Кліщ Галина Іванівна (наукові публікації)

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

КЛІЩ ГАЛИНИ ІВАНІВНИ

 

доцента кафедри іноземних мов

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

Імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

Монографії:

 

1.     Кліщ Г.І. Розвиток вищої медичної освіти й питання забезпечення якісної підготовки лікарів в Австрії : [монографія] / [Вихрущ А.В., Федчишин Н.О., Єлагіна Н.І. та ін.]; відп.  ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 525 с.

 

Статті у фахових виданнях України та в інших виданнях

 

1.     Кліщ Г. І. Особливості упровадження Болонського процесу у вищих навчальних закладах Австрії / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – Вип. 16–17. – С. 126–128.

2.     Кліщ Г. І. Проблемно-орієнтоване навчання у Віденському медичному університеті / Г. І. Кліщ // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 273–277.

3.     Кліщ Г. І. Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Грац (Австрія) / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 20. – С. 50–56.

4.     Кліщ Г. І. Змістовий компонент професійної підготовки лікарів у Віденському медичному університеті / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 21. – С. 7580.

5.     Кліщ Г. І. Політика Австрії в галузі охорони здоров’я і медичної освіти / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 102–108.

6.     Кліщ Г. І. Реформування медичної освіти в Австрії: зразок успішного проведення та приклад для наслідування / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 58–66.

7.     Кліщ Г. І. Зміст та форми професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті Інсбрука / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 22. – С. 70–75.

8.     Кліщ Г. І. Професійна компетентність як мета підготовки сучасних лікарів у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 32–39.

9.     Кліщ Г. І. Особливості організації практичної підготовки студентів в медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 23–31.

10.                       Кліщ Г. І. Післядипломна освіта лікарів в Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 79–84.

11.                       Кліщ Г. І. Історичні аспекти становлення медичної освіти в Австрії / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 23. – С. 50–54.

12.                       Кліщ Г. І. Організація самостійної роботи іноземних студентів у викладанні теоретичних дисциплін / Г. І. Кліщ, Т. В. Ткачук // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: науково-методична конференція, 23 вересня 2010 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С. 27-29. 

13.                       Кліщ Г. І. Австрійський досвід у фаховій підготовці студентів-медиків в умовах кредитно-модульної системи освіти / Г. І. Кліщ // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації: Всеукраїнська наукова навчально-методична конференція, 12–13 травня 2011 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 44.  

14.                       Кліщ Г. І. Використання методу проектів при підготовці лікарів у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд: міжнародна науково-практична конференція, 30–31 березня 2012 р.: матеріали конф. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 94–95.

15.                       Кліщ Г. І. Професійна компетентність як мета підготовки лікарів у медичному університеті Відня / Г. І. Кліщ // Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології та якість освіти: міжнародна науково-практична конференція, 26–29 квітня 2012 р.: матеріали конф. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – № 1. – С. 125–128.

16.                       Кліщ Г. І. Основні відмінності у професійній підготовці лікарів у вищих навчальних закладах Австрії та України / Г. І. Кліщ // Педагогічна компаративістика – 2012 : аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : науково-практичний семінар, 11 червня 2012 р.: матеріали семінару / за заг. ред. О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 95–97.

17.                       Клищ Г. И. Особенности организации учебного процесса в медицинских университетах Австрии / Г. И. Клищ // Актуальные вопросы медицинской науки: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 70-летию профессора А. А. Чумакова, 24–26 января 2012 г.: материалы конф. – Ярославль: ЯГМА, 2012. – С. 317–318.

18.                       Кліщ Г. І. Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний вимір: міжнародна науково-практична конференція, 8 вересня 2012 р.: матеріали конф. –  К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 81–82.

19.                       Кліщ Г. І. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.cтатей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139.

20.                       Кліщ Г. І. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Медична освіта.– 2014. – № 1. – С. 54 – 62.

21.                       Кліщ Г. І. Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 76–80.

22.                       Кліщ Г. І. Критерії відбору текстів для формування іншомовної лексичної компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. І. Кліщ // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2014. – № 13(306). – С. 42-47.

23.                       Кліщ Г. І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 62–65.

24.                       Кліщ Г. І. Засоби мультимедіа у викладанні іноземної мови студентам-медикам / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. ­– С. 42-44.

25.                       Кліщ Г. І. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 53-55.

26.                       Кліщ Г. І. Вивчення іноземної мови у вищій школі крізь призму інноваційних технологій / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 113-115.

27.                       Кліщ Г. І. Характеристика практичної підготовки у медичних університетах Австрії та України / Г. І. Кліщ // Матеріали Міжн. наук-практ. конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (25-26 квітня 2014 р.). – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 237-240.

28.                       Кліщ Г. І. Реалізація компетентнісного підходу на післядипломному рівні підготовки медиків у Великобританії/ Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 60–62.

29.                       Кліщ Г. І. Самостійна робота студента як чинник формування іншомовних вмінь і навичок / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118–120.

30.                       Кліщ Г. І. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75–77.

31.                       Кліщ Г. І. Удосконалення форм організації післядипломної освіти лікарів / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 246.  

32.                       Єлагіна Н. І. Модернізація медичної освіти Канади: практичний досвід / Н. І. Єлагіна, Г. І. Кліщ, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 98.  

 

 

 

 

Comments