Наукові публікації доц. Колодницької О. Д.

 • Сriteria and Levels of Formation of Professional Communicative Culture / I.I.Vorona, O.D. Kolodnytska // Медична освіта. – 2021. № 4. – С. 128-135.

 • Комунікативна культура майбутнього лікаря / O. Д. Колодницька // Медична освіта. – 2021. – № 2(92) (додаток). – С. 74-78.

 • Psychological and Pedagogical Aspects of the Formation of Medical Students’ Speech Competence in the Process of Learning Latin / I. Vorona, I. Prokop, T. Savaryn, O. Kolodnytska, M. Palasiuk // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9(11). – P. – 142-149.

 • Formation of Professional Speaking for Future Doctors Through the Prism of Medical Terminology Study / Ya. Nakhaieva, N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch, N. Yelahina, T. Horpinich, O. Kolodnytska, O. Novitska // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9(4). – P. 27-37.

 • Latin as a Component of Future Nursers’ Professional Education / I. I.Vorona, O. D. Kolodnytska // Медична освіта. – 2020. – № 2(87). – С. 148-152.

 • Ethimological Aspects of Developing Future Physicians’ Terminological Competence as a Pedagogical Problem / H. B. Palasiuk, O. D. Kolodnytska // Медична освіта. – 2020. – № 2(87). – С. 103-107.

 • Latin Phraseological Fund as a Source of Developing Future Physicians’ Lexical Competence / O. D. Kolodnytska, H. B. Palasiuk, I. I. Vorona // Медична освіта. – 2020. – № 1(86). – C. 41-44.

 • Рецензія на посібник: Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина І. Асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / [Черноватий Л. М., Коваленко Л. А., Кальниченко О. А. та ін.] ; за ред.: Л. М. Черноватого, О. В. Ребрія. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 280 с. – [UTTU series]/ О. Д. Колодницька // Медична освіта. – 2019. – № 3(83). – С.158-159.

 • Latin Aphorisms as a Component of Socio-Cultural Training of Medical Students / O. D. Kolodnytska, H. B. Palasiuk // Медична освіта. – 2019. – № 3(83). – С. 39-43.

 • Особливості викладання латинської мови для англомовних студентів-іноземців у вищих медичних навчальних закладах / І. І. Ворона, О. Д. Колодницька // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2019. – Вип. 12. – Т 1. – С. 66-70.

 • Using Project-Based Learning to Teach Latin and Greek Medical Terminology / O. Kolodnytska, I. Vorona // Медична освіта. – 2019. – № 2(82). – С. 126-130.

 • Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. – 2019. – № 7(174). – С. 124-129.

 • Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання / О. Д. Колодницька // Медична освіта. – 2018. – № 4(80). – С. 52-55.

 • Проектні технології в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців закладів освіти / О. Д. Колодницька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: О. І. Безлюдний (гол. ред.) та інші]. – 2018. – Вип. 59. – С. 84-92.

 • Motivation learning and the usage of project method / O. D. Kolodnytska // Innovative solutions in modern science. – 2016. – № 3(3). – P. 48-59.

 • Критерії, показники та рівні готовності до професійного саморозвитку в майбутнього вчителя гуманітарного профілю / О. Д. Колодницька // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – 2012. – Спецвип. 8. – Ч. І. – С. 194-200.

 • Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів / О. Д. Колодницька // Проблеми підготовки сучасного вчителя: [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. – 2011. – Вип. 4. – Ч. 2. – C. 66-71.

 • Сутність педагогічного професіоналізму / О. Д. Колодницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – 2011. – № 2(12). – С. 218-225.

 • Проектні технології як умова підвищення якості освіти / О. Д. Колодницька // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [Науково-теоретичний збірник]. – 2010. – Вип. 19. – С. 77-83.

 • Теоретичний аналіз понять «метод проектів» і «проектування» / О. Д. Колодницька // Україна наукова: [збірник тез доповідей за матеріалами сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції], (Київ, 20-22 грудня 2010 р.) / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Асоціація «Аналітикум», ТОВ «ТК Меганом». – 2010. – Ч.6. – С. 41-43.

 • Історичний аналіз поняття «методу проектів» у контексті професійної підготовки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. – 2009. – №9(56). – С. 125-128.

 • Метод проектів як умова розвитку особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 149. – С. 63-67.

 • Особливості використання CASE–методу в професійній діяльності педагога / О. Д. Колодницька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2009: [сб. науч. трудов по материалам международной научно-практ. Конференции], (Одесса, 15-30 июня 2009 г.) / Одесский национальный морской университет. – 2009. – Том 16. – С. 30-33.

 • Загальні аспекти використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов / О. Д. Колодницька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – Вип. 41. – С. 121-125.