Колодницька Ольга Дмитрівна (наукові публікації)
 1. Колодницька О. Д. Загальні аспекти використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов / О. Д. Колодницька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2008. – Вип. 41. – С.121 – 125.
 2. Колодницька О. Д. Історичний аналіз поняття «методу проектів» у контексті професійної підготовки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2009. – №9 (56). – С. 125 – 128.
 3. Колодницька О. Д. Метод проектів як умова розвитку особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 149. – С. 63 – 67.
 4. Колодницька О. Д. Особливості використання CASE–методу в професійній діяльності педагога / О. Д. Колодницька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2009: [сб. науч. трудов по материалам международной научно-практ. Конференции], (Одесса, 15-30 июня 2009 г.) / Одесский национальный морской университет. – Одесса: Черноморье, 2009. – Том 16 (Педагогика, психология и социология).– С. 30-33.
 5. Колодницька О. Д. Проектні технології як умова підвищення якості освіти / О. Д. Колодницька // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [Науково-теоретичний збірник]. – Переяслав- Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 77 – 83.
 6. Колодницька О.Д. Теоретичний аналіз понять «метод проектів» і «проектування» / О. Д. Колодницька // Україна наукова: [збірник тез доповідей за матеріалами сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції], (Київ, 20-22 грудня 2010 р.) / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Асоціація «Аналітикум», ТОВ «ТК Меганом». – Київ, 2010.– Ч.6. – С.41-43.
 7. Колодницька О. Д. Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів / О. Д. Колодницька // Проблеми підготовки сучасного вчителя: [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 4. – Ч. 2. – C.66 –71.
 8. Колодницька О. Д. Сутність педагогічного професіоналізму / О. Д. Колодницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2(12). – С. 218 – 225.
 9. Колодницька О. Д. Критерії, показники та рівні готовності до професійного саморозвитку в майбутнього вчителя гуманітарного профілю / О. Д. Колодницька // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 8. Ч. І. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С. 194-200.
 10. Колодницька О. Використання методу проектів у вивченні англійської мови. / О. Д. Колодницька // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 136-138. 
 11. Бобак М. І. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків засобами проектних технологій. / М. І. Бобак, О. Д. Колодницька, М. І. Зуляк // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 83.
 12. Kolodnytska O. D. Motivation learning and the usage of project method / O. D. Kolodnytska // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2016. – № 3 (3). – P. 48-59.
 13. Колодницька О. Д. Мотиваційне забезпечення студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови / О. Д. Колодницька // Педагогіка в системі гуманітарного знання». Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016.
 14. Колодницька О. 2016: Рік англійської мови в Україні / Ольга Колодницька // Свобода. – 2016. – № 5. – С. 4.
 15. Колодницька О. Нинішній рік – рік англійської мови в Україні / Ольга Колодницька // Медична Академія. – 2016. – № 3 (404). – С. 11.
 16. Колодницька О. Вивчайте, оволодівайте, спілкуйтеся! / Ольга Колодницька // Медична Академія. – 2016. – № 11 (412). – С. 11.
 17. Колодницька О.Д., Бобак М.І. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх медиків / О.Д. Колодницька, М.І. Бобак // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" (присвяченій 60-річчю ТДМУ) (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 118.
 18. Kolodnytska O.D., Bobak H.R., Bobak M.I. Reading as a Tool of Developing Language Habits / KolodnytskaO.D., Bobak H.R., Bobak M.I. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 26-27 трав. 2017 р.) / ДНУ ім. Олеся Гончара. – Дніпро: ДНУ : СПД «Охотнік», 2017. – С. 163-164. 


Comments