Вітаємо Вас на сайті кафедри іноземних мов!

Ділове спілкування стає одним із основних аспектів фахової діяльності медика і багато в чому визначає його успіх у професійній взаємодії. Добре сформовані комунікативні навички дають змогу зрозуміло і чітко висловлювати думки, аргументувати, підтверджувати чи спростовувати отриману інформацію, аналізувати, встановлювати міжособистісні зв’язки, узгоджувати власні дії з діями колег, вибирати оптимальний стиль спілкування у різних ділових ситуаціях, будувати і підтримувати діалог. Іншомовна компетентність фахівця передбачає включення в комунікативний компонент умінь проведення ділових зустрічей, ведення ділового листування, спілкування телефоном відповідно до норм і культури мовлення. Навчання іноземної та латинської мов на кафедрі іноземних мов передбачає передачу студентам соціально і професійно значущої інформації, відпрацювання навичок використання іншомовних джерел у своїй професійній діяльності, підготовку майбутнього фахівця до безперервної освіти. Це завдання виконується в умовах професійно зорієнтованого вивчення іноземної мови. Фахово спрямований підхід викладачів кафедри навчання іноземної (англійської, німецької, французької) та латинської мов передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування у конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей фахового мислення, при організації мотиваційно-спонукальної і орієнтовно-дослідницької діяльності.