Павлишин Галина Ярославівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

Підручники, посібники:

1. Прокоп І.А., Рахлецька В.Я., Павлишин Г.Я. Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина: навч. посіб. / І.А.Прокоп, В.Я.Рахлецька, Г.Я.Павлишин  //– Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 576 с.

2. Ісаєва О. С. , Аврахова Л. Я. , Прокоп І.А., Шумило М. Ю. , Кучумова Н. В. , Червінська Л. О. , Рахлецька В. Я. , Павлишин Г. Я. , Цебрук І. Ф. , Венгринович Н. Р., Косило Н. В. , Голік О. В. , Лимар Л. В. , Волкова Г. К. , Неруш А. В. , Гордієнко О. В. , Корнейко І. В.  Англійська мова для студентів-медиків: Підручник. Національний підручник / О. С. Ісаєва, Л. Я. Аврахова, І. А. Прокоп, М. Ю. Шумило, Н. В. Кучумова, Л. О. Червінська, В. Я. Рахлецька, Г. Я. Павлишин, І. Ф. Цебрук, Н. Р. Венгринович, Н. В. Косило, О. В. Голік, Л. В. Лимар, Г. К. Волкова, А. В. Неруш, О. В. Гордієнко, І. В. Корнейко. – Львів, 2013. – 546 с. (Лист № 23-01-25/269 від 05.11.2012).

 

Статті у фахових виданнях України та в інших виданнях:

 

 

3.     Павлишин Г. Я. Сюжетно-композиційна структура повісті М. Матіос «Солодка Даруся» / Г. Я. Павлишин // Наукові записки ТНПУ. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 81–89.

4.     Павлишин Г. Я. Архетип жінки у фемінній прозі Марії Матіос (на матеріалі творів «Щоденник страченої» та «Москалиця») / Г. Я. Павлишин // Наукові записки ТНПУ. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 128–133.

5.     Павлишин Г. Я. Філософська концепція хронотопу в романі «Солодка Даруся» Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць [відпов. ред. А. В. Козлов]. – К. : Акцент, 2009. – Вип. 34. – Част. 2. – С. 392–399.

6.     Павлишин Г. Я. Архетипний образ танцю у «Солодкій Дарусі» Марії Матіос і творах українських класиків / Г. Я. Павлишин // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відпов. ред.) та ін. – Ч. 2. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – С. 566–575.

7.     Павлишин Г. Я. Етнокультурна колористика у сімейній сазі в новелах Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» / Г. Я. Павлишин // Наукові записки. Серія : Філологічна. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22–23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 15. – 2010. – С. 196–201.

8.     Павлишин Г. Я. Міфопоетична інтерпретація символів у прозі Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 82. – С. 28–35.

9.     Павлишин Г. Я. Рецепція роману Марії Матіос «Солодка Даруся» Дмитром Павличком / Г. Я. Павлишин // Studia Methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 28–31.

10.            Павлишин Г. Я. Формування мовленнєвої компетенції у студентів-іноземців при вивченні української мови Г. Я. Павлишин, І. І. Ворона, Х. І. Гасай // Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» (23 вересня 2010 року). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С. 48-50.

11.            Павлишин Г. Я. Жанрово-стильові варіації прозопису Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Програма. Тези доповідей. Міжнародна наукова конференція «Ґенеза жанрових форм у контексті інтермедіальності» (29-30 вересня 2011 року). – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – С. 9.

12.            Павлишин Г. Я. Роль дискурсивної компетенції у складі комунікативної компетенції фахівця медичного профілю / Г. Я. Павлишин // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи в організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 року). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 48-49.

13.           Павлишин Г. Я. Багатство словесного вираження внутрішнього світу персонажів у художньому дискурсі прози Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Програма Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935 – 2003) (13 травня 2011 року). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 15.

14.            Павлишин Г. Я. Традиційні та новаторські жанрові моделі у прозі Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Програма Всеукраїнської наукової конференції «Периферійні та місцеві ідентичності в літературі» (27 травня 2011 року). – Миколаїв: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2011. – С. 7.

15.           Павлишин Г. Я. Багатство словесного вираження внутрішнього світу персонажів у художньому дискурсі прози Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 58. – С. 178–182.

16.           Павлишин Г. Я. Традиційні та новаторські жанрові моделі у прозі Марії Матіос / Г. Я. Павлишин // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 168. – Вип. 156. – Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 86-91.

17.            Павлишин Г. Я. Специфіка мовленнєвої компетенції студентів при вивченні української мови як іноземної / Г. Я. Павлишин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (9-10 жовтня 2012 року). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 92-94.

18.            Прокоп І. А., Павлишин Г. Я. Формування навичок професійного спілкування майбутніх медиків у курсі вивчення іноземної мови фахового спрямування в контексті Болонського процесу / І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (18-19 квітня 2013 року). – Тернопіль: Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – С. 438-440.

19.            Павлишин Г. Я. Особливості мовленнєвої компетенції студентів медичних закладів / Г. Я. Павлишин // Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи» (17-18 жовтня 2013). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 9.

20.           Павлишин Г. Модель формування фонетичної компетенції у студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови / Г. Павлишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 30. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2014. – С. 119-122.

21.           Павлишин Г. Я. Іншомовний фаховий текст як основа для формування професійно орієнтованого мовлення студентів-медиків / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 41. / Ред. кол. В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – С. 226-229.

22.           Павлишин Г. Я. Фахова мовленнєва компетентність студентів медичних ВНЗ як складова професійно орієнтованого навчання англійської мови / Г. Я. Павлишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Випуск LI. – Ред. кол. Н. В. Лисенко (голова) та ін.. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 155-159.

23.           Павлишин Г. Я. Англомовна граматична компетенція у контексті формування фахової культури студента-медика / Г. Я. Павлишин // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – Випуск 29. – Частина 1. Педагогіка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – С. 135-144.

24.           Павлишин Г. Я. Англомовна комунікація студентів-медиків як сутнісний аспект майбутніх лікарів / Г. Я. Павлишин // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Випуск 21 (314). – Черкаси : ЧНУ, 2014. – С. 3-7.

25.            Павлишин Г. Я. Формування англомовної фахової культури майбутніх працівників охорони здоров’я / Г. Я. Павлишин, О. В. Денефіль, І. А. Прокоп //  Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ) України за допомогою відеоконференц-зв’язку (Тернопіль, 15-16 травн. 2014 р.): у 2 ч. Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 2. –  С. 660-662. 

26.            Павлишин Г. Я. Формування фахових комунікативних умінь у студентів медичних ВНЗ крізь призму професійно орієнтованого вивчення англійської мови / Г. Я. Павлишин // Матеріали Міжн. наук-практ. конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (25-26 квітня 2014 р.). – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 236-237.

27.            Павлишин Г. Я., Прокоп І. А. Формування професійної англомовної діяльності у майбутніх лікарів при вивченні іноземної мови фахового спрямування / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. ­80-82.

28.            Павлишин Г. Я. Роль віртуального навчального середовища для формування іншомовної компетентності майбутніх медиків / І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. ­86-88.

29.           Павлишин Г. Я. Специфіка навчання іншомовного професійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. -  С.126-129.

30.           Павлишин Г. Я. Використання кейс-технологій для формування іншомовних комунікативних навичок майбутніх медиків / І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – C. 160-161.

31.           Павлишин Г. Я. Фoрмувaння кoмунiкaтивнoї культури студентiв вищих нaвчaльних закладів / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк, І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин, М. І. Бобак // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції : (23-24 червня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С.3-4.

32. Кітура Г. Я., Прокоп І. А. Формування фахової комунікації у студентів вищих медичних навчальних закладів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням / Г.Я. Кітура, І.А. Прокоп // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 124-127.

33. Прокоп І. А., Кітура Г.Я. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія / І.А. Прокоп, Г.Я. Кітура // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIVВсеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. –  С. 115-116.

 

Публікації в закордонних виданнях:

32.                       Павлишин Г.Я. Методика навчання фонетики студентів-медиків у курсі англійської мови професійного спрямування / Г. Я. Павлишин, І. А. Прокоп // Zbiór reportów naukowych. “Pedagogica. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015 – S.112-114.

 


Comments