Нахаєва Ярина Михайлівна (наукові публікації) 1. Нахаєва Я. М. Підготовка студентів медичного ВНЗ як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва // Розвиток накувих досліджень : зб. матеріалів восьмої міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 19-21 листопада 2012 р.). – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. – С. 123–126.
 2. Нахаєва Я. М. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2013. − № 674. – С. 86–93.
 3. Нахаєва Я. М. Дефінітивний аналіз дослідження педагогічної проблеми підготовки майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2013. − №28. – С. 113–116.
 4. 13. Нахаєва Я. М. Інновації в галузі іншомовної складової підготовки майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe : Zbior raportov naukowych 29.01.2013 − 31.01.2013, Krakow : Wydawca: Sp. z. o. o. «Diamond trading tour», 2013. – С. 6–9.
 5. 14. Нахаєва Я. М. Формування професійно спрямованої іншомовної складової підготовки майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Формування мовної особистості в багато ступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи : програма міжн. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 17-18 жовтня 2013 р.) – Івано-Франківськ, 2013. – С. 53.
 6. Нахаєва Я. М. Термінологічний аналіз основних понять у реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. − №30. – С. 106–109.
 7. Нахаєва Я. М. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва І. M. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. − №719. – С. 110–116.
 8. Нахаєва Я. М. Критерії, компоненти, показники та рівні професійно-мовленнєвої готовності студентів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 46. – Ч. 7.– С. 134–141.
 9. Нахаєва Я. М. Використання понять «компетенція» та «компетентність» у професійній підготовці майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів (частина ІІ) : Матеріали І міжн. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 квітня 2014 р.). – Тернопіль, ТНЕУ. − 2014. – С. 71–72.
 10. Нахаєва Я. М. Роль латинської мови в сучасній медицині / Я. М. Нахаєва // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : зб. тез ІІ Міжрегіонального наук.-метод. сем. каф. Філософії та суспільних дисциплін ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 26 червня 2014 р.). – тернопіль : Вектор, 2014. – С. 41–43.
 11. Нахаєва Я. М. Використання латинської термінології у медицині / Я. М. Нахаєва // Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у ХХІ столітті : зб. наук. роб. учасників міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 21-22 листопада 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 54–56
 12. Нахаєва Я. М. Навчально-тренінговий комплекс тестових завдань : навчально-методичний посібник / Я. М. Нахаєва. – Вектор, 2014. – 130 с.
 13. Нахаєва Я. М. Готовність студентів медичних ВНЗ до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Роль педагогічних та психологічних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 5 грудня 2014 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 57–60.
 14. Нахаєва Я. М. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. − №208. – Ч. 1. – С. 143–149.
 15. Нахаєва Я. М. Інноваційні підходи до формування готовності майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – №748. С. 100–107.
 16. Нахаєва Я. М. Результати експериментального дослідження професійно-мовленнєвої готовності майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – №749. – С. 143–150.
 17. Нахаєва Я. М. Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – №3(50). − С. 205 −210.
 18. Нахаєва Я. М. Організація формувального етапу експериментального дослідження / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – №767. С. 126 – 132.
 19. Нахаєва Я. М. Компетенция и компетентность как основа формирования готовности будущих врачей к профессиональной деятельности / Я. М. Нахаєва // Europaische Fachhochschule. European applied sciences. – Stuttgart. : 2015. – №10 (Oktober). – S. 22–25.
 20.  Нахаєва Я. М. Організаційно-педагогічні умови професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 13- 14 березня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 63–65.
 21. Нахаєва Я. М. Педагогічне моделювання професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 11 - 12 березня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 44–46.
 22. Нахаєва Я. М. Вплив міждисциплінарної інтеграції на розвиток професійної комунікації студентів ВМНЗ / Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч, І. Р. Гуменна // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 168-170.
 23. Нахаєва Я. М. Забезпечення якості діяльності педагогів у ВНЗ / Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч, І. Р. Гуменна // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: матеріали науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 05-06 квітня 2017 року.
 24. Нахаєва Я. М. Особливості профорієнтаційної роботи у США / Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва, І. Р. Гуменна // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.


Comments