Наукові публікації доц. Колодницької О. Д.

 1. Ворона І. І., Колодницька О. Д. Особливості викладання латинської мови для англомовних студентів-іноземців у вищих медичних навчальних закладах / І. І. Ворона, О. Д. Колодницька // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Вип. 12., Т 1. – Одеса, 2019. – С. 66–70.
 2. Kolodnytska O., Vorona I. Using Project-Based Learning to Teach Latin and Greek Medical Terminology / Kolodnytska O., Vorona I. // Медична освіта /. – Тернопіль, 2019. № 2. – С. 126–130. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10353
 3. Колодницька О. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. /. – Дрогобич, 2019. № 7 (174). –. С. 124–129.
 4. Колодницька О. Д. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання / О. Д. Колодницька // Медична освіта. – Тернопіль, 2018. – № 4. – С. 52-55. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9197
 5. Колодницька О. Д. Проектні технології в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців закладів освіти / О. Д. Колодницька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 59. – С. 84-92.
 6. Kolodnytska O. D. Motivation learning and the usage of project method / O. D. Kolodnytska // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2016. – № 3 (3). – P. 48-59.
 7. Колодницька О. Д. Критерії, показники та рівні готовності до професійного саморозвитку в майбутнього вчителя гуманітарного профілю / О. Д. Колодницька // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 8. Ч. І. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С. 194-200.
 8. Колодницька О. Д. Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів / О. Д. Колодницька // Проблеми підготовки сучасного вчителя: [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 4. – Ч. 2. – C.66 –71.
 9. Колодницька О. Д. Сутність педагогічного професіоналізму / О. Д. Колодницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2(12). – С. 218 – 225.
 10. Колодницька О. Д. Проектні технології як умова підвищення якості освіти / О. Д. Колодницька // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [Науково-теоретичний збірник]. – Переяслав- Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 77 – 83.
 11. Колодницька О.Д. Теоретичний аналіз понять «метод проектів» і «проектування» / О. Д. Колодницька // Україна наукова: [збірник тез доповідей за матеріалами сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції], (Київ, 20-22 грудня 2010 р.) / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Асоціація «Аналітикум», ТОВ «ТК Меганом». – Київ, 2010.– Ч.6. – С.41-43.
 12. Колодницька О. Д. Історичний аналіз поняття «методу проектів» у контексті професійної підготовки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2009. – №9 (56). – С. 125 – 128.
 13. Колодницька О. Д. Метод проектів як умова розвитку особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 149. – С. 63 – 67.
 14. Колодницька О. Д. Особливості використання CASE–методу в професійній діяльності педагога / О. Д. Колодницька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2009: [сб. науч. трудов по материалам международной научно-практ. Конференции], (Одесса, 15-30 июня 2009 г.) / Одесский национальный морской университет. – Одесса: Черноморье, 2009. – Том 16 (Педагогика, психология и социология).– С. 30-33.
 15. Колодницька О. Д. Загальні аспекти використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов / О. Д. Колодницька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2008. – Вип. 41. – С.121 – 125.

Тези

 1. Ворона І., Колодницька O. Застосування інформаційних ресурсів мережі Інтернет для вивчення латинської мови студентами-медиками / І. Ворона, О. Колодницька // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред О. І. Локшиної. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 227–229.
 2. Колодницька O., Прокоп І., Паласюк Г. Вища освіта в контексті глобалізації / О. Колодницька, І. Прокоп, Г. Паласюк // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред О. І. Локшиної. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 193–194.
 3. Колодницька О. Д., Бобак М. І. , Бобак М. І. Самореалізація особистості в професійній освіті / Колодницька О. Д., Бобак Г. Р., Бобак М. І. // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 3-4 травня 2018 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 113-116.
 4. Колодницька О. Д., М. І. Бобак, А. А. Весельська. Вища медична освіта України в умовах глобалізації / Колодницька О. Д., Бобак М. І., Весельська А. А. // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 р.). – Тернопіль, ТДМУ, 2018. – С. 123-126.
 5. Kolodnytska O. D., M. I. Bobak, H. R. Bobak. Information and Innovative Technologies in Teaching English for Medical Purposes / Kolodnytska O. D., Bobak H. R., Bobak M. I. // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медедичного унініверситету імені І. Я. Горбачевського (23–24 листопада 2017 р.)/. – Тернопіль. 2017. – С. 103-105.
 6. Bobak H. R,. M. I. Bobak, O. D. Kolodnytska. General Outlines of Multicultural Education in Canada / Bobak H. R., Bobak M. I. Kolodnytska O. D. // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медедичного унініверситету імені І. Я. Горбачевського (23–24 листопада 2017 р.)/. – Тернопіль. 2017. – С. 19-21.
 7. Kolodnytska O. D., H. R. Bobak, M. I. Bobak. Reading as a Tool of Developing Language Habits/ Kolodnytska O. D., Bobak H. R., Bobak M. I. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СНД “Охотнік”, 2017. – 250 с.
 8. Колодницька О. Д., Бобак М. І. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх медиків / О. Д. Колодницька, М. І. Бобак // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 118.
 9. Колодницька О. Нивидима нитка, що поєднує всі нації / Ольга Колодницька // Медична Академія. – 2017. – № 17 (442). – С. 12.
 10. Колодницька О. Д. Мотиваційне забезпечення студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови / О. Д. Колодницька // Педагогіка в системі гуманітарного знання». Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016.
 11. Бобак М. І. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків засобами проектних технологій. / М. І. Бобак, О. Д. Колодницька, М. І. Зуляк // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 83.
 12. Колодницька О. Використання методу проектів у вивченні англійської мови. / О. Д. Колодницька // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 136-138.
 13. Колодницька О. 2016: Рік англійської мови в Україні / Ольга Колодницька // Свобода. – 2016. – № 5. – С. 4.
 14. Колодницька О. Нинішній рік – рік англійської мови в Україні / Ольга Колодницька // Медична Академія. – 2016. – № 3 (404). – С. 11.
 15. Колодницька О. Вивчайте, оволодівайте, спілкуйтеся! / Ольга Колодницька // Медична Академія. – 2016. – № 11 (412). – С. 11.
 16. Колодницька О. 2017: 26 вересня – Європейський день мов/ Ольга Колодницька // Свобода. – 2016. – № 74 (3214). – С. 4.