Прокоп Ірина Антонівна (наукові публікації) 1. Прокоп І.А. Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології / І.А. Прокоп // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 75-82. 
 2. Прокоп І.А. Реформи початкової і середньої ланки шкільництва в Німеччині ХІХ ст. / І.А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – № 6. – С. 133-138. 
 3. Прокоп І.А. Становлення національної освіти в Англії ХІХ ст. / І.А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – № 8. – С. 126-130. 
 4. Прокоп І.А. Проблема підготовки педагогічних кадрів в учительських семінаріях Австрії, Німеччини та Англії ХІХ ст. /І.А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – № 10. – С. 72-77. 
 5. Прокоп І.А. Тенденції становлення й розвитку навчальних закладів у підготовці вчителів у Східній Галичині та розвинутих державах Західної Європи /І.А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2001. – № 3. – С. 45-50. 
 6. Прокоп І.А. Традиції неперервної освіти вчителів /І.А. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.128. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 154-160. 
 7. Прокоп І.А. Науково-методичні засади шкільного навчання у творчій спадщині зарубіжних і вітчизняних педагогів /І.А. Прокоп // Мандрівець. Видання Національного університету “Києво-Могилянська академія». – 2002. – № 2 (37). – С. 53-57. 
 8. Прокоп І.А. Інтеграція класичної і сучасної освіти у середніх навчальних закладах Східної Галичини та розвинутих країнах Західної Європи у другій половині ХІХ століття /І.А. Прокоп // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.16. – Ч. 2. – Львів, 2002. – С. 187-194. 
 9. Прокоп І.А. Реалізація краєзнавчого компонента в педагогічній думці Галичини /І.А. Прокоп // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Б.М.Ступарика. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 91-94. 
 10. Прокоп І.А. Особливості інтерактивного навчання студентів-медиків на практичних заняттях з іноземної мови /І.А. Прокоп // Медична освіта. – Тернопіль, 2004. - № 3-4. – С. 9-41. 
 11. Прокоп І.А. Формування теоретичних засад організації навчального процесу в школах європейських країн (з історії питання) /І.А. Прокоп // Мандрівець. Видання Національного університету “Києво-Могилянська академія». – 2004. – № 5. – С. 73-78. 
 12. Прокоп І.А. Генезис змісту народної освіти у державах Західної Європи (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) /І.А. Прокоп // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. – № 6. – С. 149-153. 
 13. Прокоп І.А. Реалізація краєзнавчого компонента в педагогічній думці Галичини в контексті європейських освітніх традицій. Реалізація краєзнавчого компонента в педагогічній думці Галичини в контексті європейських освітніх традицій /І.А. Прокоп // Мандрівець. Видання Національного університету “Києво-Могилянська академія». – 2004. - № 6. – С.70-72. 
 14. Прокоп І.А. Формування змісту реальної освіти у західноєвропейських середніх навчальних закладах (ХІХ століття) /І.А. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 222. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 136-143. 
 15. Прокоп І.А. Ігрове моделювання як важливий засіб навчання студентів-медиків фахової іноземної мови / І.А.Прокоп, М.І. Бобак // Тернопіль: Медична освіта, 2008. - № 2. – С. 32-34. 
 16. Прокоп І.А. Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів / Г.Б. Паласюк, І.М.Кліщ, М.І.Бобак, І.А.Прокоп, Н.І Данилишина, Г.І. Кліщ // Тернопіль: Медична освіта, 2009. - № 1. – С. 44-46. 
 17. Прокоп І.А. Історико-педагогічні аспекти доказової медицини / А.М. Пришляк, І.А.Прокоп, М.І. Бобак, С.В. Бондаренко, Н.І. Данилишина // Тернопіль: Медична освіта, 2009. – № 3. – С. 62-63. 
 18. Прокоп І.А. Основи збереження духовно-моральних цінностей українського суспільства / М.І. Бобак, В.Й Кульчицький, І.А. Прокоп // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 53. Педагогічні науки. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 52-55. 
 19. Прокоп І.А. та ін. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / М.І.Бобак, С.В.Бондаренко, В.Й.Кульчицький, І.А. Прокоп та ін. //Тернопіль: Медична освіта, 2011. – № 1. – С.40-43. 
 20. Прокоп І.А. Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови / М.І. Бобак, М.Л. Кушик, І.А. Прокоп, О.В. Денефіль, Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, Л.Я. Вітко, М.О. Сокол // Тернопіль: Медична освіта, 2011. – № 4. – С.84-86. 
 21. Прокоп І. А. Іншомовний фаховий текст як основа для формування професійно орієнтованого мовлення студентів-медиків / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 41. / Ред. кол. В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – С. 226-229. 
 22. Прокоп І. А. Специфіка навчання іншомовного професійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. - С.126-129. 
 23. Прокоп І.А. Методика навчання фонетики студентів-медиків у курсі англійської мови професійного спрямування / Г.Я. Павлишин, І.А. Прокоп // Zbiór reportów naukowych. “Pedagogica. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015-31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour», 2015. – S. 112-114. 
 24. Denefil Olha, Prokop Iryna, Bobak Maria. Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal. - Vol 2, No 1 (2015): Conflict and the Social Body. – P. 25-37. 
 25. Прокоп І.А. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів-медиків в процесі роботи над навчальною розмовною мовою / І.А. Прокоп, О.В. Душнюк // Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини. Матеріали наукової конференції. – Тернопіль, 1995. – С. 129. 
 26. Прокоп И.А. Проблема составления медицинских словарей и адекватности перевода терминологических единиц / И.А.Прокоп, В.П. Полковский // Методические концепции обучения иностранным языкам в вузе. Материалы юбилейной региональной научно-методической конференции. – Донецк, 1996. – С. 94-95. 
 27. Прокоп І.А. До питання етимології англійських медичних лексичних одиниць / І.А.Прокоп, В.П. Полковський // Актуальні питання сучасної філології. Матеріали Міжнародної наукової конференції пам’яті професора А.О.Білецького (1911-1995). – Київ, 1996. – С. 75. 
 28. Прокоп І.А. До питання структурної характеристики науково-технічної термінології / І.А. Прокоп // Проблеми української науково-технічної термінології. Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 145-146. 
 29. Прокоп І.А. Інтеграція англійської та латинської мов у вивченні медичної англійської термінології / І.А. Прокоп, М.І. Бобак, О.Й. Демченко // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі. Ч. І. Нові технології навчання. Матеріали конференції 21 травня 1998 р. – Тернопіль, 1998. – С. 19-21. 
 30. Прокоп І.А. Оптимізація викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах України як передумова до вступу в болонський процес /І.А. Прокоп, Т.В.Саварин, Г.Б.Паласюк та ін.// Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 397-401. 
 31. Прокоп І.А. Середня медична освіта в Австрії / Т.В.Саварин, Г.Б.Паласюк І.А., Прокоп та ін.// Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський простір: Матеріали навчально-наукової конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 50 – 53. 
 32. Прокоп І.А. Інноваційні технології як ефективний чинник іншомовного професійно спрямованого мовлення / Прокоп І.А., Бобак М.І. // Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю Тернопільського державного економічного університету 25-26 травня 2006 року. – Тернопіль, 2006. – С.213-215. 
 33. Прокоп І.А. Професійне читання як один із засобів формування комунікативної компетенції студентів медичних вузів / І.А.Прокоп, Г.Б. Паласюк, М.І.Бобак, М.І. Паласюк // Матеріали наукової конференції “Актуальні проблеми вдосконалення методики викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. – Чернівці, 2006. – С.50- 53. 
 34. Прокоп Ірина. Роль церкви в утвердженні української національної свідомості у світлі епохи Петра Могили. / Марія Бобак, Ірина Прокоп // Матеріали науково-практичної конференції вчених-релігієзнавців «Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження». – Тернопіль: ТДТУ, 2007. - С.173-177. 
 35. Прокоп І.А. Використання відео матеріалів для моделювання умінь студентів англомовного професійно спрямованого мовлення / І.А Прокоп., Г.Б.Паласюк, М.І. Бобак // Матеріали наукової конференції «Концептуальні основи навчання іноземним мовам у вищих медичних навчальних закладах України в контексті Болонської декларації та проблеми навчання латинської фармацевтичної термінології у світлі Болонського процесу». – Донецьк, 2007. – С.58-60. 
 36. Прокоп І.А. Педагогічні аспекти використання новітніх інформаційних технологій в умовах КМС навчання / М.І. Бобак, І.А Прокоп., Г.Б.Паласюк // Матеріали науково-методичної конференції «Перспективи використання інформаційних технологій в умовах кредитно-модульної системи». – Харків, 2008. – С. 41-43. 
 37. Прокоп І.А. Історико-педагогічні аспекти доказової медицини / А.М.Пришляк, І.А.Прокоп, М.І.Бобак, С.В. Бондаренко, Н.І. Данилишина // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я» 28-29 травня 2009 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 89-92. 
 38. Прокоп І.А. Інноваційні технології викладання гуманітарних дисциплін для іноземних студентів / М.І. Бобак, В.Й. Кульчицький, І.А. Прокоп // Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» 23 вересня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 51-53. 
 39. Прокоп І.А. Методологічні основи професійно орієнтованого навчання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі / М.І. Бобак, І.А. Прокоп // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8-9 квітня 2011 р.: У 3т. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – Т.2: Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. – С. 57–59. 
 40. Прокоп І.А. Християнська релігія як підґрунтя формування громадянського суспільства / М.І. Бобак, І.А. Прокоп, Г.Р. Бобак // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі» 15-16 квітня 2011 р. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – С.120-123. 
 41. Прокоп І.А. Інноваційні аспекти формування фахової компетенції студентів-медиків в умовах кредитно-модульної системи навчання /М.І. Бобак, І.А. Прокоп, Г.Р. Бобак // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних України Ш-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 року) – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – С. 59-60. 
 42. Прокоп І.А. Дидактичні аспекти використання комп'ютерного тестування на заняттях з іноземної мови / І.А.Прокоп, М.І.Бобак, О.В. Денефіль // «Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ»: VII Всеукраїнська науково-практична відео-конференція у режимі online (22 березня 2012 року). – Харків: Видавництво НФаУ, 2012. – С. 115-118. 
 43. Прокоп І.А. Використання ігрових методів навчання для формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-медиків / І.А.Прокоп, М.І.Бобак, Г.Р. Бобак // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р.: У 3т. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2012. – Т.2: Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. – С. 30–33. 
 44. Прокоп І.А. Формування культури мови як засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості / Збірник наукових праць за редакцією д-ра філол. наук, проф. А.М.Поповського/ І.А. Прокоп, М.І. Бобак, Г.Р. Бобак // // Український смисл. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С.122-128. 
 45. Прокоп І.А. Метод проектів як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-медиків: теорія і практика / О.В.Денефіль, І.А.Прокоп, М.І. Бобак // Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти. Збірник матеріалів семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти України (20-21 вересня 2012 р. м. Івано-Франківськ – м.Харків). – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2012. – С.127-130. 
 46. Прокоп І.А. Формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів / І.А.Прокоп, О.В.Денефіль, М.І. Бобак // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 року. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 97-99. 
 47. Прокоп І.А. Мовленнєвий етикет студента-медика /М.І. Бобак, І.А. Прокоп, Г.Р. Бобак // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 року. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 147-149. 
 48. Прокоп І.А. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків / Т.І.Горпініч, О.В.Денефіль, Г.Б.Паласюк, М.І.Бобак, М.О.Кучма, Т.В.Саварин, М.Л.Кушик, Л.Я.Вітко, М.О. Сокол // Медична освіта: матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39-40. 
 49. Прокоп І.А. Формування навичок професійного спілкування майбутніх медиків у процесі викладання іноземної мови фахового спрямування / І.А.Прокоп, Г.Я.Павлишин // Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» 18–19 квітня 2013 року. – C. 438-439. 
 50. Прокоп І.А. Інтерактивні технології формування мовної особистості: постановка проблеми / І.А. Прокоп // Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи». - Івано-Франківськ, 17-18 жовтня 2013. – С. 36-38. 
 51. Прокоп І.А. Педагогічні умови формування дискурсивної компетенції майбутніх медичних працівників / І.А.Прокоп, М.І.Бобак, Г.Р. Бобак // Освітній процес: погляд зсередини: зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 груд. 2013 р. / [під заг. ред. Ю.О.Шепеля]. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – С. 63-67. 
 52. Прокоп І. А. Формування англомовної фахової культури майбутніх працівників охорони здоров’я / Г. Я. Павлишин, О. В. Денефіль, І. А. Прокоп // Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ) України за допомогою відеоконференц-зв’язку (Тернопіль, 15-16 травн. 2014 р.): у 2 ч. / Терноп. Держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 2. – 748 с. – С. 660-662. 
 53. Прокоп І. А. Формування професійної англомовної діяльності у майбутніх лікарів при вивченні іноземної мови фахового спрямування здоров’я / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. ­С. 80-82. 
 54. Прокоп І. А. Роль віртуального навчального середовища для формування іншомовної компетентності майбутніх медиків / І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. –С. 86-88. 
 55. Прокоп І. А. Використання кейс-технологій для формування іншомовних комунікативних навичок майбутніх медиків / І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин // Збірник матеріалів XIII Всеукраїнської науково-практичної конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (12-13 травня 2016 року): у 2 т.– Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 2. ­– С. 160-161. 
 56. Прокоп І.А. Фoрмувaння кoмунiкaтивнoї культури студентiв вищих нaвчaльних закладів / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк, І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин, М. І. Бобок // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції: (23-24 червня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 3-4. 
 57. Кітура Г. Я., Прокоп І. А. Формування фахової комунікації у студентів вищих медичних навчальних закладів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням / Г.Я. Кітура, І.А. Прокоп // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 124-127.
 58. Прокоп І. А., Кітура Г.Я. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія / І.А. Прокоп, Г.Я. Кітура // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIVВсеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 115-116.
 59. Prokop I. A. The use of English professional texts-related exercises set for developing communicative competence of medical students / I. A. Prokop // Тернопіль: Медична освіта, 2017. - № 4. – Р. 101-106.

Comments