Наукові публікації доц. Кічули М. Я.

 1. Кічула, М. Я. Якість навчання молоді в контексті якості життя / М. Я. Кічула. – Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – № 9 . – Одеса, 2019. – С. 21 –26.
 2. Кічула, М. Я.Становлення і розвиток тестування у польських навчальних закладах (кінець ХХ століття) / М.Я. Кічула. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип.31. – Київ, 2019. – С. 91-96.
 3. Vorona I., Kichula M., Oleksii K., Savaryn T. Development of grammatical competence of medical students on Latin lessons using virtual training programs / I.Vorona, M.Kichula, K.Oleksii, T.Savaryn. – International Journal of Applied Exercise Physiology. – VOL. 8 (2.1). – P. 715-726 (Web of Science indexed journal, ISSN : 2322-3537, DOI : 10.30472/ijaep.v8i2.1.566)
 4. Кічула М. Я., Саварин Т.В. Навчання медичної термінології: креативний аспект / М. Я. Кічула, Т.В. Саварин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 – C. 121 – 125.
 5. Kichula M. Retrospective analysis of Poland quality of education development (from 1980 up to 2000 years) // M. Kichula. – Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – № 5 . – Одеса, 2018. – С. 13 –16.
 6. Кічула М. Я. Структурний аналіз поняття якість життя крізь призму якості освіти / Медична освіта. – № 3 (79) / 2018 – Тернопіль, 2018. – С. 24 – 31.
 7. Кичула М. Я. Научно-методичиское обеспечение стандартизированого тестирования в Польше (вторая половина ХХ в.) / Мария Кичула // European Applied Sciences. – № 1. – Stuttgart, Germany, 2013. – Р. 150 – 153.
 8. Кічула М. Я. Педагогічний нагляд за якістю освіти в Польщі : історична ретроспектива / Марія Кічула // Україна i IIольща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 600 – 605.
 9. Кічула М. Я. Контроль якості знань учнів у системі загальної освіти Польщі / Марія Кічула // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20 : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 88 – 94.
 10. Кічула М. Я. Моніторинг: компаративний аналіз поняття / Марія Кічула // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10. – Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2012. – С. 124 – 132.
 11. Кічула М. Я. Освітній моніторинг: структурний аналіз / Марія Кічула // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25: Педагогіка. – С. 115 – 128.
 12. Кічула М. Я. Освітня система як об’єкт моніторингу / Марія Кічула // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. Зб. статей : Вип. 36. Ч1. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – С. 82 – 91.
 13. Кічула М. Я. Оцінка якості освіти та її компонентів / Марія Кічула // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Педагогічні науки. – Ч. ІІІ. – Луганськ, 2012. – С. 14 – 20.
 14. Кічула М. Я. Сутність і критерії якості освіти в Польщі / Марія Кічула // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 107 – 113.
 15. Кічула М. Я. Стандартизоване тестування в системі освіти Польщі // Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій : тематичний збірник праць / за заг. Редакцією М. А. Віднічука. – Рівне, 2012. – С. 99 – 103.
 16. Кічула М. Я. Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі / Марія Кічула // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 27: збірник наукових праць / за ред. В. П. Сергієчка. – К. : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 110 –114.
 17. Кічула М. Я. Особливості оцінювання знань учнів у навчальних закладах Польщі на сучасному етапі : аналітичний огляд / Марія Кічула // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 16 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 169 – 178.

Тези

 1. Kichula M. Сommunication: brief historical view / M. Kichula// Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукра­їнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 року). – Терно­піль : ТДМУ, 2019. C. 87-89
 2. Кічула М., Олексій К., Саварин Т. Освіта в роки становлення України: проблеми та перспективи / М. Кічула, К. Олексій, Т. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 30 травня 2019 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А. – Київ-Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2019. – С. 135 – 137.
 3. Kichula M. Ia., Oleksii K. B. Ukrainian educational reforms: brief history review / M. Ia. Kichula, K. B. Oleksii // Science and education a new dimension. – VI (75), Issue 181, 2018 Nov. – Budapest, 2018. – S. 31-34.
 4. Кічула М. Я., Севастюк М. С. Якість освіти у вищих навчальних закладах Польщі: експертні дослідження / М. С. Севастюк, М. Я. Кічула // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 12-13 жовтня, 2018) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТАЙП, 2018. – С. 99 – 100.
 5. Олексій К.Б., Кічула М. Я. Дебати як складова особистісно-орієнтованої технології при вивченні іноземної мови / К. Б. Олексій, М. Я. Кічула // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 12-13 жовтня, 2018) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТАЙП, 2018. – С. 128 – 129.
 6. Kichula M., Oleksiy K. Сoncepts of improvement of the quality of education in Ukraine : Polish experience / M. Kichula , K. Oleksiy // The transformational processes in education and medicine: national and international context: the International Scientific-Practical Internet-Conference, Ternopil, October 12-13, 2018. – Ternopil : TAIP, 2018. – P. 97 – 98.
 7. Кічула М. Я. Якість життя як педагогічна категорія / М.Я. Кічула // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 12-13 жовтня, 2018) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТАЙП, 2018. – С. 98 – 99.
 8. Кічула М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Творча спрямованість в освіті студента медика/ М. Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Актуальні питання вищої медичної освіти України (з дистанційним поєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. Наук.-практ. конф. з між нар. участю (Тернопіль, 17-18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 158 – 159.
 9. Корольова Т.В., Кічула М. Я., Олексій К.Б. Професійне становлення майбутніх лікарів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» 3-4 травня 2018 року, м. Чернівці. – С. 39 – 40.
 10. Корольова Т.В., Кічула М. Я., Олексій К.Б. Професійне становлення майбутніх лікарів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» 3-4 травня 2018 року, м. Чернівці. – С. 39 – 40.
 11. Кічула М. Я. Креативно-інноваційна діяльність педагога вищої медичної школи / М.Я. Кічула // Розвиток професійної майстерності педагога: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня, 2018р., м. Тернопіль – С. 45 – 48.
 12. Кічула М. Я., Саварин Т.В. Творчо-педагогічний аспект навчання студентів-медиків / М. Я. Кічула, Т.В. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 7-8 червня 2018 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А. – Київ-Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2018. – С. 155 – 157.
 13. Кorolova T. The importance of distance learning for future doctors / M. Kichula, T. Korolova, K. Oleksiy // The development of transnational education and medicine: History, Theory, Practice, Innovation: the International Scientific-Practical Conference (dedicated to the 60th anniversary of TSMU), Ternopil, November 23-24, 2017. – P. 106 – 107.
 14. Олексій К.Б., Кічула М. Я., Корольова Т.В. Особистісно-орієнтований підхід до виявлення сутності змісту освіти в галузі іноземних мов як засіб ефективного освоєння іншомовної лексики / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія,практика, інновації: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-ти річчю ТДМУ (23-24 листопада) . – Тернопіль, 2017. – C. 146 – 147.
 15. Kichula M., Koroliova T., Oleksij K. Reforma edukacji medycznej w Polsce : doświadczenie użyteczne dla Ukrainy / M. Kichula, T. Koroliova, K. Oleksij // Ponadnarodowy rozwój edukacji i medycyny: historia, teoria, praktyka, innowacje: zbiór materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej i praktycznej poświęconej 60 –j rocznicy TSMU (23-24 listopada). - Ternopil, 2017. – S. 99 – 100.
 16. Кічула М. Я. Творча школа в експресії польських науковців (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / М. Я. Кічула // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А. – Київ-Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2017. – С. 73 – 77.
 17. Кічула М. Я. Холістичне оцінювання в системі освіти Польщі / М. Я. Кічула // Вища школа : удосконалення якості підготовки фахівців : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Н.В. Пазюри (м. Киїів,26-29 квітня 2017 р.). – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 51 – 53.
 18. Кічула М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Холістичний підхід до вивчення іноземних мов / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 152.
 19. Кічула М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Контекстний підхід у навчанні майбутніх лікарів іноземній мові / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2017р., Одеса, 2017. – с.91 – 93.
 20. Кічула М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Методи розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 року.). – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 127 – 130.
 21. Кічула М. Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Забезпечення якості вищої освіти майбутніх педагогів / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року) / укладачі: В.Є. Кравець, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 145 – 146.
 22. Кічула М. Я. Мотиваційні аспекти творчості учнів (зарубіжний досвід) / М. Я. Кічула // Педагогічна компаративістика 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: Матеріали науково-практичного семінару. – Київ, 2016 / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 99 – 101.
 23. Кічула М. Я. Творча діяльність викладача як елемент стимуляції експресії студента-медика / М. Я. Кічула // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С.148.
 24. Кічула М. Я. Творча діяльність учня як запорука успішності (польський досвід) / М. Я. Кічула // Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: Матеріали науково-практичного семінару. – Київ, 2015 / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 99 – 101.
 25. Кічула М. Я., Олексій К. Б. Креативність у підготовці фахівців медичного профілю / М. Кічула, К. Олексій // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 83 – 84.
 26. Кічула М. Я. Творчо-освітній процес у вищій медичній школі / Марія Кічула // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 14 – 16.
 27. Кічула М. Я. Запозичення в науковій мові / Марія Кічула // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 27 – 28.
 28. Кічула М. Я. Творчість в інтерпритаціх польських педагогів / Марія Кічула // Педагогічна компаративістика − 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014 року) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка. – С. 34 – 36.
 29. Кічула М. Я. Моніторинг якості освіти в Польщі (друга половина ХХ – ХХІ століття) / М. Я. Кічула // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (25-26 квітня 2014 р.) – Тернопіль, ТНЕУ, 2014. – С. 117 – 122.
 30. Кічула М. Я. Використання досвіду Польщі з питань моніторингу в системі освіти України / Марія Кічула // Педагогічна компаративістика − 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 року) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка. – С. 70 – 71.
 31. Кічула М. Я. Моніторинг поняття «освіта» в польській педагогіці / Марія Кічула // Особистість в єдиному освітньому просторі. Збірник наукових тез / наук. редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя : ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 125 – 128.
 32. Кічула М. Я. Забезпечення якості освіти у Польщі / Марія Кічула // Матеріали науково-технічної конференції присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю ДВНЗ «Криворізький національний університет» «Сталий розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг, 22 – 24 травня 2012 року). – Том 2. – Кривий Ріг, 2012. – С. 22 – 24.