Наукові публікації доц. Прокоп І. А.

 • Foreign language authentic text as a basis for the formation of future doctors’ professional communication / І. A. Prokop, H. Ya. Kitura // Медична освіта. – 2021. – № 4. – C. 85-89.

 • Synonymy in anatomical terminology / T. V. Savaryn, I. A. Prokop // Медична освіта. –2021. – № 3. – С. 142-147.

 • Method of specific situations analysis (case method) as a pedagogical technology / I. A. Prokop, T. V. Savaryn // Медична освіта. –2021. – № 1. – P. 93-97.

 • Latin sayings as an educational aspect for medical students / I. A. Prokop, T. V. Savaryn, H. I. Navolska // Медична освіта. –2020. – № 2. – С. 109-113.

 • Formation of foreign language communication competence of future medical specialists through information and communication technologies (foreign experience) / R. B. Kotsyuba, I. A. Prokop // Медична освіта. –2020. – № 2. – С.81-87.

 • Professional culture in the context of future doctor training / I. A. Prokop, I. I. Vorona // Медична освіта.–2020. – № 1. – С. 117-121.

 • The use of game elements in the study of medical terminology in higher educational establishments / T. V. Savaryn, I. A. Prokop // Медична освіта. –2020. – № 1. – С. 21-26.

 • Latin sayings as an educational aspect for medical students / I. A. Prokop, T. V. Savaryn, H. I. Navolska // Медична освіта. –2020. – № 2. – С. 109-113.

 • Establishment and development of medical education and science in the Western Ukraine (XVIII - XIX century) / I. A. Prokop, T. V. Savaryn // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 184-190.

 • Specifics of applicants’ selection for training at higher medical schools of Great Britain / I. A. Prokop, T. V. Savaryn // Медична освіта.–2018. – № 3. – С. 132-138.

 • The use of English professional texts-related exercise set for developing communicative competence of medical students / I. A. Prokop // Медична освіта. – 2017. – № 4. – С. 101-106.

 • Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal. – 2015. – Vol 2, No 1: Conflict and the Social Body. – P. 25-37.

 • Специфіка навчання іншомовного професійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – С. 126-129.

 • Іншомовний фаховий текст як основа для формування професійно орієнтованого мовлення студентів-медиків / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. Праць / Ред. кол. В. І. Шахов (голова) та ін. – 2014. – Випуск 41. – С. 226-229.

 • Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови / М. І. Бобак, М. Л. Кушик, І. А. Прокоп, О. В. Денефіль, Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, Л. Я. Вітко, М. О. Сокол // Медична освіта/ – 2011. – № 4. – С. 84-86.

 • Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / М. І. Бобак, С. В. Бондаренко, В. Й. Кульчицький, І. А. Прокоп та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 40-43.

 • Основи збереження духовно-моральних цінностей українського суспільства / М. І. Бобак, В. Й Кульчицький, І. А. Прокоп // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 53. Педагогічні науки. – 2010. – С. 52-55.

 • Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів / Г. Б. Паласюк, І. М. Кліщ, М. І. Бобак, І. А. Прокоп, Н. І. Данилишина, Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 44-46.

 • Історико-педагогічні аспекти доказової медицини / А. М. Пришляк, І. А. Прокоп, М. І. Бобак, С. В. Бондаренко, Н. І. Данилишина // Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 62-63.

 • Ігрове моделювання як важливий засіб навчання студентів-медиків фахової іноземної мови / І. А. Прокоп, М. І. Бобак // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 32-34.

 • Формування змісту реальної освіти у західноєвропейських середніх навчальних закладах (ХІХ століття) /І. А. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 222. Педагогіка та психологія. – С. 136-143.

 • Реалізація краєзнавчого компонента в педагогічній думці Галичини в контексті європейських освітніх традицій. Реалізація краєзнавчого компонента в педагогічній думці Галичини в контексті європейських освітніх традицій / І .А. Прокоп // Мандрівець. Видання Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2004. –№ 6. – С. 70-72.

 • Генезис змісту народної освіти у державах Західної Європи (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / І. А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. – № 6. – С. 149-153.

 • Формування теоретичних засад організації навчального процесу в школах європейських країн (з історії питання) / І. А. Прокоп // Мандрівець. Видання Національного університету “Києво-Могилянська академія». – 2004. – № 5. – С. 73-78.

 • Особливості інтерактивного навчання студентів-медиків на практичних заняттях з іноземної мови / І. А. Прокоп // Медична освіта. – 2004. – № 3-4. – С. 9-41.

 • Реалізація краєзнавчого компонента в педагогічній думці Галичини / І. А. Прокоп // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки:

 • Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Б. М. Ступарика. – 2003. – С. 91-94.

 • Інтеграція класичної і сучасної освіти у середніх навчальних закладах Східної Галичини та розвинутих країнах Західної Європи у другій половині ХІХ століття / І. А. Прокоп // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2002. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 187-194.

 • Науково-методичні засади шкільного навчання у творчій спадщині зарубіжних і вітчизняних педагогів / І. А. Прокоп // Мандрівець. Видання Національного університету “Києво-Могилянська академія». – 2002. – № 2 (37). – С. 53-57.

 • Традиції неперервної освіти вчителів / І. А. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.– 2001. – Вип. 128. Педагогіка та психологія. – С. 154-160.

 • Тенденції становлення й розвитку навчальних закладів у підготовці вчителів у Східній Галичині та розвинутих державах Західної Європи / І. А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2001. – № 3. – С. 45-50.

 • Проблема підготовки педагогічних кадрів в учительських семінаріях Австрії, Німеччини та Англії ХІХ ст. / І. А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – № 10. – С. 72-77.

 • Становлення національної освіти в Англії ХІХ ст. / І. А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – № 8. – С. 126-130.

 • Реформи початкової і середньої ланки шкільництва в Німеччині ХІХ ст. / І. А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – № 6. – С. 133-138.

 • Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології / І. А. Прокоп // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – 2000. – С. 75-82.