Головна‎ > ‎

Навчальна роботаНавчально-методична робота

Колектив кафедри іноземних мов постiйно працює над удосконаленням організаційних форм навчального процесу згідно з вимогами сучасної педагогіки, індивідуальним підходом до засвоєння та з урахуванням особистих якостей студента і його спроможності плідно працювати.

Реформування системи освіти в Україні у рамках її участі у Болонському процесі висуває нові вимоги щодо вивчення іноземної та латинської мов. У цьому аспекті важливим є узгодження системи викладання цих дисциплін з міжнародними стандартами і сучасними потребами, а також забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння мовою для того, щоб вони мали змогу брати участь у повсякденному житті іншої країни та спілкуватися з іноземцями; обмінюватись професійною інформацією та думками; досягати ширшого і глибшого розуміння способу життя і мислення інших людей та їх культурного спадку; повніше використовувати увесь потенціал нових інформаційних технологій; сприяти взаємному порозумінню і толерантності, ефективній міжнародній співпраці тощо. Звідси, головний напрямок освітньої діяльності кафедри іноземних мов  пов’язаний зі специфікою вищого медичного навчального закладу і спрямований на підготовку високоосвіченого фахівця-медика, який володіє іншомовною комунікативною компетенцією у сфері майбутньої професійної діяльності та у повсякденних ситуаціях. Така підготовка здійснюється шляхом формування у студентів мовленнєвих компетенцій для професійних потреб, створення умов для розвитку творчих здібностей студентів та виховання якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності, що сприяє формуванню цілісної особистості майбутнього фахівця.

Методична діяльність викладацького складу спрямована на удосконалення сучасних методів викладання іноземної та латинської мов у немовному (медичному) ВНЗ і впровадження їх у навчальний процес. Задля досягнення цієї мети двічі на семестр проводяться методичні семінари, які допомагають викладачам оволодіти інноваційними методами і формами роботи зі студентами у навчальному процесі. На методичних семінарах обговорюються актуальні теоретичні та практичні проблеми методики викладання, а саме: особливості навчання іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх медиків; технологія формування професійно спрямованої компетенції у письмі; упровадження тестових технологій для контролю рівня засвоєння студентами іноземної та латинської мов; використання сучасних інформаційних технологій у викладанні мовних дисциплін; мультимедійні технології в освіті; сучасні вимоги до методичних вказівок у форматі європейської системи освіти; критерії оцінювання знань студентів з різних видів мовленнєвої діяльності та інше. У цьому аспекті варто також згадати відкриті та показові заняття, які аналізуються і обговорюються на методичних засіданнях кафедри.

У відповідності до концепції розвитку університету на кафедрі продовжує удосконалюватися практично орієнтоване навчання. Зокрема, метою практично орієнтованого навчання з іноземної мови є навчити студентів здійснювати переклад і реферування спеціальної фахової літератури та сприяти засвоєнню ними субмови медицини, необхідної для усного та письмового володіння розмовною іноземною мовою у сфері медицини, стоматології, фармації чи медсестринства; розвинути у студентів комунікативні вміння і навички, креативність для ведення бесід на професійну тематику.

Опрацювання оригінальних наукових джерел на практичних заняттях з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» відповідно до тематики навчальної програми, виконання вправ (усних і письмових), побудованих за принципом комунікативних, інформаційних, ігрових ситуацій, загальних чи комплексних завдань – все це спрямоване не лише на розуміння змісту тексту, вивчення термінології, розвиток навичок перекладу і спілкування, але й закладає основи для подальшого вивчення тієї чи іншої теми на спеціальних теоретичних і клінічних кафедрах. Для закріплення опрацьованого навчального матеріалу студенти виконують різні за тематикою і ступенем складності творчі завдання, обирають теми для інтерактивного обговорення, розв’язують анаграми і кросворди, відгадують загадки, знайомляться з віршованими творами на медичну тематику тощо.

Впровадження та заохочення нетрадиційних форм занять на кафедрі, таких як відеозаняття, інтернет-заняття, заняття-екскурсія, інтегровані заняття, заняття-інтерв’ю, заняття-конференція, заняття-ділова гра дають змогу викладачу створити відповідне середовище, яке орієнтуватиме студентів на комунікацію і дасть додатковий стимул їхній діяльності.

В останні роки викладачі кафедри плідно працюють над проблемою інтеграції латинської та іноземних мов і профільних медичних дисциплін у процесі вивчення медичної термінології у вищих навчальних закладах. Значна увага у цьому ракурсі приділяється практично орієнтованому навчанню й на заняттях з основ латинської та медичної термінології. Вивчення термінології клінічних дисциплін закладається на базі оволодіння студентами лексичним матеріалом греко-латинських назв органів людського тіла, різних анатомічних утворень; дає змогу розуміти і конструювати терміни-композити і терміни-діагнози з кількох слів. Це забезпечує грамотність майбутнього фахівця у його подальшій професійній діяльності, а також міжнародне термінологічне порозуміння між спеціалістами.

 Викладачі кафедри удосконалюють організаційні форми навчального процесу згідно вимог сучасної педагогіки з урахуванням особистих якостей студента і його спроможності плідно працювати. Проведення практичних занять відповідно до вимог Болонського процесу передбачає використання не лише сучасних навчальних технологій, але й відповідного матеріально-технічного забезпечення. Заплановане створення трьох сучасних потужних лінгафонних кабінетів дасть змогу заповнити відсутність природного іншомовного середовища на всіх етапах навчання, повніше реалізувати важливий дидактичний принцип наочності, здійснювати навчання з урахуванням індивідуальних типологічних особливостей кожного студента, створити кращі умови для програмування і контролю, виконувати різноманітні види вправ з усіма студентами одночасно, включаючи мовлення тощо.

Значна увага на кафедрі приділяється самостійній роботі студентів. Традиційно використовуються такі форми її організації та проведення: семестрові завдання для індивідуальної роботи студента; анотування і реферування текстів іноземною чи рідною мовою, які виносяться на самостійне опрацювання; групові та індивідуальні консультації; контрольні роботи з іноземної та латинської мов (для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання); складання позааудиторного читання та ін. Останнім часом форми такої роботи урізноманітнилися пошуком інформації в системі Інтернет, виконанням найпростіших завдань на комп’ютерній техніці тощо.

Теоретичнi і практичнi знання з іноземної та латинської мови на кафедрi отримують студенти медичного, фармацевтичного, стоматологiчного факультетiв та ННІ медсестринства. 

Викладачі забезпечують студентів необхідними матеріалами, посібниками, таблицями, схемами, відео- та аудіозаписами, електронними уроками, навчальними компакт-дисками, методичними матеріалами тощо. Методичнi вказівки для студентів та викладачів, матеріали щодо підготовки до лекцiй і практичних занять постiйно оновлюють і вдосконалюють. Для ефективної взаємодiї викладача і студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя.

У звя’зку з створенням лінгафонних кабінетів на кафедрі іноземних мов з медичною термінологією планується запровадження циклового курсу “Аудіювання”.Викладачі кафедри постійно оновлюють банк тестових завдань для проведення семестрового комплексного тестового іспиту.


Основні здобутки кафедри

На кафедрі підготовлені та видані: “Посібник з анатомічної і клінічної термінології”, посібник для студентів медичних навчальних закладів “Латинська мова”, підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації “Латинська мова і основи медичної термінології” підручник “Латинська мова” для студентів фармацевтичних факультетів, підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації: “Латинська мова і основи медичної термінології” українською та англійською мовами, навчально-методичний посібник з релігієзнавства англійською мовою для студентів-іноземців, навчальний посібник “Англійська  мова за професійним спрямуванням”, “Medical English for Pharmacists: Reading Comprehension”, навчальний посібник “Англійська мова для студентів-медиків” та ряд статей з навчально-методичної тематики, навчально-методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання,  ряд статей з навчально-методичної тематики. Викладачі кафедри працюють у складі робочих груп для написання всеукраїнських навчальних підручників з англійської мови для студентів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа» та з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету. 


Підручники та посібники написані викладачами кафедри

Працівники кафедри розробили нові навчальні програми, в основу яких покладена модульна структура, що концентрує в собі найкращі здобутки сучасних комунікативних методів навчання іноземної та латинської мов. Навчальні програми ґрунтуються на загальнодидактичних і лінгводидактичних принципах, враховують принцип модульності, принцип поєднання загальної мети курсу, інтегруючих і проміжних дидактичних цілей, об’єктивності контролю знань і корекції рівня їх засвоєння, принцип реалізації зворотного зв’язку, принцип гнучкості. Впроваджуються інноваційні методи, інтерактивні комунікативні завдання, використовуючи офіційні матеріали сайтів міжнародних організацій і установ.

На кафедрі сьогодні викладаються такі дисципліни:

Медичний факультет:


за спеціальністю 222 "Медицина":

  "Англійська мова" – для студентів 1 курсу;

 "Німецька мова" – для студентів 1 курсу;

       "Французька мова" – для студентів курсу;

  "Латинська мова" – для студентів 1 курсу

  "Англійська мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

  "Німецька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

 "Французька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;


  за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія":

  "Англійська мова за професійним спрямуванням" – для студентів 1 курсу (бакалаври, магістри);

  "Німецька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 1 курсу (бакалаври);

     "Французька мова за професійним спрямуванням " – для студентів 1 курсу (бакалаври);

   "Латинська мова" – для студентів 1 курсу (бакалаври);


  Стоматологічний факультет:

  за спеціальністю 221 "Стоматологія":

  "Англійська мова" – для студентів 1 курсу;

  "Німецька мова" – для студентів 1 курсу;

      "Французька мова" – для студентів 1 курсу;

  "Латинська мова" – для студентів 1 курсу;

  "Англійська мова за професійним спрямуванням" – для студентів 1 курсу;

  "Німецька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 1 курсу;

 "Французька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 1 курсу;  Фармацевтичний факультет:

  за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація":

  "Англійська мова" – для студентів 1 курсу;

  "Німецька мова" – для студентів 1 курсу;

     "Французька мова" – для студентів 1 курсу;

  "Латинська мова" – для студентів 1 курсу;


  за спеціальністю 226  "Фармація":

  "Англійська мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

  "Німецька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

  "Французька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;


  Інститут медсестринства:

  за спеціальністю "Сестринська справа":

  "Англійська мова" – для студентів 1 курсу;

 "Німецька мова" – для студентів 1 курсу;

      "Французька мова" – для студентів 1 курсу;

 "Латинська мова" – для студентів 1 курсу;

  "Англійська мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

  "Німецька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

  "Французька мова за професійним спрямуванням" – для студентів 2 курсу;

  "The Ukrainian Language" – для студентів 1 курсу;

 "Humanities" – для студентів курсу;

  "The Art of Speaking" – для студентів курсу;

  "Introduction and Composition to Literature" – для студентів 1 курсу;

  "Official English" – для студентів 1 курсу;


ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ:

за спеціальністю 222 «Медицина»

 «Latin language and medical terminology» - для студентів 1 курсу;

 

за спеціальністю 221 «Стоматологія»

«Latin language» - для студентів 1 курсу;

 

за спеціальністю  226 «Фармація»

«Latin language» - для студентів 1 курсу.


АСПІРАНТИ:

«АНГЛІЙСЬКА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ» 

«НІМЕЦЬКА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ» 

«ФРАНЦУЗЬКА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ» 

рівень підготовки ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) – ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

галузь знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

спеціальності :

222 «МЕДИЦИНА» 

221 «СТОМАТОЛОГІЯ» 

226 «ФАРМАЦІЯ»