Наукові публікації доц. Кліщ Г. І.

 1. Klishch H. Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №15 (1), 2018. – P. 103-114.
 2. Klishch H. Herbatianism in the pedagogical Theory and Practice / H. Klishch, N. Fedchyshyn, N. Yelagina // Медична освіта, 2017. – № 2 (74). – С. 89-95.
 3. Klishch H. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H. Klishch, N. Fedchyshyn, N. Yelagina // Медична освіта, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157.
 4. Кліщ Г. І. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.cтатей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139.
 5. Кліщ Г. І. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Медична освіта.– 2014. – № 1. – С.54 – 62.
 6. Кліщ Г. І. Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 76–80.
 7. Кліщ Г. І. Критерії відбору текстів для формування іншомовної лексичної компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. І. Кліщ // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2014. – № 13(306). – С. 42-47.
 8. Кліщ Г. І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 62–65.
 9. Кліщ Г. І. Післядипломна освіта лікарів в Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 79–84.
 10. Кліщ Г. І. Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Грац (Австрія) / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 20. – С. 50–56.
 11. Кліщ Г. І. Змістовий компонент професійної підготовки лікарів у Віденському медичному університеті / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 21. – С. 75–80.
 12. Кліщ Г. І. Політика Австрії в галузі охорони здоров’я і медичної освіти / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 102–108.
 13. Кліщ Г. І. Реформування медичної освіти в Австрії: зразок успішного проведення та приклад для наслідування / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 58–66.
 14. Кліщ Г. І. Зміст та форми професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті Інсбрука / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 22. – С. 70–75.
 15. Кліщ Г. І. Професійна компетентність як мета підготовки сучасних лікарів у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 32–39.
 16. Кліщ Г. І. Особливості організації практичної підготовки студентів в медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 23–31.
 17. Кліщ Г. І. Історичні аспекти становлення медичної освіти в Австрії / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 23. – С. 50–54.
 18. Кліщ Г. І. Особливості упровадження Болонського процесу у вищих навчальних закладах Австрії / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – Вип. 16–17. – С. 126–128.
 19. Кліщ Г. І. Проблемно-орієнтоване навчання у Віденському медичному університеті / Г. І. Кліщ // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 273–277.

Тези

 1. Кліщ Г.І. Концепція оцінки якості вищої освіти в країнах Заходу та Україні / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» 31 травня – 01 червня 2018 р., Полтава, ВНМЗ «УМСА», 2018. – С.
 2. Klishch H. I. Health protection principles within school and family education in the USA / T. I. Horpinich, N. O. Fedchyshyn, H. I. Klishch, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.
 3. Кліщ Г.І. Педагогічний мультикультуралізм в контексті американської вищої освіти у 1940-1960х роках / Т. І. Горпініч, Г. І. Кліщ // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 травня 2018 року, м. Чернівці. – Чернівці: ЧНУ, 2018.
 4. Klishch H. I. Competency-based medical education: implications for post-graduate programs / H. I. Klishch, N. O. Fedchyshyn, T. I. Horpinich, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.
 5. Кліщ Г.І. Практичний аспект викладання рідної мови крізь призму гербартіанських ідей / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Українська професійна мова: історія і сучасність (22-23 червня, 2017) . – С. 19-20;
 6. Кліщ Г.І. Освітні реформи в Австро-Угорщині крізь призму гербартіанських ідей / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 19-21;
 7. Кліщ Г.І. Робота в парах як ефективний метод викладання іноземних мов у медичних закладах освіти / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 144-146;
 8. Кліщ Г.І. Рефлексивна взаємодія педагогіки і психології в гербартіанстві у контексті підготовки вчителя / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, І.І. Богдан // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року). / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 277 – 280;
 9. Кліщ Г.І. Навчальні ігри як ефективний засіб вивчення іноземної мови студентами-медиками / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: 15 травня 2017 р. :Збірник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С. 63-66 або (http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017-3.pdf)
 10. Кліщ Г.І. Імплементація гербартіанських ідей в педагогічну практику / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Н.В. Пазюри (26-27 квітня 2017 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 94-97;
 11. Klishch H. Improving Patient Safety by Using Simulation Training in Medical Education / H. Klishch, N. Fedchyshyn, N. Yelagina // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ), ТДМУ. – С. 363;
 12. Кліщ Г.І. Тестування як ефективна форма контролю знань студентів / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Методика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності у студентів медичних та фармацевтичних вишів України в умовах сьогодення: досвід, проблеми, інновації: Матеріали семінару-наради завідувачів однопрофільних кафедр іноземних та латинської мов медичних вишів України 5-6 жовтня 2017 р., м Чернівці) – Чернівці: Вид-во БДМУ, 2017. – С. 111-114;
 13. Кліщ Г.І. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів крізь призму вивчення іноземних мов / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, О.А. Ігнатюк // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 204-206;
 14. Klishch H. Distance Learning in Continuing Medical Education / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 100-101;
 15. Кліщ Г.І. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 77-80;
 16. Кліщ Г.І. Професійно-орієнтоване іншомовне читання як засіб навчання іноземної мови майбутніх лікарів / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, // Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 8-9 грудня 2017 р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – С. 174-176;
 17. Кліщ Г.І. Модель медичної освіти у Німеччині / Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, О.I. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Рeжим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4773;
 18. Кліщ Г.І. Роль особистісно-орієнтованого навчання у вищій школі // Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, Н.І. Єлагіна // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Рeжим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4768
 19. Кліщ Г. І. / Використання інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної / Г.І. Кліщ, О.І. Новіцька, К.Б. Олексій // Українська професійна мова: історія і сучасність: матеріали ІІІ Регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 22-23 червня 2017 р.) : Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 45-47.
 20. Кліщ Г.І. До етимології німецького модального дієслова sollen / Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, Г.І. Кліщ // Актуальні проблеми іноземної філології та соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 7-8 грудня 2017р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. С. 85-86;
 21. Кліщ Г. І. Удосконалення форм організації післядипломної освіти лікарів / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 246.
 22. Кліщ Г. І. Модернізація медичної освіти Канади: практичний досвід / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 98.
 23. Klishch H. Types of higher educational institutions in Austria / H. Klishch // Педагогіка в системі гуманітарного знання: ІІ міжнародна науково-практична конференція, 18-19 листопада 2016 р.: матеріали конф. – Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2016 – С. 99-102.
 24. Кліщ Г. І. Реалізація компетентнісного підходу на післядипломному рівні підготовки медиків у Великобританії/ Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 60–62.
 25. Кліщ Г. І. Самостійна робота студента як чинник формування іншомовних вмінь і навичок / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118–120.
 26. Кліщ Г. І. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75–77.
 27. Кліщ Г. І. Засоби мультимедіа у викладанні іноземної мови студентам-медикам / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. ­– С. 42-44.
 28. Кліщ Г. І. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 53-55.
 29. Кліщ Г. І. Вивчення іноземної мови у вищій школі крізь призму інноваційних технологій / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 113-115.
 30. Кліщ Г.І. Характеристика практичної підготовки у медичних університетах Австрії та України / Г. І. Кліщ // Матеріали Міжн. наук-практ. конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (25-26 квітня 2014 р.). – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 237-240.
 31. Кліщ Г. І. Використання методу проектів при підготовці лікарів у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд: міжнародна науково-практична конференція, 30–31 березня 2012 р.: матеріали конф. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 94–95.
 32. Кліщ Г. І. Професійна компетентність як мета підготовки лікарів у медичному університеті Відня / Г. І. Кліщ // Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології та якість освіти: міжнародна науково-практична конференція, 26–29 квітня 2012 р.: матеріали конф. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – № 1. – С. 125–128.
 33. Кліщ Г. І. Основні відмінності у професійній підготовці лікарів у вищих навчальних закладах Австрії та України / Г. І. Кліщ // Педагогічна компаративістика – 2012 : аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : науково-практичний семінар, 11 червня 2012 р.: матеріали семінару / за заг. ред. О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 95–97.
 34. Клищ Г. И. Особенности организации учебного процесса в медицинских университетах Австрии / Г. И. Клищ // Актуальные вопросы медицинской науки: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 70-летию профессора А. А. Чумакова, 24–26 января 2012 г.: материалы конф. – Ярославль: ЯГМА, 2012. – С. 317–318.
 35. Кліщ Г. І. Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний вимір: міжнародна науково-практична конференція, 8 вересня 2012 р.: матеріали конф. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 81–82.
 36. Кліщ Г. І. Австрійський досвід у фаховій підготовці студентів-медиків в умовах кредитно-модульної системи освіти / Г. І. Кліщ // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації: Всеукраїнська наукова навчально-методична конференція, 12–13 травня 2011 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 44.
 37. Кліщ Г. І. Організація самостійної роботи іноземних студентів у викладанні теоретичних дисциплін / Г. І. Кліщ, Т. В. Ткачук // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: науково-методична конференція, 23 вересня 2010 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С. 27-29.