Головна‎ > ‎

Наукова роботаНаукова робота на кафедрі

Основними науковими напрямками є розробка та впровадження методики викладання гуманітарних дисциплін в контексті формування мовної компетенції студентів медичних ВНЗ при професійно орієнтованому навчанні. Набутий багаторічний досвід навчально-методичної та наукової роботи викладачів кафедри узагальнюється у комплексних науково-дослідних роботах «Методика формування соціокультурної компетенції у студентів вищих навчальних закладів» (2006-2009 рр.) і «Формування мовної компетенції у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін» (2009-2012 рр.), «Формування іншомовної дискурсивної компетенції майбутніх медичних працівників з використанням інноваційних технологій» (2012-2015 рр.). З 2016 р. колектив кафедри спільно із кафедрою української мови працює над комплексною науковою темою: «Інтерактивні засоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків».

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність майбутніх медичних працівників. Мета роботи – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально апробувати методику формування лексичної компетенції майбутніх медичних працівників із застосуванням інтерактивних засобів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та методичних конференціях і симпозіумах. На кафедрі виконуються 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 1 на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження в галузі філології та педагогіки, зокрема з методики навчання та історії педагогіки. Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у сфері методики викладання іноземних мов, зокрема «Методика навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх медсестер» (доц. Горпініч Т.І.), «Професійна підготовка лікарів у вищих навчальних закладах Австрії» (доц. Кліщ Г.І.) та ін. Дослідження теорії та практики навчання й виховання в історичному аспекті, представлені в роботах «Розвиток творчості майбутніх учителів в навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (доц. Єлагіна Н.І.), «Розвиток моніторингу якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)» (викладач Кічула М.Я.), «Формування професійно-етичної культури студентів медиків у процесі гуманітарної підготовки» (доц. Корольова Т.В.), «Професійна мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології» (викладач Нахаєва Я.М.), «Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції» (викладач Гуменна І.Р.) сприятимуть використанню найкращих надбань минулого для розбудови і удосконалення сучасної системи навчання і виховання молодого покоління. 

Цікавими є й наукові дослідження у царині філології: «Художній дискурс епіки Марії Матіос в контексті сучасної модерної прози» (доцент Кітура Г.Я.), «Проблеми синонімії в церковно-релігійній термінології» (доц. Ворона І.І.), «Публіцистика К.Е.Француза та Івана Франка: проблеми літературної творчості» (викладач Мамчур І.П.), «Ономастика романів Вальтера Скотта» (викладач Олексій К.П.).

У 2014-2016 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 84 наукові статті (в тому числі 4 з імпакт-фактором), 120 тез (в тому числі 16 за кордоном).

Протягом 2014-2016 рр. викладачами кафедри було захищено 1 докторську (доц. Федчишин Н.О., дата захисту – 7.12.2016 р., науковий консультант – доктор пед. наук, професор Вихрущ А. В.) та 6 кандидатських дисертацій (Олексій К.Б., дата захисту – 27.05.2014р., науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Копусь О. А.; Горпініч Т. І., дата захисту – 24.06.2014р., науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Морська Л. І.; Ворона І. І., дата захисту – 26.06.2014р., науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Лісняк С. Л.; Корольова Т. В., дата захисту –30.06.2015р., науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Вихрущ В. О.; Нахаєва Я. М., дата захисту – 29.09.2016, науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Мельничук І.М.; Гуменна І.Р., дата захисту – 28.09.2016 р., науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Мельничук І.М.).