Наукові публікації доц. Кітури Г. Я.

 • Foreign language authentic text as a basis for the formation of future doctors’ professional communication / І. A. Prokop, H. Ya. Kitura // Медична освіта. – 2021. – № 4. – C. 85-89.

 • Професійно-комунікативна культура майбутніх лікарів крізь призму фахової освіти / І. І. Ворона, Г. Я. Кітура // Медична освіта. – 2021. – № 3. – C. 81-86.

 • History of tutoring as effective methods of educational process / I. I. Vorona, H. Ya. Kitura // Медична освіта. – 2021. – № 2. – C. 69-74.

 • Terminological vocabulary of communicative culture in the paradigm of foreign language competence / I. I. Vorona, H. Ya. Kitura // Медична освіта. – 2021. – № 1 (91). – C. 98-105.

 • Communicative exersises as a component of foreign language professional competence of future doctors / H. Ya. Kitura, I. I. Vorona // Медична освіта. – 2020. – № 4 (89). – C. 85-91.

 • Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах (власне весілля) / Т. В. Саварин, Г. Я. Павлишин // Молодий вчений. – 2016. – № 11 (38). – С. 222-225.

 • Методика навчання фонетики студентів-медиків у курсі англійської мови професійного спрямування / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Zbiór reportów naukowych. “Pedagogica. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” – 2015. – S.112-114.

 • Специфіка навчання іншомовного професійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. С.126-129.

 • Модель формування фонетичної компетенції у студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови / Г. Павлишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Випуск 30. – С. 119-122.

 • Іншомовний фаховий текст як основа для формування професійно орієнтованого мовлення студентів-медиків / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць / Ред. кол. В. І. Шахов (голова) та ін. – 2014. – Випуск 41. – С. 226-229.

 • Фахова мовленнєва компетентність студентів медичних ВНЗ як складова професійно орієнтованого навчання англійської мови / Г. Я. Павлишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка /Ред. кол. Н. В. Лисенко (голова) та ін.. – 2014. – Випуск LI. – С. 155-159.

 • Англомовна граматична компетенція у контексті формування фахової культури студента-медика / Г. Я. Павлишин // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – 2014. Випуск 29. – Частина 1. Педагогіка. – С. 135-144.

 • Англомовна комунікація студентів-медиків як сутнісний аспект майбутніх лікарів / Г. Я. Павлишин // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Випуск 21 (314).– С. 3-7.

 • Багатство словесного вираження внутрішнього світу персонажів у художньому дискурсі прози Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 178–182.

 • Традиційні та новаторські жанрові моделі у прозі Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2011. – Вип. 156. Філологія. Літературознавство. – Т. 168. – С. 86-91.

 • Етнокультурна колористика у сімейній сазі в новелах Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» / Г. Я. Павлишин // Наукові записки. Серія : Філологічна. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22–23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – 2010. – Вип. 15. – С. 196–201.

 • Міфопоетична інтерпретація символів у прозі Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – 2010. – Вип. 82. – С. 28–35.

 • Рецепція роману Марії Матіос «Солодка Даруся» Дмитром Павличком / Г. Я. Павлишин // Studia Methodologica. – 2010. – С. 28–31.

 • Архетипний образ танцю у «Солодкій Дарусі» Марії Матіос і творах українських класиків / Г. Я. Павлишин // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відпов. ред.) та ін. – 2010. – Вип. 29. – Ч. 2.– С. 566–575.

 • Архетип жінки у фемінній прозі Марії Матіос (на матеріалі творів «Щоденник страченої» та «Москалиця») / Г. Я. Павлишин // Наукові записки ТНПУ. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – 2009. – Вип. 28. – С. 128–133.

 • Філософська концепція хронотопу в романі «Солодка Даруся» Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць [відпов. ред. А. В. Козлов]. – 2009. – Вип. 34. – Част. 2. – С. 392–399.

 • Сюжетно-композиційна структура повісті М. Матіос «Солодка Даруся» / Г. Я. Павлишин // Наукові записки ТНПУ. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – 2008. – Вип. 24. – С. 81–89.