Наукові публікації доц. Олексій К. Б.

 1. Vorona I., Kichula M., Oleksii K., Savaryn T. Development of grammatical competence of medical students on Latin lessons using virtual training programs / I.Vorona, M.Kichula, K.Oleksii, T.Savaryn. – International Journal of Applied Exercise Physiology. – VOL. 8 (2.1). – P. 715-726 (Web of Science indexed journal, ISSN : 2322-3537, DOI : 10.30472/ijaep.v8i2.1.566)
 2. Олексій К. Б. Особливості репрезентації монологу і діалогу в сучасній українській прозі / К. Б. Олексій // Закарпатські філологічні студії – Ужгород, 2019. – Вип. 8, Том 1. – С. 27 -31.
 3. Олексій К. Б. Специфіка вираження комунікативної ролі адресата в художній комунікації / К. Б. Олексій // Лінгвостилістичні студії – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – (у друці)
 4. Kichula M. Ia., Oleksii K. B. Ukrainian educational reforms: brief history review / M. Ia. Kichula, K. B. Oleksii // Science and education a new dimension. – VI (75), Issue 181, 2018 Nov. – Budapest, 2018. – S. 31-34.
 5. Олексій К.Б. Особливості суб’єктної позиції студента при вивченні іноземної лексики / Медична освіта. – № 3 (79) / 2018 – Тернопіль, 2018. – С. 109 – 113.
 6. Олексій К.Б. Система дидактичних завдань з освоєння іншомовної лексики студентами-медиками / Олексій К.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 – C. 205 – 208.
 7. Олексій К.Б. Автоадресованість в художньому тексті: варіативність внутрішнього мовлення / Олексій К.Б. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – С. 56 – 62.
 8. Oleksii K.B. Content, structure and levels of mastering foreign vocabulary at a higher medical educational institution / Oleksii K.B. // Вісник Херсонського державного університету. Зб-к наук. праць. – Херсон: «Гельветика». – 2017 . – Вип. LXXIX. – С. 157–162.
 9. Олексій К.Б. Роль мовця в художній комунікації. / К.Б. Олексій // Obiecujace osiagniecia naukowe: zbiór artykulów naukowych (30.09.2017). – Warszawa (PL), 2017. – C. 14-16.
 10. Олексій К.Б., Корольова Т.В. Формування дискурсивної компетенції майбутніх лікарів у процесі вивчення іноземної мови / Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / гол. Ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2016. – Вип. № 2. – С. 32–39.
 11. Олексій К.Б. Діалогічна взаємодія з адресатом-читачем у художньому тексті / К.Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 40. – С. 152 -157.
 12. Олексій К.Б. Особливості освоєння іншомовної лексики в освітньому процесі медичного вузу / К.Б. Олексій // Сборник научных докладов «Pedagogika. Наука вчера, сегодня, завтра» – Варшава, 2015. – С. 75-78.
 13. Олексій К. Б. Особливості жаргонної лексики в художніх творах Ю. Андруховича / К. Б. Олексій // Сборник научных трудов SWorld . -. Одесса, 2013. – Том 23. – С. 62-66.
 14. Olexij K. B. Rolles des emotional-beurteilenden Wrtschatzes in der Struktur eines Kunstwerks / К. Olexij // Europian Applied Sciences : modern approaches in scientific researches. – Stuttgart, Germany, 2013. – Volume 3. – S. 194–195.
 15. Олексій К. Б. Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті / К. Б. Олексій // Записки з українського мовознавства : [зб. наук. праць]. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 20. – С. 37–43.
 16. Олексій К. Б. Діалогічність текстової комунікації: автор – текст – читач / К. Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ­но­го університету імені Івана Огієнка. Філологічні нау­ки. – Кам’янець-Подільсь­кий : Аксіома, 2013. – Вип. 34. – С. 234–237.
 17. Olexiy K. B. Specyfika autorskiego modelu wartosciowania swiata / К. В. Olexiy // Zbior raportow naukovych. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe. – Krakow, 2013. – Р. 124–127.
 18. Олексій К. Б. Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу / К. Б. Олексій // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 37. – С. 131-134 .
 19. Олексій К. Б. Лайлива лексика у прозових творах Юрія Андруховича: структурно-семантичний аналіз / К. Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 28. – С. 339 -343 .
 20. Олексій К. Б. Функціональне навантаження оцінної лексики в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / К. Б. Олексій // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – № 33. – С. 328 - 334.

Тези

 1. Кічула М., Олексій К., Саварин Т. Освіта в роки становлення України: проблеми та перспективи / М. Кічула, К. Олексій, Т. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 30 травня 2019 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А. – Київ-Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2019. – С. 135 – 137.
 2. Олексій К. Б. Поняття категорії в текстолінгвістиці / К. Б. Олексій // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6-7 червня 2019 р. – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2019. – С. 109 – 111.
 3. Олексій К.Б., Кічула М. Я. Дебати як складова особистісно-орієнтованої технології при вивченні іноземної мови / К. Б. Олексій, М. Я. Кічула // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 12-13 жовтня, 2018) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТАЙП, 2018. – С. 167 – 170.
 4. Kichula M., Oleksiy K. Сoncepts of improvement of the quality of education in Ukraine : Polish experience / M. Kichula , K. Oleksiy // The transformational processes in education and medicine: national and international context: the International Scientific-Practical Internet-Conference, Ternopil, October 12-13, 2018. – Ternopil : TSMU, 2018. – P. 116 – 118.
 5. Кічула, М. Я., Корольова Т.В. Олексій К.Б. Творча спрямованість в освіті студента медика/ М. Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Актуальні питання вищої медичної освіти України (з дистанційним поєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. Наук.-практ. конф. з між нар. участю (Тернопіль, 17-18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 158 – 159.
 6. Kichula M., Koroliova T. Oleksij K. Reforma edukacji medycznej w Polsce : doświadczenie użyteczne dla Ukrainy / M. Kichula,T. Koroliova, K. Oleksij // Ponadnarodowy rozwój edukacji i medycyny: historia, teoria, praktyka, innowacje: zbiór materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej i praktycznej poświęconej 60 –j rocznicy TSMU (23-24 listopada). – Ternopil, 2017. – S. 99-100.
 7. Кorolova T. The importance of distance learning for future doctors / M. Kichula, T. Korolova, K. Oleksiy // The development of transnational education and medicine: History, Theory, Practice, Innovation: the International Scientific-Practical Conference (dedicated to the 60th anniversary of TSMU), Ternopil, November 23-24, 2017. – P. 106 – 107.
 8. Олексій К.Б., Кічула М.Я., Корольова Т.В. Особистісно-орієнтований підхід до виявлення сутності змісту освіти в галузі іноземних мов як засіб ефективного освоєння іншомовної лексики / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-ти річчю ТДМУ (23-24 листопада) . – Тернопіль, 2017. C. 146 – 147.
 9. Кліщ Г.І., Новіцька О.І., Олексій К.Б. Використання інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної / Г.І. Кліщ, О.І. Новіцька, К.Б. Олексій // Українська професійна мова: історія і сучасність: збірник матеріалів III Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, 22-23 червня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 45-47.
 10. Кічула, М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Холістичний підхід до вивчення іноземних мов / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 152.
 11. Кічула, М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Контекстний підхід у навчанні майбутніх лікарів іноземній мові / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2017р., Одеса, 2017. – с.91 – 93.
 12. Кічула, М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Методи розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 року.). – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 127 – 130.
 13. Кічула, М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Забезпечення якості вищої освіти майбутніх педагогів / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року) / укладачі: В.Є. Кравець, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 145 – 146.
 14. Олексій К.Б., Корольова Т.В. Роль фахово-орієнтованих текстів при вивченні іноземної мови майбутніми лікарями / Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Актуальні питання якості медичної освіти, Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12-13 травня 2016р., Тернопіль. – С. 123.
 15. Кічула, М. Я., Олексій К. Б. Креативність у підготовці фахівців медичного профілю / М. Кічула, К. Олексій // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 83 – 84.
 16. Томахів М.В., Гуменна І.Р., Олексій К.Б. Використання відео на заняттях англійської мови у вищих медичних навчальних закладах / І.Р. Гуменна, К.Б. Олексій, М.В. Томахів // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» – Тернопіль, 2014. – С. 111-113.
 17. Олексій К.Б., Гуменна І.Р., Томахів М.В. Формування професіоналізму фахівця зі знанням іноземної мови в системі медичної освіти / І.Р. Гуменна, К.Б. Олексій, М.В. Томахів // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» – Тернопіль, 2014. – С. 76-78.