Головна‎ > ‎

Наукова роботаНаукова робота на кафедрі

Основними науковими напрямками є розробка та впровадження методики викладання гуманітарних дисциплін в контексті формування мовної компетенції студентів медичних ВНЗ при професійно орієнтованому навчанні. Набутий багаторічний досвід навчально-методичної та наукової роботи викладачів кафедри узагальнюється у комплексних науково-дослідних роботах «Методика формування соціокультурної компетенції у студентів вищих навчальних закладів» і «Формування мовної компетенції у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін», «Формування іншомовної дискурсивної компетенції майбутніх медичних працівників з використанням інноваційних технологій». З 2016 р. колектив кафедри спільно із кафедрою української мови працює над комплексною науковою темою: «Інтерактивні засоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків».

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність майбутніх медичних працівників. Мета роботи – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально апробувати методику формування лексичної компетенції майбутніх медичних працівників із застосуванням інтерактивних засобів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та методичних конференціях і симпозіумах. На кафедрі виконується 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження в галузі філології та педагогіки, зокрема з методики навчання та історії педагогіки. Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у сфері методики викладання іноземних мов, зокрема «Методика навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх медсестер» (доц. Горпініч Т.І.), “Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій” (викл. Колодницька О.Д.), «Професійна підготовка лікарів у вищих навчальних закладах Австрії» (доц. Кліщ Г.І.) та ін.

Дослідження теорії та практики навчання й виховання в історичному аспекті, представлені в роботах: докторській – «Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» (доц. Федчишин Н.О.); кандидатських працях: «Розвиток творчості майбутніх учителів в навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (доц. Єлагіна Н.І.), «Розвиток моніторингу якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)» (викладач Кічула М.Я.), «Формування професійно-етичної культури студентів медиків у процесі гуманітарної підготовки» (доц. Корольова Т.В.), «Професійна мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології» (викладач Нахаєва Я.М.), «Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції» (викладач Гуменна І.Р.) сприятимуть використанню найкращих надбань минулого для розбудови і удосконалення сучасної системи навчання і виховання молодого покоління. 

Цікавими є й наукові дослідження у царині філології: «Проблеми синонімії в церковно-релігійній термінології» (доц. Ворона І.І.), «Лемківське весілля в міжетнічному контексті» (доц. Саварин Т.В.), «Реалізація текстової категорії адресатності в сучасній українській прозі» (доц. Олексій К.Б.).

У 2014-2016 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 84 наукові статті (в тому числі 4 з імпакт-фактором), 120 тез (в тому числі 16 за кордоном).

Протягом 2013-2016 рр. викладачами кафедри було захищено 1 докторську (доц. Федчишин Н.О. (2016 р.) та 9 кандидатських дисертацій Кліщ Г.І. (2013); Єлагіна Н.І. (2013); Кічула М.Я. (2013); Олексій К.Б. (2014 р.); Горпініч Т. І. (2014 р.); Ворона І. І. (2014 р.); Корольова Т. В. (2015 р.); Нахаєва Я. М. (2016 р.); Гуменна І.Р. (2016 р.).

Захист докторської дисертації Н.О. Федчишин


Захист кандидатської дисертації І.І. Ворони

               Вчене звання доцента отримали: Кліщ Г.І., Єлагіна Н.І.


               Д-р пед. наук, доц. Н.О. Федчишин є опонентом кандидатських дисертацій:

М. Клим (Cімейне виховання в педагогічній думці Німеччини, 2013),

І. Гриника (Підготовка соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині, 2014), 

О. Околовича (Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.), 2014).