Наукові публікації доц. Єлагіної Н. І.

 1. Yelahina N. Effective Methods in Foreign Language Teaching of Medical Students / N. Yelagina, N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich // Медична освіта, 2019. – № 1 (81). – С. 48-54.
 2. Єлагіна Н.I. Іншомовна граматична компетентність як складова загальної підготовки майбутнього лікаря у контексті віртуально-навчального середовища / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна, Т.І. Горпініч // Медична освіта. – Тернопіль, 2019. – № 2(82). – С. 88 – 96.
 3. Yelahina N.I. Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine (late 19 th – early 20 th centuries) / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №15 (1), 2018. – P. 103-114.
 4. Yelahina N. Herbatianism in the pedagogical Theory and Practice / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelahina // Медична освіта, 2017. – № 2 (74). – С. 89-95.
 5. Yelahina N. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelahina // Медична освіта, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157.
 6. Єлагіна Н.І. Комп’ютерні технології пр. вивченні іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах / Н.І. Єлагіна // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич, 2015. – №. 2. – С. 75 – 79.
 7. Єлагіна Н.І. Сутнісна характеристика комунікативного аспекту у вивченні іноземної мови студентами-медиками / Н.І. Єлагіна // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – № 1. – С. 43 – 48.
 8. Jełagina, N. Kompetencje zawodowe ukraińskich nauczycieli w świetle literatury pedagogicznej drugiej połowy XIX i początku XX wieku / Natalia Jełagina // Forum Pedagogicznyj. – Warschawa, Poland: Forum Pedagogicznyj, 2014. – P. 123–133.
 9. Єлагіна Н.І. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. cтатей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139.
 10. Єлагіна Н.І. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 54 – 62.
 11. Єлагіна Н.І. Рольова гра як аспект мотивації у викладанні іноземних мов студентам-медикам / Н.І. Єлагіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2014. – Вип. 26. – С. 66 – 69.
 12. Елагина Н. И. Творческий аспект педагогической подготовки будущих учителей в учебных заведениях Украины второй половины XIX – начала XX в. / Н. И. Елагина // European Applied Sciences. – № 1. – Stuttgart, Germany, 2012. – Р. 140 – 143.
 13. Єлагіна Н. І. Зміст методів та форм навчання у контексті розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів другої половини XIX століття / Н. І. Єлагіна // Науковий вісник Чернівецького університету / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2012. – Вип. 605 : Педагогіка та психологія. – С. 30 – 37.
 14. Єлагіна Н. І. Проблема творчого розвитку особистості вчителя в роботі педагогічних курсів та педагогічних з’їздів України другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. – Івано Франківськ : ПНУ, 2012. – Вип. XLII : Педагогіка. – С. 3 – 6.
 15. Єлагіна Н. І. Проблема творчості вчителя у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Н. І. Єлагіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. I. – С. 18 – 24.
 16. Єлагіна Н. І. Педагогічна майстерність майбутніх учителів в педагогічній думці другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Науковий вісник Чернівецького університету / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 573 : Педагогіка та психологія. – С. 37 – 45.
 17. Єлагіна Н. І. Проблема розвитку творчих здібностей особистості в навчально-виховному процесі у вітчизняній педагогічній науці другої половини XIX століття / Н. І. Єлагіна // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 282 – 287.
 18. Єлагіна Н.І. Розвиток творчих здібностей особистості в навчально-виховному процесі / Н. І. Єлагіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. - № 2. – С. 99 –104.

Тези

 1. Єлагіна Н.І. Особистість викладача як чинник формування професійної компетентності студента / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 3-4 травня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Чернівці: ЧНУ 3-4 травня 2018 р. – С. 269-271;
 2. Yelahina N.I. Competency-based medical education: implications for post-graduate programs / H. I. Klishch, N. O. Fedchyshyn, T.I. Horpinich, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.- C. 457.
 3. Yelahina N.I. Health protection principles within school and family education in the USA / T. I. Horpinich, N. O. Fedchyshyn, H. I.Klishch, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.- C. 323-324.
 4. Єлагіна Н.І. Концепція оцінки якості вищої освіти в країнах Заходу та Україні / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» 31 травня – 01 червня 2018 р., Полтава, ВНМЗ «УМСА», 2018. C. 351-354.
 5. Єлагіна Н.І. Забезпечення фахової підготовки лікарів у Німеччині / Н.О.Федчишин, Г.І.Кліщ, Н.І.Єлагіна, Т.І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 252-257.
 6. Єлагіна Н.І. Особливості зарахування абітурієнтів до медичних університетів США / Т.І.Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 65-68.
 7. Єлагіна Н.І. Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н.І.Єлагіна, Н.О.Федчишин, Г.І.Кліщ, Т.І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 83-85.
 8. Єлагіна Н.І. Освітні реформи в Австро-Угорщині крізь призму гербартіанських ідей / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 19-21;
 9. Єлагіна Н.І. Робота в парах як ефективний метод викладання іноземних мов у медичних закладах освіти / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 144-146;
 10. Єлагіна Н.І. Рефлексивна взаємодія педагогіки і психології в гербартіанстві у контексті підготовки вчителя / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ, І.І. Богдан // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року). / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 277 – 280;
 11. Єлагіна Н.І. Навчальні ігри як ефективний засіб вивчення іноземної мови студентами-медиками / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: 15 травня 2017 р. :Збірник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С. 63-66 або (http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017-3.pdf)
 12. Єлагіна Н.І. Імплементація гербартіанських ідей в педагогічну практику / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Н.В. Пазюри (26-27 квітня 2017 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 94-97;
 13. Yelagina N.I. Improving Patient Safety by Using Simulation Training in Medical Education / N.O. Fedchyshyn, H.I. Klishch, N.I. Yelagina // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ), ТДМУ. – С. 363;
 14. Єлагіна Н.І. Тестування як ефективна форма контролю знань студентів / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Методика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності у студентів медичних та фармацевтичних вишів України в умовах сьогодення: досвід, проблеми, інновації: Матеріали семінару-наради завідувачів однопрофільних кафедр іноземних та латинської мов медичних вишів України 5-6 жовтня 2017 р., м Чернівці) – Чернівці: Вид-во БДМУ, 2017. – С. 111-114;
 15. Єлагіна Н.І. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів крізь призму вивчення іноземних мов / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна, О.А. Ігнатюк // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 204-206;
 16. Єлагіна Н.І. Distance Learning in Continuing Medical Education / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 100-101;
 17. Єлагіна Н.І. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 77-80;
 18. Єлагіна Н.І. . Модель медичної освіти у Німеччині / Н.О. Федчишин, Олена Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Рeжим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4773;
 19. Єлагіна Н.І. Роль особистісно-орієнтованого навчання у вищій школі // Н.О. Федчишин, Т.І. Горпініч, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет- конференції (30 листопада, 2017 р.) – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Рeжим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4768;
 20. Єлагіна Н.І. Особливості німецькомовного гендерно-орієнтованого рекламного тексту / Т.І. Горпініч, Єлагіна Н.І., О.І. Федчишин // Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 8-9 грудня 2017 р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – С. 29-31.
 21. Єлагіна Н. І. Модернізація медичної освіти Канади: практичний досвід / Н. І. Єлагіна, Г. І. Кліщ, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 98.
 22. Єлагіна Н. І. Удосконалення форм організації післядипломної освіти лікарів / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 246.
 23. Єлагіна Н.І. Педагогічна практика як складова творчої підготовки майбутніх учителів (друга половина XIX – початок XX століття) / Н.І. Єлагіна // Zbior raportow : Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro (30.05.2015–31.05.2015). – Warschawa, 2015. – С. 82-84. (ISSN: 978-83-65207-17-3)
 24. Єлагіна Н.І. Проблематика інноваційних методів викладання іноземних мов за професійним спрямуванням / Н.І. Єлагіна // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» ( Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса : 2015. – Вип. 1. – С. 38–41.
 25. Єлагіна Н.І. Реалізація компетентнісного підходу на післядипломному рівні підготовки медиків у Великобританії / Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» ( Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 60–62.
 26. Єлагіна Н.І. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» ( Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75–77.
 27. Єлагіна Н.І. Самостійна робота студента як чинник формування іншомовних вмінь і навичок / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118–120.
 28. Єлагіна Н.І. Підготовка медичних працівників в університетах: порівняльний аспект / Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» ( Тернопіль, 25-26 квітня 2014 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 72-75.
 29. Єлагіна Н.І. Вивчення рідної мови в інтерпретації українських та німецьких педагогів / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (Тернопіль, 26-27). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 25–27.
 30. Єлагіна Н.І. Засоби мультимедіа у викладанні іноземної мови студентами-медикам / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» ( Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 42-43.
 31. Єлагіна Н.І. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Г.І. Кліщ, І.М. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» ( Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 53-55.
 32. Єлагіна Н.І. Вивчення іноземної мови у вищій школі крізь призму інноваційних технологій / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» ( Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 113-115.
 33. Єлагіна Н. І. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу вчительських інститутів України у другій половині XIX – на початку XX ст. / Н. І. Єлагіна // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 24 – 31.
 34. Єлагіна Н. І. Проблема педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах / Н. І. Єлагіна, К. Б. Олексій // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 9 – 10 жовтня 2012 р.) / М-во охорони здоров’я України, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів. – Тернопіль, ТДМУ, 2012. – С. 129 – 131.
 35. Єлагіна Н. І. Розвиток творчого потенціалу особистості вчителя в роботі педагогічних курсів другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції “Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі” присвяченій пам’яті А. С. Макаренка та Всеукраїнських науково-практичних семінарів “Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації”, “Методика управління навчальними закладами” (Полтава, 13 – 14 березня 2012 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2012. – С. 50 –52.
 36. Єлагіна Н. І. Роль принципу наочності навчання у розвитку творчої особистості (друга половина XIX – початок XX століття) / Н. І. Єлагіна // Особистість у єдиному освітньому просторі : зб. наукових тез (Запоріжжя, 26 – 29 квітня 2012 р.) / [наук. редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко]. – Запоріжжя : ТОВ “Фінвей”, 2012. – С. 93 – 95.
 37. Єлагіна Н. І. Роль самоосвіти у розвитку творчої особистості учителя (друга половина XIX – на початку XX ст.) / Н. І. Єлагіна // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матер. II Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф. (Переяслав-Хмельницький, 20 – 21 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т” імені Григорія Сковороди [наук. ред. В. П. Коцур, Д. С. Мазоха]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 14 – 17.
 38. Єлагіна Н. І. Складові творчої діяльності учителя / Н. І. Єлагіна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матер. Міжнародної наукової конференції (Кривий Ріг, 22 – 25 травня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ДВНЗ “Криворізький національний університет”. – Кривий Ріг, 2012. – С. 18 – 24.
 39. Єлагіна Н. І. Творчість – обов’язкова умова майстерності учителя (друга половина XIX – на початку XX ст.) / Н. І. Єлагіна // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 30 – 31 березня 2012 р.). – Одеса : ГО “Південна фундація педагогіки”, 2012. – С. 48 – 50.