Наукові публікації викл. Гуменної І. Р.

 1. Гуменна І. Р. Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. М. Мельничук, І. Р. Гуменна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Сер.: Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Вип. 3.
 2. Гуменна І. Р. Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1(38). – С. 101–105.
 3. Гуменна І. Р. Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького університету. – 2016. – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІІ (68). – С. 61–70.
 4. Гуменна І. Р. Междисциплинарная интеграция в подготовке будущих врачей к профессиональной коммуникации / І. Р. Гуменна // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). – 2015. – № 2, część 1. – С. 17–21.
 5. Гуменна І. Р. Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник МНУ імені В .О. Сухомлинського. – 2015. – № 1(48). – С. 100–104.
 6. Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів як педагогічна проблема / І. Р. Гуменна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2014. – Вип. 51. – С. 48–52.
 7. Гуменна І. Р. Професійна комунікація в підготовці майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 41, Ч. 6. – С. 143–148.
 8. Гуменна І. Р. Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013 .– Вип. 29. – С. 42–45.

Тези

 1. Гуменна І. Р. Професійна комунікація у медичній практиці / І. Р. Гуменна // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: Вітчизняний та зарубіжний контекст: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль 12-13 жовтня 2018. – С. 68-69.
 2. Гуменна І. Р. Професійна комунікація як соціально-психологічний аспект у фаховій діяльності лікаря / І. Р. Гуменна, Я.М. Нахаєва // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці 3-4 травня 2018.– С.66-68.
 3. Гуменна І. Р. Вплив міждисциплінарної інтеграції на розвиток професійної комунікації студентів ВМНЗ / І. Р. Гуменна , Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 168-170.
 4. Гуменна І. Р. Забезпечення якості діяльності педагогів у ВНЗ / І. Р. Гуменна, Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: матеріали науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 05-06 квітня 2017 року.
 5. Гуменна І. Р. Особливості профорієнтаційної роботи у США / І. Р. Гуменна, Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.