Коцюба Роман Богданович ( наукові публікація) 1. Марценюк В.П. Інформаційна система представлення навчально-методчних матеріалів як інструмент якісної медичної освіти. Міжнародний та український досвід / Марценюк В.П. Коцюба Р.Б. // Нова педагогічна думка. -Спецвипуск №1. – 2009, Рівне. – С. 29–312. 
 2. Драч І.Д. Вивчення української мови як іноземної. Специфіка засвоєння граматичних норм а категорій англомовними студентами / Драч І.Д., Пилипишин О.І., Коцюба Р.Б. // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням інформаційних технологій. Матеріали науково-методичної конференції (23 вересня 2010 року в м. Тернопіль). – С. 41–43
 3. Коцюба Р.Б. Методика комп’ютерно-інтегрованого вивчення іноземних мов СALL в медичній освіті / Коцюба Р.Б. // Наукові праці, випуск 131, 2010. –Том 144. – С. 130–139. 
 4. Марценюк В.П. Метод аналізу ієрархій для визначення ефективності інноваційних методик вивчення іноземної медичної лексики / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ: Педагогічна думка, 2010. – №2. – С. 96–105.
 5. Коцюба Р.Б. Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Методика «єдиного дня» / Коцюба Р.Б. // Вища освіта України у контексті інтеграції до жвропейського освітнього простору. Додаток 2 до №3, том IV (29). – К., 2011. – С.176–183. 
 6. Марценюк В.П. Кореляційний аналіз поточної та підсумкової успішності студентів-медиків і показників сертифікатів незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту з іноземної професійної медичної лексики / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б.// Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних мов. Збірник наукових праць №6. – Луганськ, 2011. – С. 248–255.
 7. Марценюк В.П. Педагогічно-психологічні аспекти комп’ютерно-орієнтованого вивчення іноземних мов / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Медична освіта №3. – 2012. – С. 52–54.
 8. Коцюба Р.Б. Обґрунтування значення методики «єдиного дня» для теоретичної та практичної підготовки студентів і вивченні іноземної професійної медичної лексики / Коцюба Р.Б. // Медична освіта №4. – 2012. – С. 78–82.
 9. Коцюба Р.Б. Педагогічні основи використання комп’ютерних технологій в процесі навчання іноземній мові студентів вищих навчальних закладів // Сучасна психологія і педагогіка: дослідження та розробки. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 18-19 травня 2012 року). – С. 9–11.
 10. Коцюба Р.Б. Методи вивчення іноземних мов – метод поліекранної технології // Наука страны как гарант стабильного развития: материалы ХХІІІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (г. Горловка, 26-27 июля 2012 г.) – С. 88–91.
 11. Коцюба Р.Б. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2012 року в м. Тернопіль). – С. 76-78.
 12. Коцюба Р.Б. Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування / Коцюба Р.Б. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. – Випуск 37/5. – С. 43-52.
 13. Коцюба Р.Б. Використання сучасних методів контролю і оцінювання при вивченні іноземної мови // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи» (5-6 квітня 2013 року в м. Одеса). – С. 96–100. 
 14. Коцюба Р.Б. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови студентами ВНЗ // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (11 квітня 2013 року в м. Рівне). – С. 79–81.
 15. Коцюба Р.Б. Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2013 року). – Київ. – С. 35–38.
 16. Коцюба Р.Б. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців різного професійного спрямування. //Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» / за заг. ред. проф. Бикова В.Ю. та Спіріна О.М. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 40–43.
 17. Коцюба Р.Б. Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов / Коцюба Р.Б. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Випуск 50/6. – С. 120–127.
 18. Коцюба Р.Б. Набуття навичок аудіювання за допомогою Web-орієнтованої методики вивчення іноземних мов СALL. //Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції:(м. Харків, Україна, 9-10 жовтня 2015 року) – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень».2015. – С. 8–12.
 19. Коцюба Р.Б. Дослідження ефективності комп’ютерно-орієнтованої методики розвитку іншомовної комунікативної компетенції на прикладі медичної освіти //Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (3-5 листопада 2015 р. в м. Київ). – С. 269–270.
 20. Коцюба Р.Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисципліни «Іноземна мова» // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015»(10 грудня 2015 в м. Київ). – С. 43–47.
 21. Марценюк В.П. Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Комп'ютер у школі та сім'ї, 2016. – №6. – С. 9–16.
 22. Коцюба Р.Б. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови // Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук (5-6 лютого 2016 року в м. Київ). – С. 26–29.
 23. Коцюба Р.Б. Використання інформаційних ресурсів як засобу розвитку іншомовних компетенцій в школярів республіки Польща // за матеріалами ІІ міжнародної конференції «Інновації в сучасній науці» (31 серпня 2016 року в м. Київ). – С. 84–88.
 24. Коцюба Р.Б. Роль комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи / Коцюба Р.Б. // Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 2017. – Випуск 11. Том 2. – С. 169–176.

Comments