Наукові публікації доц. Бобак М. І.

 1. Bobak H.R.Canadian Bilingualism and Biculturalism in Diachronic Dimension / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Young Scientist. – Kherson: Helvetyka. – No 3 (55), 2018. – P. 152-156.
 2. Bobak M.I. Practical Manifestation of Bilingualism and Biculturalism in the Speeches of Justin Trudeau / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Young Scientist. – Kherson: Helvetyka. – No 11 (63), 2018. – P.304-308.
 3. Mariia Bobak. Peculiarities of Bilingualism and Biculturalism Phenomena Based on Political Speeches of Justin Trudeau / Bobak Halyna, Bobak Mariia // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету.Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2018. - Вип.І (29). – С.81-86.
 4. Bobak M.I. Conversation Analysis in Truman Capote’s Novella ‘Breakfast at Tiffany’s’ / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Молодий вчений. – Херсон: “ Гельветика”. - №3(30) ,Ч. ІУ, 2016. – С.523-527.
 5. Bobak Maria. Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal. - Vol 2, No 1 (2015): Conflict and the Social Body. – P. 25-37.
 6. М.І.Бобак. Формування культури мови як засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості / Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р.// Український смисл. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012.- С.122-128.
 7. Бобак М.І. Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при виченні англійської мови/ М.І.Бобак, М.Л.Кушик, І.А.Прокоп [та ін.] // Медична освіта. -2011.- №4. – С.84-87.
 8. Бобак М.І. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості. / М.І.Бобак, С.В.Бондаренко, В.Й.Кульчицький та ін. // Медична освіта. - № 1, 2011. - С.40-43.
 9. Бобак М.І. Основи збереження духовно-моральних цінностей українського суспільства/ М.І.Бобак, В.Й.Кульчицький, І.А.Прокоп // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 53. Педагогічні науки. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 52-55.
 10. Бобак М.І. Індивідуальний стиль оволодіння міжкультурним спілкуванням іноземною мовою./ Рокіцька Н.В., Бобак М.І., Бобак Г.Р. // Медична освіта. -
 11. Тернопіль, 2009. - №4. – С.22-24.
 12. Бобак М.І. Історико-педагогічні аспекти доказової медицини./ А.М.Пришляк, І.А.Прокоп, М.І.Бобак.// Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. - №3. – С.62-65.
 13. Бобак М.І. Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів/ Паласюк Г.Б., Кліщ І.М., Прокоп І.А. та ін. //Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. - №1. – С.44-46.
 14. Бобак М.І. Ігрове моделювання як важливий засіб навчання студентів-медиків фахової іноземної мови/ Бобак М.І., Прокоп І.А// Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. - № 2. – С. 32-34.
 15. Марія Бобак. Формування умінь студентів з курсу іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності/ Бобак Марія //. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка. Вип. 7. – 2005. –С.114-115.
 16. Бобак М.І. Громадянський гуманізм як один із важливих чинників громадянського суспільства./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип 13.- 2005. –С. 52-54.
 17. Бобак М.І Українські педагоги-гуманісти доби Відродження (кінець XVI-поч.XVIIст)./ М.І.Бобак //Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 12.- 2004. –С. 82-85.
 18. Бобак М.І. Концепція активної життєвої позиції людини в українському відродженні./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 10.-2003. –С. 90-94.
 19. Бобак М.І. Громадянський гуманізм у духовній культурі українського Середньовіччя: Європейський контекст./М.І.Бобак // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: філософія. Випуск 148-149.- 2003. –С. 36-40.
 20. Бобак М.І. Деякі питання адекватного перекладу медичної наукової літератури./ М.І.Бобак, Н.В.Козак // Медична освіта. – Тернопіль, 2003. - №1. – с. 45-47.
 21. Бобак М.І. Відеофільм та Інтернет – сучасні засоби ефективного вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. /М.І.Бобак //Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. Вип. 11.- 2002. –С. 167-169.
 22. Бобак М.І. Громадянське піклування про освіту на прикладі братств (XVI-XVIIст)./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 9.- 2002. –С.16-20.
 23. Бобак М.І. Тип людини-громадянина в українській культурі XVIIст./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 8.-2002. –С. 18-20.
 24. Бобак М.І. Братський рух як вияв громадянського гуманізму./М.І.Бобак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ЛДПУ. Вип. 6. – Дрогобич: НВУ Каменяр, 2002. –С.34-43.
 25. Бобак М.І. Формування особистості медика третього тисячоліття./ М.І.Бобак // Медична освіта. – Тернопіль, 2002. - №1 –С. 49-50.
 26. Бобак М.І. Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (XVI-XVII ст.). Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук. –Львів, 2001. - 20 с.
 27. Бобак М.І. Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології /М.І.Бобак // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. –С. 75-82.
 28. Бобак М.І. Вплив християнства на ствердження людини-громадянина в українській культурі/М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Серія: філософія. – Вип. 5. – Тернопіль, 2000. –С.115-118.
 29. Бобак М.І. Проблема “життя діяльного” і “життя споглядального” в українській філософії періоду культурно-національного відродження (ХVI-XVIIст)./ М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія, економіка. – Вип. 4. – 2000. –С. 18-22.
 30. Бобак М.І. Особливості прояву ідеї громадянського гуманізму в Україні /М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія, економіка.-Вип. 3.- 1999. –С. 29-34.
 31. Бобак М.І. Формування поняття особистості в українській філософії /М.І.Бобак // Науковий вісник ВДУ. – Вип.11. Філософські науки. – Луцьк, 1999. –С.145-199.
 32. Бобак М.І. Ідеї громадянського гуманізму в cередньовічній Україні/ М.І.Бобак //Філософські пошуки. –Вип. Х. – Львів – Одеса; Видавництво Центр Європи, 1999. –C. 212-220.
 33. Бобак М.І. Ренесансний тип людини у творах українських мислителів ХVІІст. /М.І.Бобак //Філософські пошуки. – Вип. ІХ – Львів: Видавництво Центр Європи, 1999. –C. 173-177.
 34. Бобак М.І. Інтеграція англійської та латинської мов у вивчені медичної англійської термінології/ М.І.Бобак // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі.Нові технології навчання. –Тернопіль:Укрмедкнига, 1998. –С.19-21.
 35. Бобак М.І. Екологічне виховання студентів-медиків у процесі навчання англійської мови./М.І.Бобак // Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. –С.20-21.
 36. Бобак М.І. Комп’ютеризація навчання як вагомий фактор педагогічної технології при опануванні іноземною мовою./М.І.Бобак // Наукові записки. Ч.І. - К., -1997. – С. 64-65.

Тези

 1. Bobak M.I. Political Discourse Analysis as a Sub-branch of Critical Discourse Analysis/ M.I.Bobak// Матеріали Міжнародноі наукової конференціі (24-25травня), Дніпро:ДНУ імені Олеся Гончара, 2019. – С.254-256.
 2. Bobak M.I. Intercultural Communication in Medicine / Bobak H.R., Bobak M.I // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, 26-27 жовтня 2018). - Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, Ч.2., 2018. – С.240-241.
 3. Бобак М.І. Вища медична освіта України в умовах глобалізації /Колодницька O.Д., Бобак М.І., Весельська А.А.// “Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12-13 жовтня 2018р.). –Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С.124-126.
 4. Bobak M.I. Language and Politics as Intertwining Social Constituents/ Bobak H.R., Bobak M.I. // “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”: Матеріали Ш Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 25-26травня 2018р.). - Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, Ч.2., 2018. – С.169 -171.
 5. Bobak M.I. Value of the Canadian Bilingualism and Biculturalism Phenomenа / Bobak H.R., Bobak M.I. // “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах” (до 100-річчя ДНУ ім.О.Гончара): Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 30-31 березня 2018 р.). – Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2018. – С.260- 262.
 6. Bobak M.I. Some Concepts of Bilingualism in Canada / Bobak H.R., Bobak M.I. // “ Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій ”: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 24-25 листопада, 2018). –Дніпро : СПД “Охотнік”, 2017. – С.232-234.
 7. Bobak M. General Outlines of Multicultural Education in Canada / Bobak H., Kolodnytska O., Bobak M. // “Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації ”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль 23-24 листопада 2017р.). –Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С.19-21.
 8. Bobak M. Information and Innovative Technologies in Teaching English for Medical Purposes / Kolodnytska O., Bobak M., Bobak H. // “Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації”:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 23-24 листопада 2017р.). –Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С.103-105.
 9. Bobak M.I. Reading as a Tool of Developing Language Habits/ Kolodnytska O.D., Bobak H.R., Bobak M.I. // “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 26-27 травня 2017р). – Частина ІІ.– Дніпро: СПД “Охотнік”, 2017. – С.163-164.
 10. Бобак М.І. Ретроспективний аналіз ідей громадянського гуманізму як основи громадянського суспільства в контексті сьогодення / Бобак М.І., Бобак Г.Р. // “Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства”: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 20-21 квітня 2017р.). – Частина І. - Дніпро : СПД “Охотнік”, 2017. – С.54-57.
 11. Bobak M.I. The Language of Advertising as a Tool of Manipulation/ Bobak H.R., Bobak M.I. // “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах”: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 24-25 березня 2017р.).– Частина І.- Дніпро : СПД “Охотнік”, 2017. – С.246-248.
 12. Бобак М.І. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх медиків / О.Д. Колодницька, М.І. Бобак // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" (присвяченій 60-річчю ТДМУ). – Частина І. - Тернопіль : ТДМУ, “ Укрмедкнига”, 2017. – С.118.
 13. Bobak M.I. Civil Society as the Constitutional and Juridic Phenomenon/ M.I.Bobak, H.R.Bobak // ”Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”:// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 29-30 червня 2016р.). ДНУ ім.Олеся Гончара– Дніпро, 2016.- P.339-341.
 14. Бобак М.І. Developing Habits at Home Reading Lessons /М.І.Бобак, Г.Р.Бобак // “Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов” : Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 18-19 травня 2016 р.). ТНЕУ. –Тернопіль: Астон, 2016. –С. 128-130.
 15. Бобак М.І. Основні принципи комунікативно орієнтованої методики навчання фахової іноземної мови / М.І.Бобак, Г.Р.Бобак // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпродзержинськ, 16-17 березня 2016р.) -Дніпропетровськ :Видавець Біла К.О., 2016. – С.13-15.
 16. Bobak M.I. Conversation Analysis and Application of Its Principles on the Basis of Truman Capote’s Novella “Breakfast at Tiffany’s” / M.I.Bobak, H.R.Bobak // “Альянс наук: вчений – вченому”: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 25-26 лютого 2016р.) . – Дніпропетровськ :Видавець Біла К.О., 2016. – С.40 -44.
 17. Бобак М.І. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків засобами проектних технологій/ Бобак М.І., Колодницька О.Д., Зуляк М.І.//Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: “Актуальні питання якості медичної освіти” : у 2 т. / Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – 364 с.
 18. Бобак М.І.Формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / Бобак М.І., Саварин Т.В., Прокоп І.А. та ін.// Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції “Українська професійна мова: історія і сучасність.” – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.3-4.
 19. Рокіцька Н.В., Бобак М.І. Колаж як ефективна форма роботи студентів-практикантів з лексичним матеріалом на заняттях з іноземної мови. – Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти ”. – С. 103-105(21-22 травня 2015р., ТНЕУ). – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 211с.
 20. Бобак М.І., Бобак Г.Р. Становлення громадянського суспільства та розбудова правової держави в Україні/Бобак М.І., Бобак Г.Р.//Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі», Т.3. – Дніпропетровськ . – Видавець Біла К.О., 2014. – С.62-65.
 21. Бобак М.І. Удосконалення іншомовної комунікативної компетенції студентів-медиків/ Рокіцька Н.В., Бобак М.І., Бобак Г.Р.// Матеріали регіональної науково-методичної конференції “ Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст”, ТДМУ “Укрмедкнига”. – Тернопіль, 2014. – С.90-91.
 22. Галина Бобак, Марія Бобак. Особливості розвитку української педагогічної думки доби відродження( кінець ХУІ - початок ХУІІ ст.) в контексті сьогодення / Бобак Галина, Бобак Марія // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів», частина ІІ, ТНЕУ. – Тернопіль, 2014. –С.27-31.
 23. Бобак М., Бобак Г.Інтеграція англійської та латинської мов при моделюванні умінь студентів англомовного професійно-зорієнтованого мовлення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів”. - Тернопіль: 25-26 квітня 2014р.
 24. Бобак М.І. Активна життєва позиція людини періоду культурно-національного відродження (ХУІ-ХУІІ ст.) в контексті сьогодення / М.І.Бобак, Г.Р.Бобак // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції « Альянс наук: Вчений –вченому», том 2. Актуальні питання сьогодення, Дніпропетровськ. – Видавець Біла К.О., 2014. – С.15-18.
 25. Бобак Марія. Професійна іншомовна підготовка студентів-медиків у процесі міжкультурної інтеграції/ Бобак Марія, Бобак Галина, Рокіцька Наталія// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес». – Тернопіль, 2013. – С.17-19.
 26. Бобак М.І. Педагогічні умови формування дискурсивної компетенції майбутніх медичних працівників/ Прокоп І.А., Бобак М.І., Бобак Г.Р.// Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітній процес: погляд зсередини»- Дніпропетровськ, 2013. – 63-67.
 27. Бобак М.І.Проблеми викладання іноземної мови за професійним спрямуванням/ Прокоп І.А., Бобак М.І., Денефіль О.В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ»- (Харків, 22 березня 2012 р).
 28. Бобак М.І. Використання ігрових методів навчання для формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-медиків/ Прокоп І.А., Бобак М.І., Бобак Г.Р. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» (6-7 квітня 2012) - Дніпропетровськ:Видавець Біла К.О., 2012. –С.30 -32.
 29. Бобак М.І. Формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів/ Прокоп І.А., Денефіль О.В., Бобак М.І.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського- Тернопіль:ТДМУ, 2012. – С.97-99.
 30. Бобак М.І. Метод проектів як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-медиків:теорія і практика /Денефіль О.В., Прокоп І.А., Бобак М.І.// Матеріали семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти- Івано-Франківськ, 2012. – С.127-130.
 31. М.І.Бобак. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків/Т.І.Горпініч, О.В.Денефіль, І.А.Прокоп, Г.Б.Паласюк, М.І.Бобак, Т.В.Саварин, М.Л.Кушик, Л.І.Вітко, М.А.Сокол/ Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55 річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського . «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ Ш-ІУ рівнів акредитації.»- Медична освіта, №3, 2012.- С.39-40.
 32. Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р. Мовленнєвий етикет студента-медика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (9-10 жовтня 2012 року) –Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.147-149.
 33. Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р. Християнська релігія як підґрунтя формування громадянського суспільства //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі”- Дніпропетровськ, Видавець Біла К.О. – 2011- С.120-123.
 34. Прокоп І.А., Бобак М.І. Методологічні основи професійно орієнтованого навчання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8-9 квітня 2011 р.: У 3т. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – Т.2: Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. – С. 57–59.
 35. Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р. Інноваційні аспекти формування фахової компетенції студентів-медиків в умовах кредитно-модульної системи навчання // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних України Ш-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 року) – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – С. 59-60.
 36. Бобак М.І., Кульчицький В.Й., Прокоп І.А. Інноваційні технології викладання гуманітарних дисциплін для іноземних студентів // Матеріали науково-методичної конференції „Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій” 23 вересня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 51-53.
 37. М.Бобак, І.Прокоп. Педагогічні аспекти використання новітніх Інформаційних технологій в умовах КМС навчання // Матеріали науково-методичної конференції “ Перспективи використання інформаційних технологій в умовах кредитно-модульної системи.” – Харків, 2008. – С. 41-43.
 38. Бобак М.І. Використання відео матеріалів для моделювання умінь студентів англомовного професійно спрямованого мовлення. // Матеріали наукової конференції ‘ Концептуальні основи навчання іноземним мовам у вищих медичних навчальних закладах України в контексті Болонськоїдекларації та проблеми навчання латинської фармацевтичної термінологіїу світлі Болонського процесу. – Донецьк, 2007. – С.58-60.
 39. Марія Бобак Роль церкви в утвердженні української національної свідомості у світлі епохи Петра Могили.- Матеріали науково-практичної конференції вчених-релігієзнавців ‘‘Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження’’. – Тернопіль: ТДТУ,2007.- С.173-177.
 40. Бобак М.І. Професійне читання як один із засобів формування комунікативної компетенції студентів медичних вузів // Матеріали наукової конференції “ актуальні проблеми вдосконалення методики викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору.- Чернівці, 2006. – С.50- 53.
 41. Марія Бобак. Християнська мораль-вагомий фактор формування ідеї громадянського суспільства./ Бобак Марія // Науковий вісник ВДУ. Матеріали міжнародної наукової конференції “Сучасна релігійність: стан і тенденції”. – Луцьк, 2006. –С. 11-14.
 42. Бобак М. Середня медична освіта в Австрії./ Паласюк Г., Прокоп І.// Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський простір. - Матеріали наукової конференції. – Тернопіль, 2006. –С. 50-53.
 43. Бобак М. Інноваційні технології як ефективний чинник іншомовного професійно спрямованого мовлення. –Матеріали міжнародної наукової конференції, - Тернопіль, 2006.-С.213-215.
 44. Бобак М.І. Оптимізація викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України як передумова до вступу в Болонський процес. Науково-методична конференція. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2005. –С.397-401.
 45. Бобак М.І. Формування морального ідеалу людини в українській духовній культурі.// Християнство і мораль. Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2001. – С. 66-69.
 46. Бобак М.І. Християнство як формуючий чинник людини-особистості. Християнство і особа. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2000. – С. 44-46.
 47. Бобак М.І. Християнська основа ідеї громадянського суспільства в українській культурі.-Християнство і культура. Матеріали міжнародної наукової конференції. –Київ – Тернопіль, 1998. – С.17-20.