Корольова Тетяна Володимирівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

1.                Корольова Т. В. Педагогічні умови формування фахової культури майбутніх лікарів у процесі їх гуманітарної підготовки // Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників, Матеріали 39 міжнародної науково-методичної конференції 23-24 січня 2014р., Полтава. – С. 263–265.

2.                Корольова Т. В. Зміст та специфіка процесу формування фахової культури майбутніх медиків // Психолого-педагогічні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства – 2014, Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2014р., Кременчук. – С. 60–62.

3.                Корольова Т. В. Організація самостійної роботи майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вектор, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 березня 2014р., Ялта. – С. 171–175.

4.                Корольова Т. В. Загальні підходи до вивчення поняття професійно-етичної культури майбутнього лікаря// Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 2 (39). – С. 94–99;

5.           Корольова Т. В. Модель формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря у процесі гуманітарної підготовки // Вісник УЖНУ. Зб-к наук. праць– Ужгород: УжНУ «Говерла»,  2014. – Вип. 30. –  С. 6669.

6.                Корольова Т. В. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні професійно-етичної культури майбутніх лікарів // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» 25-26 квітня 2014, Тернопіль. – С. 79–81.

7.                Корольова Т. В. Фахова культура медичного працівника як психолого-педагогічний феномен / Тетяна Корольова // Електронне наукове фахове видання: «Теорія та методика управління освітою», 2012. – № 8. – Режим доступу до журн. : http://www.umo.edu.ua/katalog/650-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-8-2012.

8.                Корольова Т. В. Визначення компонентів фахової культури майбутніх спеціалістів / Тетяна Корольова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам’янець-Подільськ: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 12. – С. 66–72.

9.                Корольова Т. В. Іншомовна компетентність студента-медика / Тетяна Корольова // Імідж сучасного педагога / гол. Ред. Н. І. Білик. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – Вип. № 5. – С. 48–51.

10.           Корольова Т. В. Система професійної підготовки медпрацівників. / Тетяна Корольова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.: Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – C. 150–158.

11.           Корольова Т. В. Теоретичні аспекти формування фахової культури спеціаліста у сучасній вищій медичній школі Т. В. Корольова // Актуальні проблеми сучасної науки: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-19 жовтня 2013 року, Київ. – С. 57–61.

12.           Корольова Т. В. Формування інформаційного компонента сучасного медика. // Динаміка та сучасна наука – 2013, Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції 17-25 липня 2013 року, Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 28–30.

13.           Корольова Т. В. Деякі аспекти формування комунікативного компонента сучасного медика / Т. В. Корольова // Питання сучасної науки і освіти: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18-20 липня 2013 року, Київ. – С. 27–28.

14.           Корольова Т. В. Складові фахової культури майбутніх лікарів / Т. В. Корольова // Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. випускників, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2013р., Івано-Франківськ. – С. 53–54.

15.           Корольова Т. В. Особливості формування мотиваційного компонента у процесі вивчення іноземної мови студентами медиками / Т. В. Корольова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 16-18 жовтня 2013р., Хмельницький. – С. 169.

16.           Корольова Т.В. Складові фахової культури майбутніх лікарів. // Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. випускників, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2013р., Івано-Франківськ. – С. 53-54.

17.           Korolova T.V. Professionally oriented texts as a basis for teaching of  foreign specialized vocabulary / Korolova T. V. // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Naukowe Wyszukaj” (30.10.2015-31.10.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. “Diamond trading tour”, 2015. - str. 56-58.

18.           Корольова Т.В., Олексій К.Б. Роль фахово-орієнтованих текстів при вивченні іноземної мови майбутніми лікарями //  Актуальні питання якості медичної освіти, Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12-13 травня 2016р., Тернопіль. – С. 123.

19.             Корольова Т. В. Особливості оцінки якості вищої освіти в Європі та США / Т. В. Корольова // Вплив іншомовної комунікації на якість формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів: колективна монографія до 60-річчя ТДМУ / За редакцією: А. Г. Шульгая, Н. О. Федчишин. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – Т. І. – С. 113-132.

20.           Корольова Т.В.  Контекстний підхід у навчанні майбутніх лікарів іноземній мові / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2017р., Одеса, 2017. – с.91-93

21.              Корольова Т.В. Забезпечення якості вищої освіти майбутніх педагогів / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року) / укладачі: В.Є. Кравець, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 145-146.

22.         Корольова Т.В. Методи розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 року.). – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 127-130.

23.         Корольова Т.В. Холістичний підхід до вивчення іноземних мов / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.Comments