Федчишин Надія Орестівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1992 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича й отримала кваліфікацію: філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.

1992-1994 – вчитель німецької мови ЗОШ № 2 м. Тернополя;

1994-2002 – старший викладач кафедри німецької філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (третій рівень акредитації);

2002-2005 – завідувач кафедри німецької філології того ж інституту;

2005-2009 – старший викладач кафедри німецької та французької філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти;

2009-2011 – доцент кафедри іноземних мов Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола;

2011-2014 – викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»;

2014-2016 – докторант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

З вересня 2016 року – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

З січня 2017 року – завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Стажування:

2014-2015 рр. – Н.О. Федчишин пройшла стажування в Берлінському університеті ім. Гумбольдта як переможець стипендійної програми ДААД (Німецька служба академічних обмінів);

01.10.2018-31.12.2018 рр. — повторне стажування в Берлінському університеті ім. Гумбольдта (ДААД).

Наукова діяльність:

Учасниця багатьох міжнародних наукових форумів, конференцій, семінарів, член Міжнародної спілки гербартіанців (з 2011).

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник д-р пед. наук, професор Вихрущ А. В.

2014-2016 навчання в докторантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ ст.) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий консультант д-р пед. наук, професор Вихрущ А. В.

Н.О. Федчишин є опонентом кандидатських М. Клим (Cімейне виховання в педагогічній думці Німеччини, 2013), І. Гриника (Підготовка соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині, 2014), О. Околовича (Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.), 2014), М. Воробель (Емоційно-естетичний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини, 2019), Х. Соломчак (Формування у підлітків інтересу до занять туризмом в умовах літнього оздоровчого табору, 2021) та докторських дисертацій О. Ярової (Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Євросоюзу, 2018), Л. Русалкіної (Теоретико-методичні засади англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів, 2020), О. Романчук (Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (ХХ – поч. ХХІ ст.), 2020).

Головний редактор журналу «Медична освіта».

Член редакційної колегії наукових журналів «Гірська школа Українських Карпат», «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія».

Наукові інтереси:

Наукові інтереси пов’язані з теоретичним осмисленням впливу гербартіанської педагогіки на розвиток педагогічної освіти загалом та в німецькомовних країнах зокрема, методика викладання іноземних мов, формування іншомовної компетентності у студентів-медиків.

Публікації:

Є автором понад 180 наукових та навчально-методичних праць (серед них: підручники, посібники, одноосібні та колективні монографії, статті, тези), віртуальної програми з німецької мови.