Навольська Галина Іванівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

Навчальний посібник:

1. Навольська Г. Посібник з латинської мови для історичних факультетів / Г. І. Навольська. – Тернопіль: «Астон», 2006. – 88с.

 

Статті у фахових виданнях України:

 

2. Навольська Г. Просвітительська діяльність ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка.- Тернопіль: ТДПУ ім. Володимира Гнатюка, 2002. - №2. – С. 74-78

3.Навольська Г. Педагогічні аспекти діяльності ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Наукові записки ТНПУ.- Серія: Педагогіка.- Тернопіль:ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2005.- № 3. – С.111-114 

4. Навольська Г. Виховна система ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Серія: Психолого-педагогічні науки.- Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2005. - № 2. – С.151-154

5. Навольська Г. Освітня система ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута,2006. – С.197-202

6. Навольська Г. Система освіти ордену єзуїтів у контексті традицій епохи Просвітництва / Г. І. Навольська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – 2008. – вип.23. – С.278-284

7. Навольська Г. Підготовка педагогічних кадрів в освітній системі ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Педагогічна освіта: Теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2010. – вип.4. – С.91 – 95

8. Навольська Г. Особливості навчання латинської мови в єзуїтських колегіях на українських землях XVII – XVIII ст. / Г. І. Навольська // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.- 2012. - №3. – С. 51-57

9. Навольська Г. Дидактичні умови формування лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови / Г. І. Навольська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 15 – 17

10. Навольська Г.  Формування лінгвістичної ерудиції у студентів факультетів іноземних мов при вивченні латинської мови / Г. І. Навольська // Наукові записки. – Випуск 119. – Серія: Філологічні науки ( мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 348 – 351

11. Навольська Г. Особливості формування граматичної компетенції студентів філологічних факультетів під час навчання латинської мови / Г. І. Навольська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. - № 20(269). – 2013. – С. 145–149

12. Навольська Г. Особливості організації самостійної та індивідуальної роботи студентів філологічних факультетів у процесі вивчення курсу «Латинська мова» / Г. І. Навольська // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. - № 2. – С. 116  - 121

13. Навольська Г. Сучасні підходи до навчання латинської мови на філологічних факультетах / Г. І. Навольська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип.5, Том IV (55): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 333 – 339

 

Статті у закордонних виданнях:

14. Navolska H. The Role of a Lecturer in professional Expert Training of Foreign languages: Professionalism and Adaptation to modern challenges T. Kravchuk, L. Kashuba, H. Navolska // Scientic Letters of Akademic Society of Michala Baludansky,Kosice, Volume 4, No 2/2016,  59-61pp

 

Статті в інших виданнях:

15. Навольська Г. Особливості формування граматичної компетенції студентів філологічних факультетів під час вивчення іноземних мов / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська // Молодий вчений. — 2016. — №6 (33). – С. 438 - 441   О.

 

Праці апробаційного характеру:

16. Навольська Г. Вивчення мов в освітній системі єзуїтів Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов / Г. І. Навольська // Тези міжнародної науково-практичної конференції –Тернопіль: ТДПУ  ім. Володимира Гнатюка, 2004. – С.157-158.

17. Навольська Г.  Роль емоційного фактору в організації виховного процесу ордену єзуїтів Наука та практика – 2007 / Г. І. Навольська // збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава, 2007. – С.159-160

18. Навольська Г. Роль шкільного театру у формуванні духовності в  навчальних закладах ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали ІІ Міжнародного конгресу(м. Київ 25-27 жовтня 2007р. – К.: «Рада». –С.366-368

19. Навольська Г. Педагогічні аспекти викладання латинської мови в контексті Болонського процесу / Г. І. Навольська // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава,2008. – Ч.2. – С74-77

20. Навольська Г. Основні функції дидактичного процесу у навчальних закладах ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Сборник научних трудов по материалам международной научно-практической конференции «Научние исследования и их практическое применение. Современнное состояние и пути развития2008» Т.12. Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черномоье, 2008. – С.59-61

21. Навольська Г.  Особливості навчання історії та географії у колегіях ордену єзуїтів / Г. І. Навольська // Сборник научних трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2009» Т.19. Педагогика, психология и социология. – Одесса: 21-28декабря 2009. – С.19-21

22. Навольська Г. Педагогічні аспекти діяльності ордену єзуїтів у ХХ ст. / Г. І. Навольська // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні проблеми педагогічної науки» (м. Миколаїв, 10-12 листопада 2011). – С. 42 – 44

23. Навольська Г. Організація індивідуальної роботи з латинської мови студентів факультетів іноземних мов  / Г. І. Навольська // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013р.) – С. 210-211

24.  Навольська Г. Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів при вивченні латинської мови / Г. І. Навольська // «Актуальные проблемы филологии» (г. Одесса, 27-28 ноября 2015 г.). — Херсон : Издательский дом "Гельветика", 2015. – С. 57 – 60

 

Навчально-методичні праці:

25. Навольська Г. Електронний курс з латинської мови http: //elr.tnpu.edu.ua

26. Навольська Г. Програма з латинської мови для історичних факультетів Програми з іноземних мов для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів України / Г. І. Навольська.  – Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – С.220-229

27. Навольська Г. Програма з латинської мови для філологічних факультетів Програми з іноземних мов для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів України / Г. І. Навольська. – Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – С.230-239

28. Навольська Г. Програма з латинської мови для хіміко-біологічних факультетів Програми з іноземних мов для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів України / Г. І. Навольська. – Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – С.239-248

29. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю українська мова і література / Г. І. Навольська. –  Тернопіль, 2014. – 4с.

30. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю історія  / Г. І. Навольська. –  Тернопіль, 2014. – 4с.

31. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю біологія / Г. І. Навольська. –  Тернопіль, 2014. – 4с.

32. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю хімія Г. І. Навольська. –  Тернопіль, 2014. – 4с.

33. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю філологія (англійська, німецька мова та література)  / Г. І. Навольська. –   Тернопіль, 2014. – 4с.

34. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю філологія переклад (англо-український) / Г. І. Навольська. –   Тернопіль, 2014. – 4с.

35. Навольська Г. Навчальна програма з дисципліни латинська мова для бакалавра за спеціальністю журналістика / Г. І. Навольська. –  Тернопіль, 2014. – 4с.

 


Comments