Кічула Марія Ярославівна (наукові публікації)
3.КічулаМЯАкредитація  гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі / Марія Кічула // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МПДрагомановаСерія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 27: збірник наукових праць / за ред. В. П. Сергієчка. – К. : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 110–114.

 Кічула, М. Я. Особливості оцінювання знань учнів у навчальних закладах Польщі на сучасному етапі : аналітичний огляд / Марія Кічула // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 16 : збірник наукових праць. – К. :  Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 169 – 178.

  Кічула, М. Я. Контроль якості знань учнів у системі загальної освіти Польщі / Марія Кічула // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20 : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 88 – 94.

 Кічула, М. Я. Моніторинг: компаративний аналіз поняття / Марія Кічула // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10. – Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2012. – С. 124 – 132.

 Кічула, М. Я. Освітній моніторинг: структурний аналіз / Марія Кічула // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М.  Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25: Педагогіка. – С. 115 – 128.

 Кічула, М. Я. Освітня система як об’єкт моніторингу / Марія Кічула // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. Зб. статей : Вип. 36. Ч1. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – С. 82 – 91.

 Кічула, М. Я. Оцінка якості освіти та її компонентів  / Марія Кічула // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Педагогічні науки. – Ч. ІІІ. – Луганськ, 2012. – С. 14 – 20.

                   Кічула, М. Я. Сутність і критерії якості освіти в Польщі / Марія Кічула // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – № 2. – 
С. 107 – 113.

 Кічула, М. Я. Забезпечення якості освіти у Польщі / Марія Кічула // Матеріали науково-технічної конференції присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю ДВНЗ «Криворізький національний університет» «Сталий розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг, 22 – 24 травня 2012 року). – Том 2. – Кривий Ріг, 2012. – С. 22 – 24.

 Кічула, М. Я. Моніторинг поняття «освіта» в польській педагогіці / Марія Кічула // Особистість в єдиному освітньому просторі. Збірник наукових тез / наук. редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя : ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 125 – 128.

  Кічула, М. Я. Стандартизоване тестування в системі освіти Польщі // Діяльність районних  (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій : тематичний збірник праць / за заг. Редакцією М. А. Віднічука. – Рівне, 2012. – 
С. 99 – 103.

 Кічула, М. Я. Педагогічний нагляд за якістю освіти в Польщі : історична ретроспектива / Марія Кічула // Україна i IIольща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 600 – 605.

 Кичула, М. Я. Научно-методичиское обеспечение стандартизированого тестирования в Польше (вторая половина ХХ в.) / Мария Кичула // European Applied Sciences. – № 1. –  Stuttgart, Germany, 2013. – Р. 150 – 153.

 Кічула, М. Я. Використання досвіду Польщі з питань моніторингу в системі освіти України / Марія Кічула // Педагогічна компаративістика − 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 року) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка. – С. 70 – 71.

  Кічула М. Я.  Моніторинг якості освіти в Польщі (друга половина ХХ – ХХІ століття) / М. Я. Кічула // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (25-26 квітня 2014 р.) – Тернопіль, ТНЕУ, 2014. – С. 117 – 122.

  Кічула М. Я. Творчість в інтерпритаціх польських педагогів / Марія Кічула // Педагогічна компаративістика − 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014 року) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка. – С. 34 – 36.

  Кічула М. Я. Запозичення в науковій мові / Марія Кічула // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 27 – 28.

 Кічула М. Я.  Творчо-освітній процес у вищій медичній школі / Марія Кічула //  Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 14-16

 Кічула М. Я., Олексій К. Б. Креативність у підготовці фахівців медичного профілю / М. Кічула, К. Олексій //  Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 83-84

  Кічула М. Я. Творча діяльність учня як запорука успішності (польський досвід) / М. Я. Кічула // Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: Матеріали науково-практичного семінару. – Київ, 2015 / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 99 – 101;

     Кічула М. Я. Творча діяльність викладача як елемент стимуляції експресії студента-медика / М. Я. Кічула // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 348 с.

     Кічула М. Я. Мотиваційні аспекти творчості учнів (зарубіжний досвід) / М. Я. Кічула // Педагогічна компаративістика 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: Матеріали науково-практичного семінару. – Київ, 2016 / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 99 – 101;

             Кічула М.Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Забезпечення якості вищої освіти майбутніх педагогів / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року) / укладачі: В.Є. Кравець, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 145-146.

 Кічула М.Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б. Методи розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 року.). – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 127-130.

 Кічула М.Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б.  Контекстний підхід у навчанні майбутніх лікарів іноземній мові / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2017р., Одеса, 2017. – с.91-93.

 Кічула М.Я., Корольова Т.В., Олексій К.Б.  Холістичний підхід до вивчення іноземних мов / М.Я. Кічула, Т.В. Корольова, О.Б. Олексій // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.

 Кічула М. Я. Холістичне оцінювання в системі освіти Польщі / М. Я. Кічула // Вища школа : удосконалення якості підготовки фахівців : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Н.В. Пазюри (м. Киїів,26-29 квітня 2017 р.). – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. -  С. 51-53.

 Кічула М. Я. Творча школа в експресії польських науковців (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / М. Я. Кічула // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А. – Київ-Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2017. – С. 73-77.

 Кічула М. Я. Якість вищої освіти України і Польщі : компаративний аналіз / М. Я. Кічула // Якість вищої медичної освіти: колективна монографія до 60-річчя ТДМУ / За редакцією: А. Г. Шульгая, Н. О. Федчишин. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – Т. І. (подано до друку)

 

 


Comments