Саварин Тетяна Володимирівна (наукові публікації)


     
 1. Цимбал Т. Володимир Гнатюк – дослідник весілля українців карпатського регіону /Т. Цимбал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 147-151. 
 2. Цимбал Т. Історія запису лемківського весілля /Т. Цимбал // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 31. – С. 61-74. 
 3. Цимбал Т. Коровайні та барвінкові лемківські весільні пісні у межових контактах з польськими і словацькими /Т. Цимбал // Мандрівець. – 2002. – №.6 (41). – С. 18-24. 
 4. Цимбал Т. Локальні особливості лемківського весільного обряду /Т. Цимбал // Studia metodologica. – 2002. – № 12. – С. 113-118. 
 5. Цимбал Т. Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах (довесільні обряди) /Т. Цимбал // Мандрівець. – 2002.– № 2 (37). – С. 68-71. 
 6. Саварин Т. Я. Головацький, М. Драгоманов про чинність фактора політичного статусу етносів у міжетнічних стосунках лемків із сусідами // Мандрівець. – 2004. - № 2 (49). – С. 23-25. 
 7. Саварин Т. Міжетнічний контекст фольклорної пісенності Лемківщини в дослідженнях Ф. Колесси / Т. Саварин // Родина Колессів у духовному і культурному житті України кінця XIX – XX століття: Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів, 2005. – С. 130-134. 
 8. Саварин Т. Історія фіксації та дослідження лемківських весільних обрядових пісень у післявоєнний період (галицька Лемківщина) / Т. Саварин // Studia metodologica. – 2005. – № 15. – С. 138-142. 
 9. Саварин Т. В. Використання елементів гри при вивченні медичної термінології на заняттях латинської мови / Т. В. Саварин, В. Я. Рахлецька // Медична освіта. – № 3. – 2006. – С. 103-106. 
 10. Саварин Т. Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ на сучасному етапі інтеграції вищої освіти України у європейський простір / Т. Саварин // Медична освіта. – № 4 . – 2006. - С. 25-28. 
 11. Саварин Т. Особливості дослідження лемківських весільних пісень / Т. Саварин / Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – В.29 / редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред), А.В. Козлов (відпов. ред.) та ін. – Ч. 2. – К.: Твім інтер, 2010. - С. 287-293. 
 12. Бобак М. І. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / М.І. Бобак, С.В. Бондаренко, Т.В. Саварин [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 40-43. 
 13. Бобак М. І. Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови / М. І. Бобак, М. Л. Кушик, Т. В. Саварин [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 84-87. 
 14. Саварин Т. В. Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті : особливості дослідження / Т. В. Саварин // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство. – Миколаїв. – 2011. – Випуск 4. – С. 43-50. 
 15. Саварин Т. В. Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця XIX – початку XX століття / Т. В. Саварин // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир. – 2011. – № 60. – С. 192-196. 
 16. Саварин Т. В. Мовна компетенція студентів медичних внз як складник фахової культури майбутнього лікаря / Т. В. Саварин, К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74-77. 
 17. Саварин Т.В. Використання тестового контролю та тестових завдань у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. В. Саварин, І. В. Бекус // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 15-18.
 18. Саварин Т.В. Лемківська весільна обрядопісенність у межових контактах з польською і словацькою / Т.В. Саварин // Zbior raportow naukowych “Nauka dzis: teoria, metodologia, practyka”(28.09.2013-30.09.2013). – Wroclaw: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2013. – S. 34-37. 
 19. Ворона І. І. Використання віртуальних навчальних програм на заняттях латинської мови в медичних закладах / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2014. – Вип. 34. – С. 51 – 53. 
 20. Саварин Т. В. Психологічні основи навчання іноземних мов студентів медиків / Т. В. Саварин, І. І. Ворона // Вісник Черкаського університету : Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. – № 13 (306). С. 20 – 25. 
 21. Саварин Т. В. Викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв нaвчaння пiд чac виклaдaння лaтинcькoї мoви у вищих медичних навчальних закладах / Т. В. Саварин, І. І. Ворона // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2015. – Вип. 35. – С. 162 - 165. 
 22. Павлишин Г. А. Кейс-метод навчання у медичній освіті / Г. А. Павлишин, Т. В. Бігуняк, Т. В. Саварин // Медична освіта. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2015. – №3. – С.67-69. 
 23. Саварин Т. Весільні пісні та звичаї Лемківщини на українсько-словацькому суміжжі /Т. Саварин //Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ ім. І.Я.Франка, 2016. – № 1-2. – С.112-117.
 24. Саварин Т. В. Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах (власне весілля) / Т. В. Саварин, Г. Я. Павлишин // «Молодий вчений». – 2016. – № 11 (38). – С. 222-225. 
 25. Цимбал Т. “Весілля в Керестурі”: із фольклористичної спадщини Володимира Гнатюка /Т. Цимбал // Матеріали міжнародних науково-практичних читань "Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків", присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – К., 2002. – С. 127-129. 
 26. Закалюжний М. М. та ін. До питання оптимізації самостійної роботи студентів з латинської мови і основ медичної термінології / Г. Б. Паласюк, Т. В.Саварин // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця : Матеріали навчально-методичної конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 104-108. 
 27. Паласюк Г. Б. Оптимізація викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах України як передумова до вступу в болонський процес /І. А. Прокоп, Т. В. Саварин та ін. // Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти : Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 397-401. 
 28. Паласюк Г. Б.Середня медична освіта в Австрії / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, М. І. Паласюк [та ін.] // Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський простір: Матеріали навчально-наукової конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2006. – С. 50-53. 
 29. Саварин Т. В. Модернізація навчально-виховного процесу вищої школи – шлях до інтеграції у європейський освітній простір /Т. В. Саварин, В. Я. Рахлецька // Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи : Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю Тернопільського державного економічного університету 25-26 травня 2006 року. – Тернопіль, 2006. – С. 266-267. 
 30. Бобак М. І. Християнська мораль – вагомий фактор формування ідеї громадянського суспільства / М. І. Бобак, Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин [та ін.] //Сучасна релігійність : стан і тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2006: – С.23. 
 31. Саварин Т. В. Використання інтерактивних комп’ютерних технологій у процесі викладання іноземних мов / Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк, В. Я. Рахлецька // Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ на сучасному етапі інтеграції вищої освіти України у європейський простір : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків, 2006. – С. 46. 
 32. Рахлецька В. Проблема адаптації студентів-іноземців в освітньому просторі українських медичних вищих навчальних закладів /В. Рахлецька, Т. Саварин, І. Васильєва //Матеріали науково-методичної конференції 23 вересня 2010 року «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій». – Тернопіль, 2010. – С. 37-39. 
 33. Паласюк Г. Б. Використання компетентнісного підходу при підготовці медичних сестер у вищому медичному навчальному закладі /Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона [та ін.] // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації : матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 65. 
 34. Саварин Т.В. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків / Т.І. Горпініч, О.В. Денефіль, Т.В Саварин та ін. // Медична освіта: матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39-40. 
 35. Саварин Т. В. Формування термінологічної компетенції у студентів-медиків на заняттях з латинської мови як засобу розвитку професійних якостей майбутнього лікаря /Т. В. Саварин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя ТДМУ «Мовна комунікація: наука, культура, медицина». Тернопіль, 2012. – С. 74-75. 
 36. Паласюк Г. Б. Новітні методи і прийоми викладання латинської мови у вищих медичних навчальних закладах / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, М. О. Сокол //Матеріали семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти «Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти». Івано-Франківськ, 2012. – С. 76-79. 
 37. Саварин Т.В. Використання інноваційних технологій при навчанні латинської мови студентів-медиків / Т.В. Саварин // Zbior raportow naukowych. «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki» (30.03.2014 – 31.03.2014). - Польща, Белосток. - Czesc 3/1. – С. 82-83. 
 38. Ворона І. І. Формування комунікативної компетенції студентів-медиків під час вивчення латинської медичної термінології /І. І. Ворона, Т. В. Саварин //«Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним приєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою віо\деоконференц-звязку): матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2-х ч. / Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С. 175-176. 
 39. Саварин Т. В. Особливості перекладу клінічних термінів / Т.В. Саварин, Г.Б. Паласюк, Ю.Ю. Яриш // «Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регінальної науково-практичної конференції (Тернопіль, 26-27 червня 2014 р.) – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 15-17. 
 40. Ворона І. І. Вивчення етимології назв рослин як один із способів засвоєння ботанічної номенклатури на заняттях латинської мови / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Ю. Ю. Яриш // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 24–27. 
 41. Ворона І. І. Сase-study як інтерактивний метод навчання латинської мови студентів-медиків / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 69–71. 
 42. Саварин Т. В. Метод ситуацій як засіб удосконалення навчання студентів /Т. В. Саварин // Zbior raportow naukowych “Pedagogika. Najnowscze badania naukowe. Teoria, practyka”(30.03.2015-31.03.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 110-111. 
 43. Павлишин Г. А. Кейс-метод навчання у медичній освіті /Г. А. Павлишин, Т. В. Бігуняк, Т. В. Саварин «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)ВЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.) / Терноп. держ. мед. у-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 359-361. 
 44. Ворона І. І. Формування навичок грамотного вивчення латинської медичної термінології / І. І. Ворона, Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. (4-5 грудня 2015 р.), м. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – С. 153 – 154. 
 45. Ворона І. І.Теоретичні аспекти формування іншомовної лексичної компетенції студентів-медиків засобами інтерактивного навчання /І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк // Актуальні питання якості медичної освіти(з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – C. 89-90. 
 46. Ворона І. Фoрмувaння кoмунiкaтивнoї культури студентiв вищих нaвчaльних закладів / І. І. Ворона, Т. В. Саварин [та ін.] // Українська професійна мова : історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції: (23-24 червня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С.3-4 
 47. Ворона І. Використання кейс-методу під час вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах / І. І. Ворона, Т. В. Саварин // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 107-110.
 48. Ворона І. І. Нaукoвo-дoслiднa рoбoтa cтудeнтiв вищих навчальних закладів у cиcтeмi прoфeciйнoї пiдгoтoвки / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 травня 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C. 24-25.
 49. Паласюк Г. Б. Грецько-латинські префікси в українській медичній термінології / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин// Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції : (23-24 червня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2017. (подано до друку)
 50. Саварин Т.В. Організація медичної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XVIII – XIX ст. /Т.В. Саварин // Медична освіта. – № 4. –2017. – С. 119-126.
 51. Саварин Т. Персоніфікований літопис народного болю і тяжкого непокараного злочину. Рец. на кн.: Галик Ярослава. Книга пам’яті Лемківщини 1944–1946. – Львів : Тріада Плюс, 2015. – Т. 1. – 675 с.; Т. 2. – Львів : Тріада Плюс, 2016. – 960 с.; Т. 3. – Львів : Тріада Плюс, 2016. – 810 с. // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів : ЛНУ ім. Франка, 2017. – С. 141–145.

Comments