Наукові публікації проф. Федчишин Н. О.

 1. Melnychuk I., Fedchyshyn N., Pylypyshyn O., Vykhrushch A. Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №16 (1), 2019. – P. 165-174. SCOPUS
 2. Fedchyshyn N., Magsumov T. The Educational Activity in Galicia at the Beginning the 20th of the Century: Historic-Pedagogical Analysis and Perspectives / Східноєвропейський історичний журнал. – № 10, 2019. – С. 66-73. WEB OF SCIENCE
 3. Poberezhny L., Hrytsanchuk A., Okipnyi I., Poberezhna L., Stanetsky A., Fedchyshyn N. Minimizing Losses During Natural Gas Transportation // Journal os Mechanical Engineering. – Vol.69, 2019. – P. 97-108.
 4. Федчишин Н.О. Іншомовна граматична компетентність як складова підготовки майбутнього лікаря у контексті віртуально-навчального середовища // Медична освіта, 2019. – № 2 (82). – С. 114-121.
 5. Yelahina N. Fedchyshyn N., Klishch H., Horpinich T., Effective Methods in Foreign Language Teaching of Medical Students // Медична освіта, 2019. – № 1 (81). – С. 48-54.
 6. Федчишин Н.О., Пермякова О.Г. Роль родини та сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини і Франції: історія та досвід // Медична освіта, 2019. – № 1 (81). – С. 181-186.
 7. Fedchyshyn N.O. Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine (late 19 th – early 20 th centuries) / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №15 (1), 2018. – P. 103-114. Scopus
 8. Stratan-Artyshkova T., Fedchyshyn N., Honcharuk V. Future Specialists’ Creative Capacity as a Personal and Professional Quality / // Наука і освіта. - № 10. – С. 182-187. WEB OF SCIENCE
 9. Fedchyshyn N. Herbatianism in the pedagogical Theory and Practice / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelagina // Медична освіта, 2017. – № 2 (74). – С. 89-95.
 10. Fedchyshyn N. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelagina // Медична освіта, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157.
 11. Федчишин Н.О. Гербартіанство в Швейцарії / Н.О. Федчишин // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ,2016. – Випуск LXXІ. Т.2. – С. 31-36.
 12. Федчишин Н.О. До витоків гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2016. – Випуск LXIX. Т.1. – С. 84-88.
 13. Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії / Н.О. Федчишин // Молодь і ринок: щомісячний наук.-пед. журнал. – Дрогобич, 2015. – № 1(120). – С. 107-112.
 14. Федчишин Н.О. Гербартіанство: забуті сторінки історії педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць, серія «Педагогічні науки». – Черкаси : ЧДПУ, 2015. – № 3 (336). – С. 96-101.
 15. Федчишин Н.О. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю/ Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. – Ч.ІV. – С. 130-139.
 16. Fedchyshyn N.O. Johann Friedrich Herbart i pedagogika herbartowska w czasah globalizacji Europy / N.O. Fedchyshyn // Wybrane zagadnienia jako ścikształceniai dokształcania. – Dąbrowa Górnicza. 2014. – S. 93 – 102.
 17. Федчишин Н.О. Й.-Ф. Гербарт и гербартианство в европейской истории педагогики / Н.О. Федчишин // Наука и Мир. – Волгоград : Publishing House «Scientificsurvey», 2014. – № 2 (6). – С. 109-111.
 18. Федчишин Н.О. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Медична освіта. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 35-40.
 19. Федчишин Н.О. Тестування як метод навчання і контролю знань студентів при вивченні німецької мови / Н.О. Федчишин // Медична освіта. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 113-118.
 20. Федчишин Н.О. Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету / Н.О. Федчишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 132-135.
 21. Федчишин Н.О. Витоки гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах: на прикладі Словенії / Н.О. Федчишин // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Частина 3. Педагогіка. – С. 206-217.
 22. Федчишин Н.О. Гербартіанство в Хорватії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) як складова розвитку педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць, серія «Педагогічні науки». – Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10(303). – С. 67-72.
 23. Федчишин Н.О. Гербартіанство в німецькомовних країнах: приклад Австро-Угорщини (друга половина ХІХ ст.)/ Н.О. Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2014. – С. 302-309.
 24. Федчишин Н.О. Педагогічна думка Німеччини в контексті розвитку освітніх систем / Н.О. Федчишин // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2013. – С. 115-120.
 25. Федчишин Н.О. Ґ.-А. Лінднер – виразник гербартіанських ідей в Австро-Угорщині / Н.О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С. 255-261.
 26. Федчишин Н.О. Інституціоналізація навчання та виховання в Німеччині (друга половина ХІХ – ХХ.) на прикладі гербартіанства / Н.О. Федчишин// Zbiór raportów naukowych «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe» (29.01.2013 – 31.01.2013). – Krakow: Wydawca: Sp.zo.o “Diamond trading tour“, 2013. – С. 78-81.
 27. Fedchyshyn N.O. Die Herbarts-und-Herbartianismus-Rezeption in der Ukraine (XX. Jahrhundert) / N.O. Fedchyshyn// 2 nd International Scientific Conference“ European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”:Volume Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 1). February 18-19, 2013, Stuttgart, Germany. – S. 158-160.
 28. Федчишин Н.О. Особенности подготовки учителя у Й.-Ф. Гербарта и гербартианской педагогике / Н.О. Федчишин // Forum Pedagogiczny. – Warszawa, 2013. – № 2 (6). – С. 85-105.
 29. Федчишин Н.О. Змістовий аспект реалізації моделі викладання іноземних мов в педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин // Zbiór raportów naukowych „Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku” (27-28/02/2013). – Szczecin : Wydavсa: Sp. Zo.o. „Diamond trading tour“, 2013. – S. 27-29.
 30. Федчишин Н.О. Досвід викладання історії у педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин, О.І. Пилипишин, М.І. Слободян // Zbiór raportów naukowych «naukadziś: teoria, metodologia, praktyka» (28.09.2013 – 30.09.2013). – Wrocław: wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 52-54.
 31. Федчишин Н.О. Актуальні проблеми гербартіанства крізь призму соціальної педагогіки // Н.О. Федчишин / Zbiór raportów naukowych. «Nauka I Utworzenie ХХІ stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje». (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole: wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 41-44.Федчишин Н.О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / Н.О. Федчишин // Електронний спеціалізований журнал «Науковий вісник Донбасу», 2013. – № 1. – С. 89-95.
 32. Федчишин Н.О. Розвиток соціальної педагогіки на засадах взаємозв’язку школи та суспільства у контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. L. – Івано-Франківськ, 2013. – С.40-44.
 33. Федчишин Н.О. Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2013. – № 4. – С. 82-85.
 34. Федчишин Н.О. Генеза освітньої парадигми гербартіанства: виклики часу / Н. О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. Зб. статей. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XLII. – С. 166-170.
 35. Федчишин Н.О. Гербартіанізм Т. Ціллера в контексті педагогіки вищої школи / Н.О. Федчишин // Вища школа: науково-практичне видання. – Київ, 2012. – № 6. – С. 57-64.
 36. Федчишин Н.О. Психологічні питання гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 3. – С. 89-92.
 37. Федчишин Н.О. Модель підготовки майбутнього вчителя в педагогіці гербартіанців / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 87-91.
 38. Fedchyshyn N. Die Herbartianismus-Rezeption in der ukrainischen Pädagogik (Ende XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts) / N. Fedchyshyn // Science and Education [Text]: materials of the international research and practice conference «II International Conference on Europeans Science and Technology», Wiesbaden, Juli 27-28, 2012 / publishing office «Bildungszentrum Rodnike. V.». – c. Wiesbaden, Germany, 2012. – S. 395-399.
 39. Федчишин Н.О. Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток української педагогічної науки / Надія Федчишин // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 355-361.
 40. Федчишин Н.О. Аспекти педагогічної психології Ф.-В. Дьорпфельда в контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Наша школа (Науково-методичний журнал). – Одеса : Одеський ОІУВ, 2012. – № 5. – С. 14-19.
 41. Федчишин Н.О. Повернення Й.-Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Poзвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХ ст.). Т. 2. – Зб. наук. праць / за ред. Д. Герцюка і А. Гаратик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 338-348.
 42. Федчишин Н.О. Концепт досвіду гербартіанця Отто Вільманна / Н.О.Федчишин //Гуманітарний випуск – Додаток 1 до Вип.27, Т. V (38) : Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К. : Гнозис, 2012. – С. 473-480.
 43. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді / Н.О. Федчишин // Порівняльньно-педагогічні студії: науково-практичне видання. – Київ. – 2012. – № 4. – С. 10-14.
 44. Федчишин Н.О. Педагогічні погляди Карла Стоя в контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.30. – Ч.2. – С. 150-156.
 45. Федчишин Н.О. Вплив дидактичної системи Й.-Ф. Гербарта на розвиток сучасної теорії навчання / Н.О. Федчишин // Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППО, 2011. – № 1(8). – С. 150-156.
 46. Федчишин Н.О. Педагогічні інновації кінця ХІХ – початку ХХ століття: вітчизняний досвід (на прикладі гербартіанства) / Н.О.Федчишин // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), 2011. – № 2. – С. 278-284.
 47. Федчишин Н.О. Розуміння Й.-Ф. Гербарта в німецькій педагогіці / Н.О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 153-161. – (Вип. 556 : Педагогіка та психологія).
 48. Федчишин Н.О. Навчальний план В. Райна: сутнісна характеристика / Н.О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [наук. ред. Г.Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 190-197. – (Вип. 560 : Педагогіка та психологія).
 49. Федчишин Н.О. Педагогічна психологія Ф.-В. Дьорпфельда / Н.О. Федчишин // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – С. 304-310.
 50. Федчишин Н.О. Гербартіанство в німецькій педагогіці: розвиток та сприйняття / Н.О. Федчишин // Наша школа (Науково-методичний журнал). – Одеса : Одеський ОІУВ, 2011. – № 5. – С. 12-16.
 51. Федчишин Н.О. Гербартіанство в Японії / Н.О. Федчишин // Вища освіта України. – Додаток 4, Т. VІІ (25). – 2010. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – С. 464-472.
 52. Федчишин Н.О. Єдність навчання та виховання у поглядах Й.Ф.Гербарта / Н. О. Федчишин // Наукові праці. Т. 86, вип. 73 / [гол. ред.-вид. ради Л. П. Клименко]. – Миколаїв : 2008. – С. 212 – 217. – (Серія : Педагогічні науки).
 53. Федчишин Н.О. Життя і просвітительська діяльність Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Наукові записки. Вип. 74 / [відп. ред. В. В. Радул]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 164 – 166. – (Серія : Педагогічні науки).
 54. Федчишин Н.О. Психологічне обґрунтування навчального процесу в науковій спадщині Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [гол. редкол. І. Пасічник]. – Рівне : РОІППО, 2007. – С. 48 – 52. – (Спецвипуск).
 55. Федчишин Н.О. Підготовка вчителя до організації навчально-виховного процесу в розумінні Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти : – Зб. статей: Вип. 8. ч. 2 / [ред. кол.О.В. Глузман, М. Я. Ігнатенко та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – С. 46 – 51. – (Серія : Педагогіка і психологія).
 56. Федчишин Н.О. Педагогічна спадщина І. Ф. Гербарта: минуле і майбутнє / Н. О. Федчишин // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України : зб. наук. праць / [за заг. ред. Г. Є. Гребенюка] ; М-во метод.кабінету навч. закладів мистецтва та культури. – Харків : Стиль Іздат, 2005. – С. 248 – 255.
 57. Федчишин Н.О. Виховуюче навчання в контексті педагогічної теорії І. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Оновленнязмісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. Праць Рівн. держ. гуманітар. ун-ту. Вип. 33 / [гол.ред. І. М. Хом'як]. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 81 – 84.
 58. Федчишин Н.О. Проблема змісту навчання в педагогічній спадщині І. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Вісник Львівського університету. – 2005. – Вип. 20 / [заст. відп. ред. Д. Герцюк]. – С. 243 – 250. – (Серія :Педагогічна).
 59. Федчишин Н.О. Методи навчання у спадщині І. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2005. – № 4. – С. 96 – 100. – (Серія : Педагогіка).
 60. Федчишин Н.О. Проблеми поєднання теорії і практики в педагогічних поглядах Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти : Зб. статей. : Вип. 8, ч. 2 / [ред. кол.О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 30 – 34. – (Серія :Педагогіка і психологія).
 61. Федчишин Н.О. Мета і завдання виховання у поглядах Гербарта / Н. О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук.праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 182 – 187. – (Вип. 258 : Педагогіка та психологія).

Тези

 1. Федчишин Н.О. Порівняльно-педагогічні дослідження в контексті сьогодення / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2019. – С. 37-38.
 2. Федчишин Н.О. Іншомовна граматична компетентність як складова загальної підготовки майбутнього лікаря / Н.О.Федчишин, Н.І.Єлагіна, Г.І.Кліщ, Т.І. Горпініч // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2 ч. Ч.2 (м.Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року) / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Кузьма, С.Б. Гах Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. – С. 246-248.
 3. Федчишин Н.О. Формування культури мовної комунікації майбутніх лікарів / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Т.І. Горпініч // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – С. 3-5.
 4. Федчишин Н.О. Специфіка формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у медичних школах США / Т. Горпініч, Н. Федчишин // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – С. 51-53.
 5. Федчишин Н.О. Medical Communication as a professional skill / N. Yelahina, N. Fedchyshyn // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – С. 28-30.
 6. Федчишин Н.О. Особистість викладача як чинник формування професійної компетентності студента / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 3-4 травня2018р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - Чернівці: ЧНУ 3-4 травня 2018 р. С. 269-271;
 7. Федчишин Н.О. Конструктивна педагогічна взаємодія у системі «викладач-студент» як фактор підвищення якості підготовки конкурентоздатного фахівця / О.А. Ігнатюк, О.М. Мартиненко, А.О. Молчанова, Н.О. Федчишин // Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 16-18 травня 2018 р.). – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Ч. ІV, 2018. – С.136-138;
 8. Fedchyshyn N. O. Competency-based medical education: implications for post-graduate programs / H. I. Klishch, N. O. Fedchyshyn, T.I. Horpinich, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С. 457.
 9. Fedchyshyn N. O. Health protection principles within school and family education in the USA / T. I. Horpinich, N. O. Fedchyshyn, H. I.Klishch, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. - C. 323-324.
 10. Федчишин Н.О.Концепція оцінки якості вищої освіти в країнах Заходу та Україні / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» 31 травня – 01 червня 2018 р., Полтава, ВНМЗ «УМСА», 2018. – C. 351-354.
 11. Федчишин Н.О. Педагогічна компаративістика у Німеччині: досвід та перспективи / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 5-6 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2018. – С. 46-50.
 12. Федчишин Н.О. Distance medical education in Ukraine: current problems / H.Кlishch, N.Fedchyshyn, N.Yelahina, T.Horpinich // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 128-130.
 13. Федчишин Н.О. Забезпечення фахової підготовки лікарів у Німеччині / Н.О.Федчишин, Г.І.Кліщ, Н.І.Єлагіна, Т.І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 252-257.
 14. Федчишин Н.О. Особливості зарахування абітурієнтів до медичних університетів США / Т.І.Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 65-68.
 15. Федчишин Н.О. Розвиток педагогіки як науки в історичній ретроспективі / Д. Беннер, Н.О. Федчишин / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 17-21.
 16. Федчишин Н.О. Традиції німецької школи / М. Брінкманн, Н.О. Федчишин / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 31-37
 17. Федчишин Н.О. Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н.І.Єлагіна, Н.О.Федчишин, Г.І.Кліщ, Т.І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 83-85.
 18. Федчишин Н.О. Філософія гербартіанства / Н. Рамбу, Н.О. Федчишин / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 204-210.
 19. Федчишин Н.О. Освітні реформи в Австро-Угорщині крізь призму гербартіанських ідей / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 19-21;
 20. Федчишин Н.О. Тестування як ефективна форма контролю знань студентів / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Методика формування професійноорієнтованої іншомовної компетентності у студентів медичних та фармацевтичних вишів України в умовах сьогодення: досвід, проблеми, інновації: Матеріали семінару-наради завідувачів однопрофільних кафедр іноземних та латинської мов медичних вишів України 5-6 жовтня 2017р., м.Чернівці) – Чернівці: Вид-во БДМУ, 2017. – С. 111-114;
 21. Федчишин Н.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів крізь призму вивчення іноземних мов / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна, О.А. Ігнатюк // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 204-206;
 22. Федчишин Н.О. Особливості проведення уроків іноземної мови в малочисельній групі / Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, І.І. Богдан // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 200-201;
 23. Федчишин Н.О. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 77-80;
 24. Федчишин Н.О. Реформи в університетах Австро-Угорщини: ретроспективний огляд / Н.О. Федчишин, Д. Беннер, Ю. Олькерс // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 201-204;
 25. Fedchyshyn N. Distance Learning in Continuing Medical Education / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelagina // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 100-101;
 26. Федчишин Н.О. Модель медичної освіти у Німеччині / Н.О. Федчишин, Олена Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4773;
 27. Федчишин Н.О. Якість вищої медичної освіти: приклад Франції // Н.О. Федчишин, О.Г. Пермякова // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4769;
 28. Федчишин Н.О. Роль особистісно-орієнтованого навчання у вищій школі // Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4768
 29. Федчишин Н.О. Професійно-орієнтоване іншомовне читання як засіб навчання іноземної мови майбутніх лікарів / Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, Г.І. Кліщ // Актуальні проблеми іноземної філології та соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 7-8 грудня 2017р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. С. 174-176;
 30. Федчишин Н.О. До етимології німецького модального дієслова sollen / Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, Г.І. Кліщ // Актуальні проблеми іноземної філології та соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 7-8 грудня 2017р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. С. 85-86;
 31. Федчишин Н.О. Робота в парах як ефективний метод викладання іноземних мов у медичних закладах освіти / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 144-146;
 32. Федчишин Н.О. Рефлексивна взаємодія педагогіки і психології в гербартіанстві у контексті підготовки вчителя / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ, І.І. Богдан // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року). / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 277 – 280;
 33. Федчишин Н.О. Імплементація гербартіанських ідей в педагогічну практику / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Н.В. Пазюри (26-27 квітня 2017 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 94-97;
 34. Федчишин Н.О. Акмеологічний підхід у школі Й.-Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях : матеріали І міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ / Ред.Заболотна О.А. – Київ-Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2017. – С. 207-212.
 35. Федчишин Н.О. Моніторинг якості вищої освіти в країнах ЄС / Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях : матеріали І міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ / Ред.Заболотна О.А. – Київ-Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2017. – С. 33-37.
 36. Федчишин Н.О. Навчальні ігри як ефективний засіб вивчення іноземної мови студентами-медиками / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: 15 травня 2017 р. :Збірник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С. 63-66 або (http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017-3.pdf)
 37. Fedchyshyn N.O. Improving Patient Safety by Using Simulation Training in Medical Education / N.O. Fedchyshyn, H.I. Klishch, N.I. Yelagina // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ), ТДМУ. – С. 363;
 38. Федчишин Н.О. Забезпечення якості вищої медичної освіти у Німеччині / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 76-80.
 39. Федчишин Н.О. Вплив гербартіанства на педагогічні інституції Австро-Угорщини / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2016: трансформації в освіті та український контекст :матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 06 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 34-36.
 40. Федчишин Н.О. Модернізація медичної освіти Канади: практичний досвід/ Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ //Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIIIВсеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед.ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 98-99.
 41. Fedczyszyn N. Johann Friedrich Herbart i pedagogika herbertowska w Europі / N. Fedczyszyn, A. Wyhruszcz, D. Stępkowski // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 33-38.
 42. Федчишин Н.О. Роль родини та сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини в контексті гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.): упорядник тез/упорядники : І.Я. Глазкова, В.В. Богдан, О.О. Каліберда.– Бердянськ: Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 196-200.
 43. Федчишин Н.О. Екстраполяція ідей школи Гербарта / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти та український контекст :матеріалинаук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 33-34.
 44. Федчишин Н.О. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ, І.М. Кліщ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75-77.
 45. Федчишин Н.О. Реалізація компетентнісного підходу на післядипломному рівні підготовки медиків у Великобританії / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 60-62.
 46. Федчишин Н.О. Самостійна робота студента як чинник формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118-120.
 47. Федчишин Н.О. Особливості нестандартного уроку з іноземної мови/ Н.О. Федчишин // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом: збірникВсеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції. – Одеса: Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова, 2015. – Вип.І. – С. 137 – 140. http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/%D1%81%D0%B1%D0%BEC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
 48. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах ХІХ ст: приклад Словенії / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2014: трансформації в освіті та український контекст :матеріалинаук.-практ. cемінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 42-43.
 49. Федчишин Н.О. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 10-11.
 50. Федчишин Н.О. Вивчення іноземної мови у вищій школі крізь призму застосування інноваційних технологій / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 25-26.
 51. Федчишин Н.О. Засоби мультимедіа у викладанні іноземної мови студентам-медикам/ Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ //Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 34-35.
 52. Федчишин Н.О. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: матеріали регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 53-55.
 53. Федчишин Н.О. Рідна мова у трактуванні українських та німецьких педагогів / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 25-27.
 54. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка: етапи становлення та розвитку/ Н.О. Федчишин // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції. – Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 66-67.
 55. Федчишин Н.О. Авторська концепція К.-Ф. Стоя у питаннях інституціоналізації навчання та виховання Німеччини / Н.О. Федчишин // Науково-практичний журнал. – «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. Часть 1 / отв.ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – С.314-319.
 56. Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу в педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 211-213.
 57. Федчишин Н.О. Реалізація ідей системи вищої освіти у Німеччині в умовах Болонського процесу / Н.О. Федчишин, Л.М. Бойчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. за участю (Тернопіль, 18–19квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – C. 217-219.
 58. Федчишин Н.О. Актуалітети реалізації ідей гербартіанства в педагогічній думці Німеччини / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті та український контекст : матеріали наук.-практ. cемінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2013. – С. 33-34.
 59. Федчишин Н.О. Рецепції щодо викладання іноземних мов у педагогіці Німеччини: досвід гербартіанства / Н.О. Федчишин, І.В. Теремчук, А.Д. Яворівська // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матер. міжн. науково-практ. конф.,17-18 жовтня 2013. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 2. С. 191-194.
 60. Федчишин Н.О. Релігійні аспекти гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам’яті А. С. Макаренка та Всеукраїнські науково-практичні семінари «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами» (Полтава, 13- 14 березня 2012 року) / за заг. ред. М.В. Гриньової. – Полтава, 2012. – С. 142-144.
 61. Федчишин Н.О. Сутність підготовки вчителя в гербартіанській педагогіці / Н.О. Федчишин // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна. 30-31 березня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 52-53.
 62. Федчишин Н.О. Психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця К.-Ф. Стоя / Н.О. Федчишин // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 20-21 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» [наук. ред. В.П. Коцур, Д.С. Мазоха]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 35-37.
 63. Федчишин Н.О. Завдання педагогічної семінарії гербартіанця К.-Ф. Стоя / Н.О. Федчишин // ІІІ Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» 26-29 квітня 2012 р. Збірник наукових тез / наук.редактори В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко. – Запоріжжя: ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 253-255.
 64. Федчишин Н.О. Виклики у розвитку гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції«Сталий розвиток промисловості та суспільства» м. Кривий Ріг 27-28 квітня 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/library/Science/conf/Tezy05_2012_16.pdf. ua. Заголовок з екрана.
 65. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в контексті компаративістики / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) :матеріалинаук.-практ. Семінару (Київ, 11 червня 2012 р.) / за заг. ред. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 59-61.
 66. Федчишин Н.О. Проблема педагогічного управління в педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин // Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 08 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 37-38.
 67. Федчишин Н.О.Цінність гербартіанської педагогіки у спектрі педагогічних теорій / Н.О. Федчишин // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Сімферополь: Апрель, 2012. – С. 350-352.
 68. Федчишин Н.О. Проблема розподілу навчання крізь призму гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 110-111.
 69. Федчишин Н.О. Поєднання теорії і практики у поглядах В. Райна / Н.О. Федчишин // Особистість у просторі культури: Матеріали ІІІ Севастопольського Міжнародного науково-практичного симпозіуму 17 вересня 2011 р. – Севастополь: Рібест, 2011. – С. 175-177.
 70. Федчишин Н.О. Гербартіанство: уроки та перспективи / Н.О. Федчишин // Порівняльно-педагогічні студії – 2010: Матеріали науково-практичного семінару 17 червня 2010 р. / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Інформаційні системи, 2010. – С. 26-27.