Наукові публікації доц. Горпініч Т. І.

 1. Горпініч Т. І. Дефініція понять «моніторинг» і «управління» в американській педагогічній традиції. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 9. Том 1. С. 7–11. Горпініч Т. І. Історіографія проблеми медичної освіти в США в працях американських науковців. Педагогічні науки. 2019. № 87.
 2. Горпініч Т. І. Традиції управління системою медичної освіти в США. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 66. С. 43–47.
 3. Горпініч Т. І. Optimization of the management of higher medical educational establishments in the USA. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2019. № 96. С. 74-81.
 4. Горпініч Т. І. Особливості управління медичними університетами в США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 2.
 5. Горпініч Т. І. Структура професійної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів у США. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2019 № 2 (45). С. 46–51.
 6. Горпініч Т. І. Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 3 (87). С. 143–154.
 7. Vykhrushch A. V., Horpinich T. I., Smyla J. Occupational prestige among high school students. Medical Education, № 1. P. 154-160.
 8. Горпініч Т. І. Проблема кадрового забезпечення медичних шкіл у США. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2019. № 2 (65).
 9. Horpinich T. I. Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №15 (1), 2018. – P. 103-114.
 10. Horpinich T. I. Typical Linguistics-Stylistic Features of English Political Discourse / T. M. Olendr, T. I. Horpinich // Annals of the University of Craiova. Linguistics and Philology. – № 1-2, 2018. – P. 121-133.
 11. Horpinich T. I. Development of medical students’ reading competency in professional English with the account of functional asymmetry of cerebral hemispheres / L. I. Morska, T. I. Horpinich, T. M. Olendr // Science and Education. – Odesa, 2018. – № 3.
 12. Горпініч Т. І. Cтановлення системи американської медичної освіти в межах колоніального та післяколоніального періоду / Т. І. Горпініч // Інноваційна педагогіка. – Випуск 5. – 2018. – С. 9-12.
 13. Горпініч Т. І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл США / Т. І. Горпініч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –№ 63. – 2018.
 14. Горпініч Т. І. Система основних понять у контексті дослідження медичної освіти у США / Т. І. Горпініч // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск LXXXIII. – Том 1. – Херсон, 2018. – С. 19-24.
 15. Горпініч Т. І. Періодизація розвитку медичної освіти в США // Т. І. Горпініч. – Педагогічний дискурс. – № 25. – 2018. – 63–71.
 16. Horpinich T. I. Peculiarities of Higher education quality assessment / T. I. Horpinich // Monografia pokonferencyjna “Science, research, development. Pedagogy”, Berlin, 30.01.2018. – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – P. 105-107.
 17. Горпініч Т. І. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності / О. В. Маркова, Т. І. Горпініч, Л. М. Височан // Наука і освіта. – 2017. – № 12. – С. 78-84.
 18. Горпініч Т. І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів вищих медичних навчальних закладів України / Т. І. Горпініч // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017.
 19. Horpinich T. I. Health promotion as one of the basic principles of family education in the USA / T. I. Horpinich // Pedagogika Rodziny. Kwartalnik. – 2017. –№ 7(4). – P. 31-40.
 20. Cімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект) / Т. І. Горпініч // Вісник Черкаського університету. – Серія «Педагогічні науки». № 5. – 2016. – C. 41-48.
 21. Горпініч Т. І. Формування англомовної комунікативної компетентності в діловому електронному спілкуванні студентів нефілологічних спеціальностей / Т. І. Горпініч, М. О. Сокол, Н. О. Кравець // Молодь і ринок. – 2016. – № 2 (133). – С. 46-50.
 22. Горпініч Т. І. Особливості становлення вищої освіти США (ХVІІ-перша половина ХХ ст.) / Т. І. Горпініч // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсонський державний університет. – Херсон, 2016. – № 72. – C. 23-29.
 23. Горпініч Т. І. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина ХХ-початок ХХ ст.) // Т. І. Горпініч. – Молодь і ринок. – 2016. – № 10 (141). – C. 89-93.
 24. Горпініч Т. І. Особливості реформування вищої освіти у США у другій половині ХХ ст. / Т. І. Горпініч // Научные труды SWorld. – Выпуск 3(44). Том 4. – Иваново, Научный мир, 2016. – С. 51-56.
 25. Горпініч Т. І. Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – № 1 (65). – 2015. – С. 33-35.
 26. Горпініч Т. І. Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 37. – Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 37-40.
 27. Горпініч Т. І. Використання методу навчальних станцій для реалізації особистісно-орієнтованого навчання іноземної мови у вищій школі / Горпініч Т. І. // Молодь і ринок. – 2015. – № 5 (124). – С. 46-50.
 28. Горпініч Т. І. Вплив досвіду англомовних медичних закладів на формування творчої особистості в ході професійної підготовки майбутніх лікарів у Німеччині / Т. І. Горпініч // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. – Т. I (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 100-110.
 29. Горпініч Т. І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США / Т. І. Горпініч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 131-138.
 30. Горпініч Т. І. Педагогічне моделювання у навчанні читання професійно-орієнтованої літератури англійською мовою (на прикладі навчання студентів фармацевтичного профілю) / Т. І. Горпініч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С. 34-39.
 31. Горпініч Т. І. The development of higher education in the USA (17th-19th centuries) / Т. І. Горпініч // Zbiór artykulów naukowych. “Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, roywój, propozycje na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. № 1. – С. 41-44.
 32. Горпініч Т. І. Особливості формування професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів / Т. І. Горпініч // Zbiór artykulów naukowych. “Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, roywój, propozycje na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. № 2. – С. 72-74.
 33. Горпініч Т. І. Сучасні тенденції у навчанні англійської мови / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. “Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.” (30.05.2015 – 31.05.2015 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. – С. 126-128.
 34. Горпініч Т. І. Особливості іншомовних фахових джерел як засобу навчання читання іноземною мовою (на прикладі професійної літератури з фармації) / Т. І. Горпініч // Молодий вчений. – № 2 (17). – 2015. – С. 218-221.
 35. Горпініч Т. І. Рецепт та інструкція лікарського препарату як основні жанри фармацевтичного дискурсу / Т. І. Горпініч // «Проблеми сучасної педагогічної освіти». – Сер: Педагогіка і психологія. – Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ. – 2013. – Вип. 40. – Ч.1. – С. 74-83.
 36. Горпініч Т. І. Іншомовна компетенція у читанні як компонент професійної компетентності фахівця фармацевтичної галузі / Т. І. Горпініч // «Вісник Прикарпатського національного університету». – Івано-Франківськ. – Серія «Педагогіка». – 2013.
 37. Горпініч Т. І. Методика навчання англомовного читання майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – Тернопіль: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – 2013. – № 4.
 38. Горпініч Т. І. Вплив когнітивних стилів студентів на якість навчання іноземної мови / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. ”Teoretyczne I praktyczne innowacje naukowe” (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków: Sp. z o.o. “Diamond trading group”, 2013. – С. 124-126.
 39. Горпинич Т. И. Особенности изучения иностранного языка фармацевтами (на примере использования инструкций лекарственных препаратов) /Т. И. Горпинич // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Conference papers, February 18-19, 2013. – Volume 1. – Germany, Stuttgart: ORT Publishing. – 2013. – С. 37-39.
 40. Горпініч Т. І. Міждисциплінарні знання як чинник формування навичок іншомовного професійно орієнтованого читання студентів-фармацевтів / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. “Science: od teorii do praktyki” (29.03.2013 – 31.03.2013). – Sopot. – 2013. – С. 104-107.
 41. Горпініч Т. І. Співвідношення когнітивного стилю та індивідуального стилю діяльності людини / Т. І. Горпініч // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Вип. 11. – Чернівці: Черемош, 2013. – С. 32-35.
 42. Горпініч Т. І. Сучасні парадигми формування дискурсивної компетенції медика / Т. І. Горпініч // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – Серія «Філологічна». – 2012. – С. 247-251.
 43. Горпініч Т. І. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків / Т. І. Горпініч, О. В. Денефіль, І. А. Прокоп та ін. // Медична освіта: матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39-40.
 44. Горпініч Т. І. Структурно-семантична організація текстів для навчання професійно орієнтованого читання фармацевтів [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Донбасу, 2012. – № 1 (21). – режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13gtipcf.pdf.
 45. Горпініч Т. І. Основні етапи становлення поняття «когнітивний стиль» / Т. І. Горпініч // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.. 27, Том IX (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 138-148.
 46. Горпініч Т. І. Проблема поєднання стилю і методу навчання / Т. І. Горпініч // Науковий вісник інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові технології: передовий світовий досвід» 5 листопада 2012 р.. – Том 1. Кіровоград, 2012. – С. 46-50.
 47. Горпініч Т. І. Типологія когнітивних стратегій у вивченні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – №5. – ч. 2. – С. 166-170.

Тези

 1. Горпініч Т. І. Інформаційна культура студентів медичного профілю в США Розвиток освітньої системи: європейський вектор: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції / ХНУБА. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 54–56.
 2. Горпініч Т. І. Шляхи покращення управління діяльністю вищих медичних навчальних закладів у США на початку ХХІ століття. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2019 р.). С. 180–181.
 3. Горпініч Т. І., Федчишин Н. О. Специфіка формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у медичних школах США. Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 6-7 червня 2019 р.). С. 51–53.
 4. Горпініч Т. І. Особливості підготовки викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: матеріали Міжнародної наукової конференції (Дніпро, 24-25 травня 2019 р.). С. 417–419.
 5. Горпініч Т. І. Основні проблеми і тенденції сучасної вищої освіти в США / Т. І. Горпініч // Розвиток професійної майстерності педагога: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 26-27 квітня 2018 р.). – Тернопіль: ТОКІППО, 2018.
 6. Горпініч Т. І. Особливості організаційної роботи з іноземними студентами в університетах США / Т. І. Горпініч // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні» (Тернопіль, 2-4 травня 2018 р.). – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – С. 45-48.
 7. Horpinich T. I. The main tendencies of the USA Educational system development in the second half of the 20th century / T. I. Horpinich // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 5-6 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2018. – С. 41-45.
 8. Горпініч Т. І. Проблеми формування дискурсивної компетентності майбутніх лікарів / Т. І. Горпініч // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018). – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2018. – С. 24-27.
 9. Горпініч Т. І. Комплексний іспит МСАТ як важливий компонент професійного відбору в США / Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 65-68.
 10. Горпініч Т. І. Педагогічний мультикультуралізм в контексті американської вищої освіти у 1940-1960х роках / Т. І. Горпініч, Г. І. Кліщ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 3-4 травня2018 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - Чернівці: ЧНУ 3-4 травня 2018 р. – С. 58-62.
 11. Horpinich T. I. Competency-based medical education: implications for post-graduate programs / H. I. Klishch, N. O. Fedchyshyn, T.I. Horpinich, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.- C. 457.
 12. Horpinich T. I. Health protection principles within school and family education in the USA / T. I. Horpinich, N. O. Fedchyshyn, H. I. Klishch, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.- C. 323-324.
 13. Горпініч Т. І. Концепція оцінки якості вищої освіти в країнах Заходу та Україні / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» 31 травня – 01 червня 2018 р., Полтава, ВНМЗ «УМСА», 2018. C. 351-354.
 14. Горпініч Т. І. Забезпечення фахової підготовки лікарів у Німеччині / Н.О.Федчишин, Г.І.Кліщ, Н.І.Єлагіна, Т.І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 252-257.
 15. Горпініч Т. І. Особливості зарахування абітурієнтів до медичних університетів США / Т.І.Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 65-68.
 16. Горпініч Т. І. Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ, Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 83-85.
 17. Horpinich Т. Distance medical education in Ukraine: current problems / H. Кlishch, N. Fedchyshyn, N. Yelahina, T. Horpinich // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 118-121.
 18. Horpinich T. I. Students’ creativity development at medical schools in the USA problems / Ch. Saliba, T. Horpinich // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 118-121.
 19. Горпініч Т. І. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я. М. Нахаєва, М. О. Сокол, Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 118-121.
 20. Горпініч Т. І. Механізми контролю та забезпечення якості університетської освіти в Європі та США / Т. І. Горпініч // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 10-11 березня 2017 року. – Харків, 2017.
 21. Горпініч Т. І. Взаємозв’язок системи вищої освіти США та соціально-економічного розвитку країни у 1980-90х роках / Т. І. Горпініч // Сучасні тенденції розвитку науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 березня 2017 року. – Київ: МЦНД, 2017. – С. 53-54.
 22. Горпініч Т. І. Закономірності розвитку вищої освіти У США у 1940-80-х роках ХХ столітті / Т. І. Горпініч // Актуальні питання наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 15-16 березня 2017 року. – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. – С. 25-27.
 23. Горпініч Т. І. Досвід Медичної школи Єльського університету в організації науково-дослідницької діяльності / Т. І. Горпініч // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за заг. ред. Н. В. Пазюри (м. Київ, 26-27 квітня 2017 року). – Черкаси, 2017. – С. 26-29.
 24. Горпініч Т. І. Професійна підготовка фахівців медичного профілю в США в період Другої світової війни / Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації», м. Тернопіль, 23-24 листопада 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 25. Горпініч Т. І. Особливості складання ліцензійних іспитів майбутніми лікарями в США / Т. І. Горпініч // Матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми», 29-30 листопада 2017 року. – ТОКІППО, 2017.
 26. Горпініч Т. І. Вплив міждисциплінарної інтеграції на розвиток професійної комунікації студентів ВМНЗ / І. Р. Гуменна, Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 168-170.
 27. Горпініч Т. І. Забезпечення якості діяльності педагогів у ВНЗ / Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч, І. Р. Гуменна // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: матеріали науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 05-06 квітня 2017 року.
 28. Горпініч Т. І. Особливості профорієнтаційної роботи у США / Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва, І. Р. Гуменна // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 29. Горпініч Т. І. Моніторинг якості вищої освіти в країнах ЄС / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Умань, 22-23 травня 2017 року. – Умань.
 30. Горпініч Т. І. Акмеологічний підхід у школі Й.-Ф. Гербарта / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Умань, 22-23 травня 2017 року. – Умань.
 31. Горпініч Т. І. Освітня політика США наприкінці ХХ-на початку ХХІ століття / Т. І. Горпініч, М. І. Васильєв // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації», м. Тернопіль, 23-24 листопада 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 32. Горпініч Т. І. Роль особистісно-орієнтованого навчання у вищій школі / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна // Матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми», 29-30 листопада 2017 року. – ТОКІППО, 2017.
 33. Горпініч Т. І. Професійно-орієнтоване іншомовне читання як засіб навчання іноземної мови майбутніх лікарів / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», м. Тернопіль, 8-9 грудня 2017 року. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017.
 34. Горпініч Т. І. Особливості німецькомовного ґендерно-орієнтованого рекламного тексту / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин, Н. І. Єлагіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», м. Тернопіль, 8-9 грудня 2017 року. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017.
 35. Горпініч Т. І. Розвиток особистості майбутніх лікарів в університетах США / Т. І. Горпініч // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 червня 2016 року, м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 49-52.
 36. Горпініч Т. І. Професійна підготовка фармацевтів у навчальних закладах США / Т. І. Горпініч // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 червня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 64-67.
 37. Горпініч Т. І. Розвиток комунікативних умінь майбутніх лікарів в університетах США / Т. І. Горпініч // Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 24-25 червня 2016 року. – Київ.: МЦНД, 2016. – С. 21-22.
 38. Горпініч Т. І. Дидактичні можливості використання мультимедійних технологій у навчанні студентів іншомовної лексики / Т. І. Горпініч // «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 16-17 січня 2015 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 9-11.
 39. Горпініч Т. І. Організація самостійної роботи студентів немовних спеціальностей при навчанні іноземної мови на основі інформаційних технологій / Т. І. Горпініч // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2015. – С. 34-35.
 40. Горпініч Т. І. Індивідуально-диференційований підхід у контексті навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей / Т. І. Горпініч // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» присвячена 150-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філології: 17 квітня 2015 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2015. – С. 26-29.
 41. Горпініч Т. І. Особливості формування міжкультурної компетентності в контексті вивчення іноземної мови / Т. І. Горпініч // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 141-142.
 42. Горпініч Т. І. Ситуативність як один із головних принципів навчання професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2050#disqus_thread
 43. Горпініч Т. І. Особливості військово-медичної освіти у Великій Британії та США / Т. І. Горпініч // Сучасні наукові дослідження. Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 30-31 грудня 2015 р. – Т. 4. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С. 22-24.
 44. Горпініч Т. І. Особливості врахування міжпівкульної асиметрії головного мозку при навчанні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 7 лютого 2014 р.). – Частина 1. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 74-75.
 45. Горпініч Т. І. Особливості співвідношення психології і методики навчання іноземних мов / Т. І. Горпініч, М. О. Сокол, Т. В. Корольова // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 34-36.
 46. Горпініч Т. І. Формування професіоналізму фахівця зізнанням іноземної мови в системі медичної освіти / Т. В. Корольова, Т. І. Горпініч, М. О. Сокол // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 57-59.
 47. Горпініч Т. І. Використання мультимедійних засобів навчання під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у медичному університеті / М. О. Сокол, Т. І. Горпініч, Т. В. Корольова // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 104-105.
 48. Горпініч Т. І. Формування іншомовної комунікативної компетентноcті cтудентів-cтоматологів при навчанні усного профеcійно-орієнтованого спілкування / Т. І. Горпініч // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч II. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2014. – 2014. – С. 184-186.
 49. Горпініч Т. І. Психологічні основи оволодіння іншомовним лексичним матеріалом студентів фармацевтичного профілю [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» 29-31 січня 2013 р.. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 152-155. – режим доступу http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_01_2013.pdf
 50. Горпініч Т. І. Комунікативні стратегії медичного дискурсу / Т. І. Горпініч // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 2013 р.): у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 91-93.
 51. Горпініч Т. І. Дискурсивне знання як основа компетенції медика / Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу у середній та вищій школі», присвяченої пам’яті А. С. Макаренка, 13-14 березня 2012 р.. – Полтава, 2012. – С. 46-47.
 52. Горпініч Т. І. Лінгвістичні особливості комунікативної взаємодії у медичній сфері / Т. І. Горпініч // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2012 р., м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 1. – С. 85-88.
 53. Горпініч Т. І. Проблема когнітивного стилю як індивідуального способу засвоєння інформації / Т. І. Горпініч // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія: сучасний гуманітарний простір» 8 вересня 2012 р.. – Київ, 2012. – С. 74-75.
 54. Горпініч Т. І. Іншомовний текст як об'єкт іншомовного професійно орієнтованого читання майбутніх фармацевтів / Т. І. Горпініч // Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (22 вересня 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С. 39-41.
 55. Горпініч Т. І. Особливості становлення поняття «когнітивний стиль» [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференці «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» 29 вересня – 1 жовтня 2012р.. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 208-209. – режим доступу http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_09_2012.pdf
 56. Горпініч Т. І. Особливості відбору текстів для навчання професійно-орієнтованого читання / Т. І. Горпініч // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернпільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, 9-10 жовтня 2012 р.. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 100-101.
 57. Горпініч Т. І. Специфіка формування навичок і розвитку вмінь професійно орієнтованого читання англійською мовою у студентів-фармацевтів / Т. І. Горпініч // Теория и практика в современной науке: материалы XXVІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 18-19 октября 2012 г.). – Горлівка: ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2012. – С. 132-134.
 58. Горпініч Т. І. Психологические аспекты профессионального общения фармацевтов / Т. І. Горпініч // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р.): у трьох частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 1. – С. 21-24.
 59. Горпініч Т. І. Класифікація індивідуально-когнітивних стилів навчання / Т. І. Горпініч // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – С. 26-28.
 60. Горпініч Т. І. Філософські аспекти формування мовної картини особистості / Т. І. Горпініч // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 37-38.