Наукові публікації доц. Сокол М. О.

 1. Сокол М. О., Горпініч Т. І., Сміла Й. Проблеми експлікації педагогічних понять в умовах глобалізації. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні реалії та перспективи. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 60. Т.2. С. 133–136.
 2. Sokol Mariana. The conceptual analysis of the concept «education». Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 7/39. С. 224-236.
 3. Sokol M. The conceptual system as a dynamic unity of the basic pedagogical components. The Society and the Health – Multiple Perspective [monografia]. Kielce: Drukarnia Cyfrowa COMPUS, 2018. S.21-31.
 4. Сокол М. О. Компонентно-структурний аналіз понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Наукові записки. Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 150. С. 173–177.
 5. Сокол М. О. Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017. № 9 (152). С. 124–130.
 6. Сокол М. О. Експлікація поняття «якість вищої освіти» (зарубіжний досвід). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2017. С. 54–58.
 7. Сокол М. О. Педагогічні реалії розвитку понять «освіта», «навчання», «просвітництво» в історико-педагогічних умовах ХІХ ст. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ, 2017. Вип. 149. С. 168 – 272.
 8. Сокол М. О. Історичні аспекти розвитку поняття «людина» у педагогічній думці ХІХ ст. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка. Хмельницький, 2017. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_4_19
 9. Сокол М. О. Порівняльний аналіз експлікації поняття «людина» (вітчизняний та зарубіжний досвід). Збірник наукових праць Національної академії прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2017. № 3(10). С. 351–360.
 10. Сокол М. О. Класифікаційна характеристика понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Освітній простір України. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. Вип. 9. С. 188–193.
 11. Сокол М. О. Детермінація понять «людина–індивід–особистість» у радянський період. Науковий журнал: ScienceRise: Pedagogical Education. Харків: НВП ПП «Технологічний центр, 2017. № 6 (14). С. 46– 50.
 12. Sokol M. The hierarchic vector of didactic concepts. Scientific Journal: Innovative solutions in modern science. Dubai: TK Meganom, 2017. № 5 (14). P. 66–78.
 13. Sokol M. International conceptional categorical apparatus as a unified method of reference of pedagogical validity. Scientific Journal: Paradigm of knowledge. Muscat, 2017. № 4 (24). P. 29–41.
 14. Сокол М. О. Наукові підходи щодо проведення педагогічних досліджень з проблеми детермінації поняття «виховання». Педагогічні науки [Збірник наукових праць Херсонського державного університету]. Херсон: Гельветика, 2016. Вип. LXIX, т. 1. С. 69–73.
 15. Сокол М., Горпініч Т., Кравець Н. Формування англомовної комунікативної компетентності в діловому електронному спілкуванні студентів нефілологічних спеціальностей. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2016, №2. С. 19–23.
 16. Сокол М. О. Історико-філософський аспект виникнення педагогічного терміну «поняття». Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. № 4 (55). С.178–183.
 17. Сокол М. О. Фундаменталізація педагогічних реалій понятійно-категорійного апарату ХІХ ст.. Наукові записки. Серія психолого-педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. № 3. С. 32–36.
 18. Сокол М. О. Періодизація понятійного апарату в історії розвитку педагогічної науки. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. № 18. С. 114–120.
 19. Sokol M. The component-based analyses of the concept «acmeology». International journal of economics and society. USA: ICEC Foundation, 2016. Vol. 2. Issue 8. P. 77–81.
 20. Сокол М. О. «Парадигма», «концепція», «концепт», «термін», «поняття» як основні складові педагогічної термінології. Международное периодическое научное издание «Научный взгляд в будущее». Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. Вып. 4. Т. 7. С. 4–7.
 21. Сокол М. О. Термін «поняття» як педагогічна, філософська та логічна форма наукових знань. Stav, problémy a perpectivy pedagogického študia a sociálnej práce. Slovenská republica, Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2016. S. 31–38.
 22. Sokol M. The historical aspect of the «concept» definition in pedagogical science. Zbior artukulow naukowych. Warszawa: Diamond trading tour, 2016. S. 66 – 70.
 23. Sokol M. The operation of conceptual and categorical apparatus of the notion «education». Zbior artukulow naukowych. Warszawa: Diamond trading tour, 2016. S. 6–11.
 24. Сокол М. О Прагматика понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. № 21 (354). С. 40–43.
 25. Сокол М. О. Різноаспектна детермінація поняття акмеологія. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. 2. С. 251–255.
 26. Сокол М. О. Концептуальні основи експлікації педагогічних понять: людина – індивід – особистість. Український педагогічний журнал. Київ: НАПН, 2015. Вип. 4. С. 51–56.
 27. Сокол М. О. Роль педагогічного словника у формуванні понятійно-категорійного апарату педагогіки. Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro. Warszawa: Diamond trading tour, 2015. S. 78–81.
 28. Сокол М. О. Концептуальні основи формування понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015, №4. С. 62–67.
 29. Sokol M. The functioning of borrowings in English language. Studia Methodologica. Тернопіль: ТНПУ, 2012. Вип. 33. С. 115–119.
 30. Сокол М. О. Функціональне навантаження епіграфа в аспекті паратекстуальності (на матеріалі повісті І. Франка “Захар Беркут”). VІ Міжнародні Севастопольські Кирило-Мефодіївські читання. Севастополь: Гіт пак, 2012. С. 278–285.
 31. Сокол М.О. Епіграф як паратекст. Studia Methodologica. Тернопіль: ТНПУ, 2011. Вип. 31. С. 115–119.
 32. Сокол М.О. Поняття паратексту та паратекстуальності в системі сучасного літературознавства. Педагогічні науки. Житомир: ЖДУ, 2011. № 60. С. 218–221.
 33. Сокол М. О. Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови. Медична освіта. Тернопіль: ТДМУ, 2011. № 4. С. 84–86.

Тези

 1. Сокол М. О. Система понять – одна із фундаментальних проблем суспільства і стратегічна проблема сучасної педагогіки. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 червня 2018 р.). Київ– Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. С. 31-32.
 2. Сокол М. О. Нахаєва Я. М., Горпініч Т. І. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 р.). Тернопіль, ТДМУ, 2018. C. 160-163.
 3. Сокол М., Шемпрух Й., Сміла Й., The integration of conceptual and categorical apparatus of pedagogy – the essence phenomenon of modern science. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 р.). Тернопіль, ТДМУ, 2018. C. 236-239.
 4. Сокол М. О., Царик О. М., Рибіна Н. В. Особливості викладання української мови як іноземної: методологічні підходи та інструментальні засоби. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 р.). Тернопіль, ТДМУ, 2018. C. 227-230.
 5. Сокол М. О., Царик О. М., Нахаєва Я. М. Порівняльно-історична реторспектива розвитку поняття «людина» у педагогічній думці ХІХ ст. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 р.). Тернопіль, ТДМУ, 2018. C. 230-233.
 6. Сокол М. О. Актуальні проблеми експлікації поняття «виховання» у професійній діяльності педагога. Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тернопіль: СМП «Тайп», 2017. С. 252–254.
 7. Сокол М. О. Пріоритети розвитку міжнародного понятійно-категорійного апарату педагогіки. Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси: Чабаненко Ю. А. , 2017. С. 87–89.
 8. Сокол М. О. Інтеграційні дослідження міжнародної системи педагогічних понять. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 12–15.
 9. Сокол М. О. Проектування міжнародної педагогічної термінології в нових умовах розвитку світової педагогічної науки. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С. 28–32.
 10. Сокол М. О. Процеси локалізації та адаптації педагогічних понять. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 90–94.
 11. Сокол М. О., Вихрущ А. В., Педагогічна лексика в умовах глобалізації. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 65–67.
 12. Сокол М. О. Багатовимірність і різноплановість поняття «освіта» у педагогічній науці. Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. С. 235–238.
 13. Сокол М. О. Структурний аналіз поняття «навчання» у педагогічній науці ХХ ст. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університет імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль: ТДМУ, 2017. С. 187–188.
 14. Сокол М. О. Проблема вдосконалення наукових досліджень міжнародної понятійної системи педагогіки. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми: матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції (30 листопада, 2017 р.) Тернопіль: ТОКІППО, 2017. URL: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/4772
 15. Сокол М. О. До питання понятійно-термінологічного апарату компаративістики. Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізаційному світі: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 6 червня 2016 р.). Київ: Педагогічна думка, 2016. С. 19–22.
 16. Сокол М. О. Історико-педагогічний аспект «поняття» у педагогічній науці. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (12-13 серпня 2016 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. С. 83–86.
 17. Сокол М. О. Особливості варіативності педагогічних понять: людина – індивід – особистість. Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 серпня 2016 р.). Запоріжжя : Класичний університет, 2016. С. 49-51.
 18. Сокол М. О., Горпініч Т. І., Корольова Т. В. Використання мультимедійних засобів навчання під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у медичному університеті освіти. Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали регіон. наук.-метод. конференції. Тернопіль: ТДМУ, 2014. С. 104–105.
 19. Сокол М. О. Класифікація понятійно-термінологічного апарату педагогічної науки. Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: матеріали I Міжнародної наук.-практ. конференції. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. С. 31–33.
 20. Сокол М. О. Специфіка експлікації поняття «якість вищої освіти» у світовому педагогічному просторі. Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали науково-практичного семінару. Київ: Педагогічна думка, 2015. С. 216–218.
 21. Сокол М. О. Тезаурус основних понять у педагогічній науці. Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали. регіон. наук.-метод. конференції. Тернопіль: ТДМУ, 2014. С. 102–103.
 22. Сокол М. О., Горпініч Т. І., Корольова Т. В. Особливості співвідношення психології і методики навчання іноземних мов. Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали. регіон. наук.-метод. конференції. Тернопіль: ТДМУ, 2014. С. 34–36.
 23. Сокол М. О., Горпініч Т. І., Корольова Т. В. Формування професіоналізму фахівця зі знанням іноземної мови в системі медичної освіти. Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали. регіон. наук.-метод. конференції. Тернопіль: ТДМУ, 2014.
 24. Сокол М. О. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків. Медична освіта: матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль: ТДМУ, 2012. № 3 (додаток). С. 39–40.
 25. Сокол М. О. Текст науки як комунікаційна складова дискурсу. Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали науково-практичної конференції до 55-річчя ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. Тернопіль: ТДМУ, 2012. С. 161–162.