Олексій Катерина Богданівна (наукові публікації) 1. Олексій К. Б. Функціональне навантаження оцінної лексики в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / К. Б. Олексій // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – № 33. – С. 328 - 334.
 2. Олексій К. Б. Лайлива лексика у прозових творах Юрія Андруховича: структурно-семантичний аналіз / К. Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 28. – С. 339 -343 .
 3. Олексій К. Б. // Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу / К. Б. Олексій // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 37. – С. 131-134 .
 4. Olexiy K. B. Specyfika autorskiego modelu wartosciowania swiata / К. В. Olexiy // Zbior raportow naukovych. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe. – Krakow, 2013. – Р. 124–127.
 5. Олексій К. Б. Діалогічність текстової комунікації: автор – текст – читач / К. Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ­но­го університету імені Івана Огієнка. Філологічні нау­ки. – Кам’янець-Подільсь­кий : Аксіома, 2013. – Вип. 34. – С. 234–237.
 6. Олексій К. Б. Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті / К. Б. Олексій // Записки з українського мовознавства : [зб. наук. праць]. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 20. – С. 37–43.
 7. Olexij K. B. Rolles des emotional-beurteilenden Wrtschatzes in der Struktur eines Kunstwerks / К. Olexij // Europian Applied Sciences : modern approaches in scientific researches. – Stuttgart, Germany, 2013. – Volume 3. – S. 194–195.
 8. Олексій К. Б. Особливості жаргонної лексики в художніх творах Ю. Андруховича / К. Б. Олексій // Сборник научных трудов SWorld . -. Одесса, 2013. – Том 23. – С. 62-66.
 9. Олексій К.Б. Формування професіоналізму фахівця зі знанням іноземної мови в системі медичної освіти / К.Б. Олексій, М.В. Томахів, І.Р. Гуменна // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» – Тернопіль, 2014. – С. 76-78.
 10. Олексій К.Б. Використання відео на заняттях англійської мови у вищих медичних навчальних закладах / М.В. Томахів, І.Р. Гуменна, К.Б. Олексій // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» – Тернопіль, 2014. – С. 111-113.
 11. Олексій К.Б. Творчість у підготовці фахівців медичного профілю / М.Я. Кічула, К.Б. Олексій // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» – Тернопіль, 2015. – С. 83-84.
 12. Олексій К.Б. Особливості освоєння іншомовної лексики в освітньому процесі медичного вузу / К.Б. Олексій // Сборник научных докладов «Pedagogika. Наука вчера, сегодня, завтра» – Варшава, 2015. – С. 75-78.
 13. Олексій К.Б. Діалогічна взаємодія з адресатом-читачем у художньому тексті / К.Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 40. – С. 152 -157.
 14. Олексій К.Б., Корольова Т.В. Роль фахово-орієнтованих текстів при вивченні іноземної мови майбутніми лікарями // Актуальні питання якості медичної освіти, Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12-13 травня 2016р., Тернопіль. – С. 123.
 15. Олексій К.Б., Корольова Т.В. Формування дискурсивної компетенції майбутніх лікарів у процесі вивчення іноземної мови // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / гол. Ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2016. – Вип. № 2. – С. 32–39.
 16. Олексій К.Б., Корольова Т.В. Роль фахово-орієнтованих текстів при вивченні іноземної мови майбутніми лікарями // Актуальні питання якості медичної освіти, Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12-13 травня 2016р., Тернопіль. – С. 123.
 17. Олексій К.Б., Корольова Т.В. Формування дискурсивної компетенції майбутніх лікарів у процесі вивчення іноземної мови // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / гол. Ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2016. – Вип. № 2. – С. 32–39.
 18. Олексій К.Б., Кічула М.Я., Корольова Т.В. Контекстний підхід у навчанні майбутніх лікарів іноземній мові // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2017р., Одеса, 2017. – с.91-93.
 19. Олексій К.Б., Кічула М.Я., Корольова Т.В. Забезпечення якості вищої освіти майбутніх педагогів // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року) / укладачі: В.Є. Кравець, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 145-146.
 20. Олексій К.Б., Кічула М.Я., Корольова Т.В. Методи розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 року.). – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 127-130.
 21. Олексій К.Б., Кічула М.Я., Корольова Т.В. Холістичний підхід до вивчення іноземних мов // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 22. Олексій К.Б., Кліщ Г.І., Новіцька О.І. Використання інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної // Українська професійна мова: історія і сучасність: збірник матеріалів III Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, 22-23 червня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 45-47. 
 23. Олексій К.Б. Роль мовця в художній комунікації. / К.Б. Олексій // Obiecujace osiagniecia naukowe: zbiór artykulów naukowych (30.09.2017). – Warszawa (PL), 2017. – C. 14-16.
 24. Oleksii K.B. Content, structure and levels of mastering foreign vocabulary in a medical higher education institution (HEI). / K.B. Oleksii // Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2017. (подано до друку)

Comments