Ворона Іванна Іванівна (наукові публікації) 1. Ворона І. І. До питання синонімії в термінології / І. І. Ворона // Наукові записки. Серія :Філологічна : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжнародна комунікація : мова – культура - особистість». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 14. – 2010. – С. 317 – 323.
 2. Ворона І. І. Синонімічні відношення у церковно-релігійній термінології / І. І. Ворона // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 40/1. – С. 67–70.
 3. Ворона І. І. Структурна синонімія в українській церковно-релігійній термінології / І. І. Ворона // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Зб. наук. праць / наук. ред. Бінчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 506 – 508 : Слов’янська філологія. – С. 242–246.
 4. Ворона І. І. Терміни-дублети в українській церковно-релігійній термінології / І. І. Ворона // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми української термінології. – Львів, 2010. – № 675 – С. 72–74.
 5. Ворона І. І. До питання походження українських церковно-релігійних термінів-синонімів / І. І. Ворона // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 36–39.
 6. Ворона І. І. До питання словотвірно-морфологічної синонімії (на матеріалі церковно-релігійної термінології) / І. І. Ворона // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 57. – С. 182–186.
 7. Ворона І. І. Явище синонімії в церковно-релігійній термінології / І. І. Ворона // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (19) 2008 – 1 (20) 2011. – С. 77–86.
 8. Ворона І. І. Використання церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях / І. І. Ворона // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. А. М. Поповського. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – Вип. 12. – С. 52–61.
 9. Ворона І. І. Функціонування церковно-релігійних термінів-синонімів (на матеріалі богослужбових книг та літургік) / І. І. Ворона // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Зб. наук. праць / гол. ред Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Вип. 15. – С. 41–46.
 10. Ворона И. И. К вопросу терминологической синонимии / И. И. Ворона // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 50–54.
 11. Ворона І. Функції термінологічних синонімів у текстах проповідей / І. Ворона // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – Луцьк, 2014. – Вип. 2 (279). – С. 46–52.
 12. Ворона І. І. Використання віртуальних навчальних програм на заняттях латинської мови в медичних закладах / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2014. – Вип. 34. – С. 51 – 53.
 13. Саварин Т. В. Психологічні основи навчання іноземних мов студентів медиків / Т. В. Саварин, І. І. Ворона // Вісник Черкаського університету : Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. – № 13 (306). С. 20 – 25.
 14. Саварин Т. В. Викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв нaвчaння пiд чac виклaдaння лaтинcькoї мoви у вищих медичних навчальних закладах / Т. В. Саварин, І. І. Ворона // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2015. – Вип. 35. – С. 162 – 165.
 15. Ворона І. І. Використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі ВНЗ / І. І. Ворона // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 2. – Рівне-Київ : Міленіум, 2015. – С. 64 – 69.
 16. Ворона І. І. Зacтocувaння мультимeдiйних зacoбiв у прoцeci вивчeння iнoзeмнoї мoви у вищих мeдичних зaклaдaх / І. І. Ворона // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – С. 210 – 216.
 17. Ворона І. І. Рoль лaтинcькoї мoви у фoрмувaннi термінологічної кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх медиків / І. І. Ворона // Медична освіта, 2015. – Вип. 2. – С. 77 – 79.
 18. Ворона І. І. Використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі ВНЗ / І. І. Ворона // Методологія змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне-Київ : Міленіум, 2015. – С. 64 – 69.
 19. Ворона І. І. Вплив церковнослов’янської мови на виникнення синонімії у церковно-релігійній термінології / І. І. Ворона // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – Вип. 146. – С. 342 – 347.
 20. Ворона І. І. Значення латинської мови у процесі міжнародної комунікації / І. І. Ворона // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. LXIX – Том 2. – С. 27 – 32.
 21. Ворона І. І. Характеристика української церковно-релігійної термінології / І. І. Ворона // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : «Філологія». – Одеса, 2016. – Вип. 23 – Том 1. – С. 14 – 16.
 22. Ворона І. І. Зміст і структура іншомовної лексичної компетенції як складова фахової культури студентів-медиків / І. І. Ворона // Науковий вісник Миколаївського національного універ- ситету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збір-ник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 4 (55), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 71 – 75.
 23. Ворона І. І. Вивчення латинської медичної термінології крізь призму міфів / І. І. Ворона // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. LXXІІІ – Том 2. – С. 67 – 70.
 24. Vorona I. Theoretical basis for developing professional and terminological competence of medical students / І. Vorona // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2016. – Volume 4, N 6. – S. 175-178.
 25. Павлишин Г. Я. Формування мовленнєвої компетенції у студентів-іноземців при вивченні української мови / Г. Я. Павлишин, І. І. Ворона, Х. І. Гасай // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій : Збірник матеріалів навчально-методичної конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 48 – 50.
 26. Ворона И. И. Классификация синонимов в украинской церковно-религиозной терминологии / И. И. Ворона // «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches» : Papers of the 1st International Scientific Conference. December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany. p. 22–24.
 27. Ворона І. І. Функціонування семантичних церковно-релігійних термінів-синонімів у релігійній літературі / І. І. Ворона // Мовна комунікація : наука, культура, медицина : Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. (Тернопіль, 9-10 жовтня 2012 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – Вип. 15. – С. 50–53.
 28. Ворона І. І. Функціонування фонетично-правописних релігійних термінів-синонімів / І. І. Ворона // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 вересня 2012 р.) / за ред С. М. Амеліної, А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. – К. : Вид-во НУБіП, 2012. – Вип. 15. – С. 21–24.
 29. Ворона І. І. Сфери функціонування церковно-релігійних термінів-синонімів / І. І. Ворона // Zbior raportow naukowych. «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe» (29.01.2013 – 31.01.2013). – Krakow : Wydawca : Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 154–156.
 30. Ворона И. И. Явление синонимии в терминологии / И. И. Ворона // Филология и культурология : современные проблемы и перспективы развития : сборник материалов 2-й международной науч.-практ. конф., 28 февраля 2013 г. / НИЦ «Апробация». – Москва : Издательство Перо, 2013. – С. 6–10.
 31. Ворона І. Мовна норма в медичній термінології / І. І. Ворона // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції : (26-27 червня 2014 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 40–42.
 32. Ворона І. І. Формування комунікативної компетенції студентів-медиків під час вивчення латинської медичної термінології / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 175–176.
 33. Ворона І. І. Вивчення етимології назв рослин як один із способів засвоєння ботанічної номенклатури на заняттях латинської мови / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Ю. Ю. Яриш // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 24–27.
 34. Ворона І. І. Тенденції оновлення методології викладання дисципліни «Латинська мова» у медичних ВНЗ / І. І. Ворона // Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : (20-21 березня 2015 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 106–108.
 35. Ворона І. І. Особливості організації самостійної роботи студентів на заняттях латинської мови / І. І. Ворона // Zbior raportow naukowych. «Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015 – 31.03.2015). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str. 116–118.
 36. Ворона І. І. Сase-study як інтерактивний метод навчання латинської мови студентів-медиків / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 69–71.
 37. Ворона І. І. Використання латинської мови у повсякденному житті / І. І. Ворона // Психологія та педагогіка У ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки дослідження : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 червня 2015 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 37–38.
 38. Ворона І. І. Основні вимоги до вивчення клінічної термінології на заняттях латинської мови / І. І. Ворона // Фактори розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12-13 червня 2015 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 39–41.
 39. Ворона І. І. Формування навичок грамотного вивчення латинської медичної термінології / І. І. Ворона, Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (4-5 грудня 2015 р.), м. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – С. 153 – 154.
 40. Vorona I.I. Ukrainian church-religious terminology / I.I. Vorona // 5th International Scientific Conference “European Applied Sciences: challenges and solutions”: Papers of the 5th International Scientific Conference. December 10, 2015, Stuttgart, Germany. - p. 75-79.
 41. Vorona I. Methodology of the Latin language teaching in higher medical educational establishments // Oxford Journal of Scientific Research, 2015, № 1/(9) (Januar-June). Volume IV. “Oxford University Press”, 2015, - p. 483-490. (ISSN: 0305-4882, Impact factor: 3.826)
 42. Ворона И. И. Диктант как одна из форм контроля на практических занятиях по латинському язику / И. И. Ворона // Science and world: International scientific journal, 2015, № 7/(23). – Volgograd, 2015, – p. 117-118. (ISSN: 2308-4804, Impact factor: 0.325)
 43. Ворона І. І. Теоретичні аспекти формування іншомовної лексичної компетенції студентів-медиків засобами інтерактивного навчання / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – C. 89-90.
 44. Vorona I. I. Formation of terminological competence during the classes on latin language as a means of development of professional qualities of future doctors / I. I. Vorona //Natural Science Readings: abstracts book. May 19-22, 2016. – Bratislava, 2016. – p. 110-111.
 45. Ворона І. Фoрмувaння кoмунiкaтивнoї культури студентiв вищих нaвчaльних закладів / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк, І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин, М. І. Бобок // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції : (23-24 червня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 3-4.
 46. Ворона І. Студентський науковий гурток у системі професійної підготовки майбутніх медиків / І. І. Ворона // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 10-11 березня 2017 р.). – Харків : східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 41-43.
 47. Ворона І. Використання кейс-методу під час вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 107-110.
 48. Ворона І. Особливості вивчення латинської медичної термінології / І. І. Ворона // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Inovativny vyskum v obladti vzdelavania a socialnej prace” (10-11 marca 2017). – Vydal : Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2017. – С. 104-107.
 49. Ворона І. І. Нaукoвo-дoслiднa рoбoтa cтудeнтiв вищих навчальних закладів у cиcтeмi прoфeciйнoї пiдгoтoвки / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 травня 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C. 24-25.
 50. Ворона І. Міфологічна основа медичних термінів / І. І. Ворона // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції : (23-24 червня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2017. (подано до друку).
 51. Ворона І. І. Система вправ для формування орфографічної компетенції майбутніх медиків на заняттях латинської мови / І. І. Ворона // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – №. 1(144) січень 2017. – С. 34 – 38.
 52. Ворона І. Застосування мультимедійних засобів навчання на заняттях латинської мови у медичному вищому навчальному закладі / І. Ворона, Г. Паласюк, Саварин Т., Нахаєва Я. //Методика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності у студентів медичних та фармацевтичних вишів України в умовах сьогодення: досвід, проблеми, інновації: Матеріали семінару-наради завідувачів однопрофільних кафедр іноземних та латинської мов медичних вишів України 5-6 жовтня 2017 р., м. Чернівці) – Чернівці: Вид-во БДМУ, 2017. – С. 25-28.
 53. Ворона І.І. Питання вдосконалення якості підготовки студентів-медиків на заняттях латинської мови / І.І. Ворона // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (23-24 листопада 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 47-49.
 54. Ворона І.І. Етапи формування іншомовної дискурсивної компетенції студентів-медиків / І.І. Ворона // International scientific-practical conference: Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. – Tbilisi: Baltija Publishing, 2017. – С. 81-83.


Comments