі Берлінського технічного університету (TU Berlin) відбувся науковий форум «Open Science – Open Societies: Weltweit vernetzt für globale Herausforderungen».Надія Федчишин ознайомила учасників форуму з власними науковими розвідками щодо гуманістичного, морально-етичного та психолого-педагогічного спрямування гербартіанства, мережевим поширенням його парадигми у ХІХ-ХХ століттях у країнах Європи та Америки.

Н.О. Федчишин  під час наукового форуму «Open Science – Open Societies: Weltweit vernetzt für globale Herausforderungen» на базі Берлінського технічного університету (TU Berlin) (Листопад 2018 р.)

Берлінський технічний  університет (TU Berlin) (Листопад 2018 р.)

21-23 лютого 2019 р. завідувач кафедри Надія Орестівна Федчишин взяла участь у 2 зустрічі європейської пошукової групи спеціалістів, які беруть участь у цьому Міжнародному проекті «Ethisch-moralische Grund-Bildung (EMGB)» у Humboldt-Universitaet zu Berlin. Фахівці зібралися з метою аналізу формування морально-етичної компетентності школярів на заняттях з дисципліни «Етика», розробки методичного інструментарію для шкільного предмету та рекомендацій для вчителя.

У цьому проекті задіяні вчені з Німеччини, Польщі, Болгарії, Чехії, Словакії, Фінляндії, Литви, Японії, Китаю, Шотландії і України. Учасники розглянули низку питань, пов’язаних з висвітленням формування морально-етичних компетентностей школярів у різних країнах, проблематику підготовки навчальних планів для цього предмету, підручників, посібників, професійну підготовку вчителя з етики.

Участь завідувача кафедри Н. О. Федчишин у Міжнародному проекті «Ethisch-moralische Grund-Bildung (EMGB)» у Humboldt-Universitaet zu Berlin (Лютий 2019 р.)

Науковці підтвердили значущість роботи педагога у формування духовності молодої людини на основі вікових особливостей, а також висунення на перший план не середовищних факторів, а особистісного, внутрішнього розвитку моральних, етичних й естетичних рис таких, як толерантність, плюралізм думок, довіра, взаємна повага, свобода, які забезпечуються законом, автономія особистості, самостійність, вільний вибір, компетентність, відповідальність, вміння брати на себе рішення.

Учасники Міжнародного проекту «Ethisch-moralische Grund-Bildung (EMGB)», Humboldt-Universitaet zu Berlin (Лютий 2019 р. )

Рішенням атестаційної колегії МОН від 23 квітня 2019 року присвоєно вчене звання професора завідувачу кафедри Федчишин Н.О.

Вручення атестата професора завідувачу кафедри Н.О.  Федчишин (2019 р.)

За 2019-2020 рр. вчене звання доцента отримали Ворона І.І., Кічула М.Я., Тьоре К.,Б. Нахаєва Я.М., Колодницька О.Д., а також професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 27 наукові статті (в тому числі 7 з імпакт-фактором), 20 тез.

27 лютого 2020 р доцент кафедри Хвалибога Тетяна Ігорівна захистила докторську дисертацію «Теоретико-організаційні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США» за спеціальністью 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий консультант: доктор педагогічних наук, профессор Вихрущ Анатолій Володимирович.

Захист докторської дисертації доцентом кафедри Т. І. Хвалибогою (Лютий, 2020р.)

29.04.2020 – 31.05.2020 доц. Колодницька О.Д. пройшла міжнародне (on line) стажування на базі наукового об’єднання компанії InterIntel d.o.o. (International scientific project) республіки Словенія за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна).

Сертифікат участі у конференції доц. О. Д. Колодницької (Червень, 2020р.)

4-5 червня 2000р. колективом кафедри іноземних мов організовано Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію “Professional and communication culture of the future doctor: linguistic, pedagogical and philosophical aspects”. На конференції обговорено актуальні проблеми професійної та комунікативної культури, розкрито психологічні, педагогічні та філософські аспети формування професійно-комунікативної культури майбутніх медиків.

3-4 червня 2021 року на кафедрі проведено ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти».


У зв’язку з карантинними обмеженнями зустріч науковців відбулася в режимі онлайн. На конференції обговорювали ряд науково-практичних проблем освіти та медицини, серед яких: психолого-педагогічні умови формування професійно-комунікативної культури лікарів; комунікативні виміри етичної культури лікарів; введення елементів навчально-педагогічного тренінгу як засобу формування професійно-комунікативної культури лікаря; модель формування професійно-комунікативної культури лікарів; оптимізація мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах; інформаційні й інноваційні технології у методиці викладання іноземної мови для професійного спілкування та у професійній підготовці студентів медичних закладів; вирішення проблемних питань міжкультурної комунікації в умовах глобалізації й формування культури лікаря в умовах розвитку суспільства; запровадження мультидисциплінарного підходу у дистанційній системі навчання.

Пленарне засідання (3 червня 2021 р.)

Науковому зібранні взяли участь провідні фахівці з різних куточків України та світу, зокрема з Києва, Дрогобича, Харкова, Івано-Франківська, Запоріжжя, Донецька, Вінниці, Чернівців, Львова, Берліна, Гамбурга (Німеччина), Варшави (Польща), Софії (Болгарія), Праги (Чехія), Трнави (Словаччина). Під час засідань було заслухано й обговорено 40 наукових доповідей.

Перший день конференції (3 червня 2021 р.)

Мова другого пленарного (4 червня) засідання була німецька. Зібрання об’єднало науковців з Німеччини, Польщі, Чехії, Болгарії, Словаччини та України.

Німецькомовні виступи про етичне виховання сучасної молоді  (4 червня 2021 р.)

Також 4 червня відбулися секційні засідання, в яких взяли участь викладачі, аспіранти, студенти.

Секційні засідання (4 червня 2021 р.)

Формат відеоконференції надав учасникам змогу не лише вербально представити свої наукові здобутки, але й водночас став майданчиком для наукової дискусії, спільного перегляду й плідного обговорення відеофрагментів та наданих презентацій.


У конференції брали участь вчені з усієї України та закордонні колеги, зокрема із Німеччини, Польщі, Румунії, Словенії, Литви, Чорногорії.

Участь проф. кафедри Т. І. Хвалибоги та доцента кафедри І. І. Ворони у науково-практичній конференції з міжнародною участю "Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» (2022 р.) 

Вручення вченого звання доц. Р.Б. Коцюбі (2023 р.)