Наукові публікації викл. Коцюби Р. Б.

 1. Коцюба Р.Б. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід) // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019 – p. 218-234
 2. Коцюба Р.Б. Роль комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи / Коцюба Р.Б. // Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 2017. – Випуск 11. – Том 2. – С. 169-176.
 3. Марценюк В.П. Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 6. – С. 9-16.
 4. Коцюба Р.Б. Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов / Коцюба Р.Б. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Випуск 50/6. – С. 120-127.
 5. Коцюба Р.Б. Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування / Коцюба Р.Б. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. – Випуск 37/5. – С. 43-52.
 6. Коцюба Р.Б. Обґрунтування значення методики «єдиного дня» для теоретичної та практичної підготовки студентів і вивченні іноземної професійної медичної лексики / Коцюба Р.Б. // Медична освіта. – № 4. – 2012. – С. 78-82.
 7. Марценюк В.П. Педагогічно-психологічні аспекти комп’ютерно-орієнтованого вивчення іноземних мов / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Медична освіта. – № 3. – 2012. – С. 52-54.
 8. Марценюк В.П. Кореляційний аналіз поточної та підсумкової успішності студентів-медиків і показників сертифікатів незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту з іноземної професійної медичної лексики / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б.// Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних мов. Збірник наукових праць. – № 6. – Луганськ, 2011. – С. 248-255.
 9. Коцюба Р.Б. Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Методика «єдиного дня» / Коцюба Р.Б. // Вища освіта України у контексті інтеграції до жвропейського освітнього простору. Додаток 2 до № 3, том IV (29). – К., 2011. - С.176-183.
 10. Марценюк В.П. Метод аналізу ієрархій для визначення ефективності інноваційних методик вивчення іноземної медичної лексики / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ: Педагогічна думка, 2010. – № 2. – С. 96-105.
 11. Коцюба Р.Б. Методика комп’ютерно-інтегрованого вивчення іноземних мов СALL в медичній освіті / Коцюба Р.Б. // Наукові праці. Випуск 131. – 2010. –Том 144. – С. 130-139.
 12. Марценюк В.П. Інформаційна система представлення навчально-методчних матеріалів як інструмент якісної медичної освіти. Міжнародний та український досвід / Марценюк В.П. Коцюба Р.Б. // Нова педагогічна думка. – Спецвипуск №1. – 2009. – Рівне. – С. 299-312.

Тези

 1. Коцюба Р.Б. Віртуальне навчальне середовище формування і розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 р.). – Тернопіль, ТДМУ, 2018. – С. 129-132.
 2. Коцюба Р.Б. Використання інформаційних ресурсів як засобу розвитку іншомовних компетенцій в школярів республіки Польща // за матеріалами ІІ міжнародної конференції «Інновації в сучасній науці» (31 серпня 2016 року в м. Київ). – С. 84-88.
 3. Коцюба Р.Б. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови // Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук (5-6 лютого 2016 року в м. Київ). – С. 26-29.
 4. Коцюба Р.Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисципліни «Іноземна мова» // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015»(10 грудня 2015 в м. Київ). – С. 43-47.
 5. Коцюба Р.Б. Дослідження ефективності комп’ютерно-орієнтованої методики розвитку іншомовної комунікативної компетенції на прикладі медичної освіти //Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (3-5 листопада 2015 р. в м. Київ). – С. 269-270.
 6. Коцюба Р.Б. Набуття навичок аудіювання за допомогою Web-орієнтованої методики вивчення іноземних мов СALL. //Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції:(м. Харків, Україна, 9-10 жовтня 2015 року) – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». – 2015. – С. 8-12.
 7. Коцюба Р.Б. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців різного професійного спрямування. //Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» / за заг. ред. проф. Бикова В.Ю. та Спіріна О.М. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 40-43.
 8. Коцюба Р.Б. Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2013 року). – Київ. – С. 35-38.
 9. Коцюба Р.Б. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови студентами ВНЗ // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (11 квітня 2013 року в м. Рівне). – С. 79-81.
 10. Коцюба Р.Б. Використання сучасних методів контролю і оцінювання при вивченні іноземної мови // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи» (5-6 квітня 2013 року в м. Одеса). – С. 96-100.
 11. Коцюба Р.Б. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2012 року в м. Тернопіль). – С. 76-78.
 12. Коцюба Р.Б. Методи вивчення іноземних мов – метод поліекранної технології // Наука страны как гарант стабильного развития: материалы ХХІІІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (г. Горловка, 26-27 июля 2012 г.) – С. 88-91.
 13. Коцюба Р.Б. Педагогічні основи використання комп’ютерних технологій в процесі навчання іноземній мові студентів вищих навчальних закладів // Сучасна психологія і педагогіка: дослідження та розробки. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 18-19 травня 2012 року). – С. 9-11.
 14. Драч І.Д. Вивчення української мови як іноземної. Специфіка засвоєння граматичних норм а категорій англомовними студентами / Драч І.Д., Пилипишин О.І., Коцюба Р.Б. // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням інформаційних технологій. Матеріали науково-методичної конференції (23 вересня 2010 року в м. Тернопіль). – С. 41-43.