Корольова Тетяна Володимирівна (наукові публікації) 1. Корольова Т. В. Педагогічні умови формування фахової культури майбутніх лікарів у процесі їх гуманітарної підготовки // Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників, Матеріали 39 міжнародної науково-методичної конференції 23-24 січня 2014р., Полтава. – С. 263–265.
 2. Корольова Т. В. Зміст та специфіка процесу формування фахової культури майбутніх медиків // Психолого-педагогічні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства – 2014, Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2014р., Кременчук. – С. 60–62.
 3. Корольова Т. В. Організація самостійної роботи майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вектор, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 березня 2014р., Ялта. – С. 171–175.
 4. Корольова Т. В. Загальні підходи до вивчення поняття професійно-етичної культури майбутнього лікаря// Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 2 (39). – С. 94–99;
 5. Корольова Т. В. Модель формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря у процесі гуманітарної підготовки // Вісник УЖНУ. Зб-к наук. праць. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 30. – С. 66–69.
 6. Корольова Т. В. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні професійно-етичної культури майбутніх лікарів // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» 25-26 квітня 2014, Тернопіль. – С. 79–81.
 7. Корольова Т. В. Фахова культура медичного працівника як психолого-педагогічний феномен / Тетяна Корольова // Електронне наукове фахове видання: «Теорія та методика управління освітою», 2012. – № 8. – Режим доступу до журн. : http://www.umo.edu.ua/katalog/650-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-8-2012.
 8. Корольова Т. В. Визначення компонентів фахової культури майбутніх спеціалістів / Тетяна Корольова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам’янець-Подільськ: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 12. – С. 66–72.
 9. Корольова Т. В. Іншомовна компетентність студента-медика / Тетяна Корольова // Імідж сучасного педагога / гол. Ред. Н. І. Білик. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – Вип. № 5. – С. 48–51.
 10. Корольова Т. В. Система професійної підготовки медпрацівників. / Тетяна Корольова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.: Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – C. 150–158.
 11. Корольова Т. В. Теоретичні аспекти формування фахової культури спеціаліста у сучасній вищій медичній школі Т. В. Корольова // Актуальні проблеми сучасної науки: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-19 жовтня 2013 року, Київ. – С. 57–61.
 12. Корольова Т. В. Формування інформаційного компонента сучасного медика. // Динаміка та сучасна наука – 2013, Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції 17-25 липня 2013 року, Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 28–30.
 13. Корольова Т. В. Деякі аспекти формування комунікативного компонента сучасного медика / Т. В. Корольова // Питання сучасної науки і освіти: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18-20 липня 2013 року, Київ. – С. 27–28.
 14. Корольова Т. В. Складові фахової культури майбутніх лікарів / Т. В. Корольова // Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. випускників, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2013р., Івано-Франківськ. – С. 53–54.
 15. Корольова Т. В. Особливості формування мотиваційного компонента у процесі вивчення іноземної мови студентами медиками / Т. В. Корольова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 16-18 жовтня 2013р., Хмельницький. – С. 169.
 16. Корольова Т.В. Складові фахової культури майбутніх лікарів. // Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. випускників, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2013р., Івано-Франківськ. – С. 53-54.
 17. Korolova T.V. Professionally oriented texts as a basis for teaching of foreign specialized vocabulary / Korolova T. V. // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Naukowe Wyszukaj” (30.10.2015-31.10.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. “Diamond trading tour”, 2015. - str. 56-58.
 18. Корольова Т.В., Олексій К.Б. Роль фахово-орієнтованих текстів при вивченні іноземної мови майбутніми лікарями // Актуальні питання якості медичної освіти, Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12-13 травня 2016р., Тернопіль. – С. 123.
 19. Корольова Т. В. Особливості оцінки якості вищої освіти в Європі та США / Т. В. Корольова // Вплив іншомовної комунікації на якість формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів: колективна монографія до 60-річчя ТДМУ / За редакцією: А. Г. Шульгая, Н. О. Федчишин. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – Т. І. – С. 113-132. 
 20. Корольова Т.В. Контекстний підхід у навчанні майбутніх лікарів іноземній мові / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2017р., Одеса, 2017. – С. 91-93. 
 21. Корольова Т.В. Забезпечення якості вищої освіти майбутніх педагогів / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року) / укладачі: В.Є. Кравець, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 145-146. 
 22. Корольова Т.В. Методи розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 року.). – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 127-130. 
 23. Корольова Т.В. Холістичний підхід до вивчення іноземних мов / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 62-63. 
 24. T. Кorolova. The importance of distance learning for future doctors / M. Kichula, T. Korolova, K. Oleksiy // The development of transnational education and medicine: History, Theory, Practice, Innovation: the International Scientific-Practical Conference (dedicated to the 60th anniversary of TSMU), Ternopil, November 23-24, 2017. – С.106. 
 25. Корольова Т.В. Особистісно-орієнтований підхід до виявлення сутності змісту освіти в галузі іноземних мов як засіб ефективного освоєння іншомовної лексики / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія,практика, інновації: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-ти річчю ТДМУ (23-24 листопада) . – Тернопіль, 2017. – С. 145-146. 
 26. Korolova T. Reforma edukacji medycznej w Polsce: doświadczenie użyteczne dla Ukrainy / M. Kichula, T.Koroliova, K. Oleksij // Ponadnarodowy rozwój edukacji i medycyny: historia, teoria, praktyka, innowacje: zbiór materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej i praktycznej poświęconej 60 –j rocznicy TSMU (23-24 listopada). - Ternopil, 2017. – С. 99-100. 
 27. Корольова Т.В. Корозійна поведінка у фізіологічному розчині титанового сплаву ВТ6 після хіміко-термічної обробки / І.М. Погрелюк, В.М. Федірко, О.В. Ткачук, Р.В. Проскурняк, Т.В. Корольова // «Фізико-хімічна механіка матеріалів», Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України– Львів, 2017. – Вип. № 6. – С. 48–57. 
 28. Корольова Т.В. Вплив іншомовної комунікації на формування професійної культури майбутніх лікарів // Наукові записки Тернопільського університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2017 (подано до друку)

Comments