Паласюк Галина Богданівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

1.     Паласюк Г. Б. Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди : Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. філософ. наук: 09. 00. 05. – Львів, 1999. – 140 с.

2.     Паласюк Г. Б. Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. філософ. наук: 09. 00. 05. – Львів, 1999. – 16 с.

3.     Паласюк Г.Б. Латинська мова / Г.Б. Паласюк, В.В. Чолач. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 344 с.

4.     Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 424 с.

5.     Паласюк Г.Б. Латинська мова / Г.Б. Паласюк, В.В. Чолач. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – 344 с.

6.     Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 424 с.

7.     Паласюк Г.Б. Латинська мова і основи фармацевтичної термінології (ВНЗ IV р.а.) / За ред. Л. Ю. Смольської. – К.: Медицина, 2016. - 352 с.

8.     Паласюк Г. Б. Методичні вказівки і контрольні роботи з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т. В. Саварин. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – 68 с.

9.     Паласюк Г.Б.Тренувальні вправи з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – 108с.

10.  Паласюк Г.Б. Клінічна термінологія : навчальний посібник / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І. І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – 94 с.

11.  Паласюк Г.Б. Завдання для контрольних робіт з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – 73с.

12. Паласюк Г.Б. Робочий зошит з латинської мови для студентів медичного і стоматологічного факультетів / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона . – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – 176 с.

13.  Паласюк Г.Б. Ідеї стоїків як підгрунтя християнської філософії в Україні  / Г.Б. Паласюк // Історія релігій в Україні : Тези повідомлень Міжнародного V круглого столу. – Львів, 1995. – Ч. 3. – С. 321–323.

14. Паласюк Г.Б. Державна церква у трактуванні Г. Сковороди / Г.Б. Паласюк // Історія релігій в Україні : Тези повідомлень Міжнародного VI круглого столу. – Львів, 1996. – С. 165–166.

15. Паласюк Г.Б. Ідеї стоїків у творчості Григорія Сковороди / М. В. Кашуба, Г.Б. Паласюк // VII Сковородинські читання : Збірник праць за матеріалами наукової конференції (Переяслав-Хмельницький, травень, 1996). – К., 1996. – С. 5–13.

16. Паласюк Г.Б. Бог, релігія і церква у розумінні Григорія Сковороди / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. –  №1. –  Тернопіль, 1998. – С. 8–12.

17. Паласюк Г.Б. Природна релігія та церква у системі поглядів Григорія Сковороди / Г.Б. Паласюк // Мандрівець №1. – Тернопіль, 1998. – С. 44–47.

18.  Паласюк Г.Б. Божественна природа людини як основа концепції “сродної” праці Григорія Сковороди / Г.Б. Паласюк // До 2000-ліття Різдва Христового. Християнство і культура : Збірник праць за матеріалами  Міжнародної наукової конференції “Християнство і культура”. – Тернопіль, 1998. – С. 128–130.

19.  Паласюк Г.Б. Ідеал людини в творах Григорія Сковороди та Сенеки / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Вип. VII. Серія: Філософія, економіка, соціологія. –  Тернопіль, 1998. – С. 193–199.

20.  Паласюк Г.Б. Про характер біблійної символіки у Г. Сковороди / Г. Б. Паласюк // Історія релігій в Україні : матеріали міжнародного VIII круглого столу. – Львів: «Логос», 1998. –  С. 178–179.

21.  Паласюк Г.Б. Теорія “сродної” праці Григорія Сковороди у контексті стоїчних пошуків щастя людини / Г. Б. Паласюк. – Львів, 1999. – 19 с.

22.  Паласюк Г.Б. Вплив філософії стоїків на розуміння Григорієм Сковородою Бога і церкви/ Г. Б. Паласюк. – Тернопіль, 1999. – 19 с.

23.  Паласюк Г.Б. Самопізнання Григорія Сковороди як шлях до єднання з природою для досягнення щастя / Г. Б. Паласюк // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Випуск 1. – Львів, 1999. – С. 38–45.

24. Паласюк Г. Б.Форми і методи поглиблення інтеграції латинської мови й основ медичної термінології з профільними медичними дисциплінами / М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти I-II рівнів акредитації МОЗ України. – Київ-Тернопіль, 1999. – С. 451– 452.

25. Паласюк Г.Б. Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології / М. І. Бобак, М.М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк [та ін.] // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 75–82.

26.  Паласюк Г. Б. Про характер біблійної символіки у Г. Сковороди / Г. Б. Паласюк. – Різдво Христове–2000. – Львів, 2000. – С. 215–217.

27. Паласюк Г. Б. Ідеї неоплатонізму в українській філософії / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – № 7. – 2001. – С. 16–21.

28. Паласюк Г.Б. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів з вивчення іншомовної медичної лексики та адекватності перекладу термінологічних одиниць / М. І. Бобак, М.М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк [та ін.] // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 79–81с.

29. Паласюк Г.Б. Неоплатонічна тріадологія і тринітарна проблема в українській філософській думці XVI-XVII ст. / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. № 8, 2002. – С. 23–26.

30.  Паласюк Г.Б. Вплив неоплатонічної містики на формування ідеї богопізнання в українській філософії / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. № 9, 2002. – С. 12–16.

31. Паласюк Г. Б. Античний неоплатонізм: Плотін і його вчення / Г. Б. Паласюк, М.І. Паласюк. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. № 10, 2003. – С. 17–20.

32.Паласюк Г.Б. Неоплатонізм і київське християнство  / Г. Б. Паласюк // Історія релігій в Україні : матеріали XIII Міжнародної конференції 19-23 травня 2003 року. – Львів, 2003.

33.  Паласюк Г.Б. Григорій Сковорода і неоплатонічна традиція / Г. Б. Паласюк // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Філософія, педагогіка). – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2003. – Випуск 7. – С. 74–83.

34. Паласюк Г. Б.  Неоплатонічні ідеї у філософській спадщині К.-Т. Ставровецького / Г. Б. Паласюк // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2003. – Випуск дванадцятий. – С. 58–68.

35. Паласюк Г. Б.  Утвердження неоплатонічної традиції у філософській думці Київської Русі Г. Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – № 11. – 2003. – С. 53–56.

36. Паласюк Г. Б. Ісихастська традиція в українській духовній культурі / Г. Б. Паласюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. Книга ІІ.  – Львів: «Логос», 2004. –  С. 331–336.

37. Паласюк Г. Б. До питання оптимізації самостійної роботи студентів з латинської мови і основ медичної термінології / М.М. Закалюжний, І.В. Витвицька, Н.В. Костяк [та ін.] // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця : матеріали навчально-методичної конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 104–108.

38.  Паласюк Г. Б. Оптимізація викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах України як передумова до вступу в болонський процес / М.І.Бобак, І. В. Витвицька, Н.В.Костяк Прокоп Т. В. Саварин І. А., Костяк Н. В. [та ін.] // Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти : матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 397–401.

39. Паласюк Г. Б. Медсестринська освіта в Австрії / Г. Б. Паласюк // Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 254–259.

40.  Паласюк Г.Б. Медсестринська освіта в Австрії: з досвіду міжнародних стажувань / Г. Б. Паласюк // Медична освіта. – № 1. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 15–18.

41. Паласюк Г.Б. Використання інтерактивних комп’ютерних технологій у процесі викладання іноземних мов / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин // Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ на сучасному етапі інтеграції вищої освіти  України в європейський освітній простір : матеріали науково- методичної конференції. – Харків, 2006.     

42. Паласюк Г.Б. Середня медична освіта в Австрії / М.І. Бобак, Г.Б. Паласюк, М.І. Паласюк [та ін.]  // Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір : матеріали навчально-наукової конференції. –   Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 50–52.

43. Паласюк Г. Б. Професійне читання як один із засобів формування комунікативної компетенції студентів медичних вузів / М.І. Бобак, Г. Б. Паласюк, І.А. Прокоп // Актуальні проблеми вдосконалення методики викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах ІІІ- IV рівнів акредитації в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. – Чернівці, 2006. – С. 12–19.

44.  Паласюк Г. Б. Особливості медсестринської освіти в Австрії / О.М. Олещук, Г.Б. Паласюк // Медична освіта. – № 1. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 46–48.

45. Паласюк Г.Б. Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти / Г.Б. Паласюк // Наукові праці : Науково-методичний журнал. Т. 144. Вип. 131. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 11–15.

46. Паласюк Г. Методичні вказівки і контрольні роботи з латинської мови / Г. Паласюк, Т. Саварин. – Тернопіль:ТДМУ, 2010. – 108 с.

47.   Паласюк Г. Б. Формування професійної компетентності медичних сестер в умовах неперервної ступеневої освіти / Г. Б. Паласюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Т. 2 (20). –  К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2010. –  С. 21–24.

48.  Паласюк Г.Б. Проблема формування педагогічних кадрів для підготовки медсестер на засадах неперервної ступеневої освіти / Г.Б. Паласюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Випуск 24. – Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. – С.423–427.

49. Паласюк Г. Б. Дидактичні засади професійної підготовки медичних сестер в Австрії / Г. Б. Паласюк // Вища освіта України. – № 3. - Т.1 (26). – К.: «Гносис», 2011. –  С. 7–11.

50.  Паласюк Г.Б. Інтенсифікація педагогічного процесу у вищому медичному навчальному закладі як фактор оптимізації неперервної підготовки фахівців з медсестринства / Г. Б. Паласюк // Стратегия качества в промышленности и образовании» : збірник праць за матеріалами міжнародної конференції (3-10 червня 2011р). – Варна (Болгария). – Т. 3. – С.54–55.

51.  Паласюк Г.Б. Система професійної підготовки медичних сестер в Австрії в умовах неперервної освіти / Г.Б. Паласюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей : Ялта :РВВ КГУ, 2011. – Вип. 33.  – Ч. 1. – С. 231–237.

52. Паласюк Г.Б. Проблемно орієнтоване навчання – засіб формування професійної компетентності у неперервнй підготовці медичних сестер в Австрії / Г.Б. Паласюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Випуск 28. – Київ-Вінниця: ТОВланер», 2011. – С. 41–46.

53. Паласюк Г. Б. Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти / Г. Б. Паласюк // Медсестринство. –  2012. –  № 2. –  С. 7– 11.

54. Паласюк Г. Б. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи професійної підготовки медичних сестер в Австрії / Г. Б. Паласюк // Вісник Жимтомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – Випуск 63 (Педагогічні науки). –  С.  125128.

55.  Паласюк Г. Б. Підготовка докторів наук з медсестринства в університетах Австрії / Г. Б. Паласюк // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 84–89.

56. Паласюк Г. Б. Новітні методи і прийоми викладання латинської мови у вищих медичних навчальних закладах / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, М. О. Сокол // Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку В ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти: Збірник матеріалів семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти України (20-21 вересня 2012 року). – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ. – 2012. С.  76–79.

57.  Паласюк Г. Б. Антична мудрість у мовній культурі українського народу / Г. Б. Паласюк, М. І. Паласюк, Н. М. Ярема // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.  89.

58.  Паласюк Г. Б. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків  /   Т. І. Горпініч, О. В. Денефіль, Г. Б. Паласюк [та ін.]  // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39–40.

59. Паласюк Г. Б.  Використання засобів інтерактивних технологій на лекційних заняттях у супеневій медсестринській освіті Австрії / Г. Б. Паласюк // Збірник праць за матеріалами ІХ Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті (31 травня – 7 червня 2013 р  -  Варна, 2013 . – Режим доступу : ISBN 978-966-2637-18-2.

60. Паласюк Г. Б. До питання утворення і вживання термінів у сучасній латинській фармацевтичній термінології / Г. Б. Паласюк, Н. М. Ярема, М. І. Паласюк // Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст : науково-методична конференція, 6-7 листопада 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 82–83.

61. Паласюк Г. Б. Важливість вивчення латинської мови у вищих медичних навчальних закладах для розуміння студентами-медиками сучасної медичної термінології / Г. Б. Паласюк, У. В. Сатурська, О. В. Денефіль // // Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст : науково-методична конференція, 6-7 листопада 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 94–95.

62.  Паласюк Г. Б. Система вищої медсестринської освіти в Австрії / Г. Б. Паласюк // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2014. - Вип. 17. – С. 122–126.

63. Паласюк Г. Б. Професійна підготовка бакалаврів у медичних  університетах Австрії / Г. Б. Паласюк, М. І. Паласюк // Гуманітаринй вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийситет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до вип. 5, Т. 1 (52): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: «Гносис», 2014. – С. 292– 299.

64. Паласюк Г. Б. Формування навичок грамотного вивчення латинської медичної термінології  / І. І. Ворона, Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин / Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 10-річчю факультету суспільних наук і міжнародних відносин та 10-річчю кафедри міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (4-5 грудня 2015 р.). – Частина І. – Дніпропетровськ: РоялПринт, 2016. –  С. 153–154.  

65. Паласюк Г.Б. Неоплатонічні елементи у філософському світогляді К.-Т. Ставровецького / Г. Б. Паласюк,  М. І. Паласюк // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107(4). – С. 180-183.

              66. Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: Підручник для мед. ВНЗ IV р.а. Затверджено МОН / Л.Ю. Смольська, В.Г. Синиця, Дз.Ю. Коваль-Гнатів, Д.С. Шега, П.А. Содомора, М.І Гуцол., Г.Б. Паласюк, О.В. Мисик,                О.В. Рудик,                 Т.В. Тітієвська; За ред. Л.Ю. Смольської. – К., 2016. – 352 с.

            67. Паласюк Г.Б. Нaукoвo-дoслiднa рoбoтa cтудeнтiв вищих навчальних закладів у cиcтeмi прoфeciйнoї пiдгoтoвки / І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним                  під’єднанням           ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 травня 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т                ім. І. Я. Горбачевського. –              Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C. 24 25.

           68.  Паласюк Г. Б. Грецько-латинські префікси в українській медичній термінології /  Г.  Б.  Паласюк, Т. В. Саварин// Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної                                      конференції :             (23-24 червня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ, 2017. (подано до друку)


 


Comments