Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедриКафедра іноземних мов була створена в серпні 1957 року. Її очолив старший викладач латинської мови М. Климчук.


У 1973 р. завідувачем кафедри обраний за конкурсом кандидат педагогічних наук, доцент Г. Ф. Окоменюк. Він очолював кафедру до травня 1995р.

 У 1995 р. кафедру очолив доцент Закалюжний М. М. і на цій посаді працював до травня 2000 р.  


У вересні 1998 р. до кафедри перейшли такі дисципліни, як ділова українська мова та основи педагогіки. Змінилася й назва – кафедра української та іноземних мов.

Однак через два роки ці дисципліни знову були переведені на кафедру філософії й українознавства, і кафедрі було повернуто первісну назву – кафедра іноземних мов.Кандидат філософських наук, доцент Паласюк Г. Б. працювала на посаді завідувача кафедри з 2000 по 2006 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди». 


У 2005 р. кафедри іноземних мов і філософії та українознавства були об’єднані у кафедру іноземних мов та суспільних наук, яку очолила кандидат філософських наук доцент Паласюк Г. Б.

 


У 2006 році кафедру медичної інформатики з курсом фізики і спеціального обладнання об’єднали з кафедрою іноземних мов та суспільних наук, яку очолив доктор фізико-математичних наук, професор Марценюк В. П.

 

 


У березні 2009 р. на базі кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних наук було створено кафедру медичної інформатики з фізикою та кафедру філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов, яку очолила кандидат медичних наук, доцент Пришляк А. М.


 У липні 2011 р. відбулась реорганізація кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов. Новостворену кафедру іноземних мов з медичною термінологією очолила кандидат медичних наук, доцент Денефіль О. В.  

Колектив кафедри іноземних мов з медичною термінологією.  Грудень 2011 р.


Кафедра іноземних мов 

З 2015 р. кафедрі повернуто первинну назву – кафедра іноземних мов. Кандидат педагогічних наук, доцент Прокоп І.А. працювала на посаді т.в.о. завідувача кафедри з серпня 2015 по травень 2016 р. , а з травня 2016 р. по січень 2017 р.    завідувач кафедри іноземних мов.

З січня 2017 р. кафедру очолює д-р пед. наук, доцент Федчишин Н. О. Нині до штату кафедри входять 1 д-р пед наук, доцент Н.О.Федчишин, 2 кандидати філософських наук, доценти М.І.Бобак, Г.Б.Паласюк, 5 кандидатів педагогічних наук, доценти І.А.Прокоп, М.О.Кучма, Г.І.Кліщ, Н.І.Єлагіна, Г.І.Навольська, 6 кандидатів педагогічних наук  Т.І.Горпініч М.Я.Кічула Т.В.Корольова, О.Д. Колодницька, І.Р.Гуменна, Я.М.Нахаєва, 2 кандидати філологічних наук, доценти Т.В.СаваринГ.Я.Кітура, 2 кандидати філологічних наук І.І.Ворона, К.Б.Олексій, 3 викладачів  М.В.ВолощукІ.П.Мамчур О.І.Атаманова, 1 старший лаборант Н.М.Данилюк


Мета кафедри

– підготовка високоосвіченого фахівця-медика, що володіє іншомовною комунікативною компетенцією у сфері майбутньої професійної діяльності та у повсякденних ситуаціях. Така підготовка здійснюється шляхом формування у студентів мовленнєвих компетенцій, необхідних для професійних потреб, створення умов для розвитку творчих здібностей студентів та виховання якостей, необхідних для успішного виконання майбутньої професійної діяльності, що сприяє формуванню цілісної особистості майбутнього фахівця.

Основними пріоритетними напрямками наукової і педагогічної діяльності кафедри є:

-           удосконалення форм та методів навчання (розробка та використання кейсів, групових форм роботи, ділових, рольових ігор, презентацій, тощо), що сприяють підвищенню рівня знань навчальних дисциплін, а також набуттю та закріпленню навичок;

-           розробка та застосування тестових форм контролю знань студентів;

-           наповнення сайту кафедри необхідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни;

-           розробка індивідуальних завдань студентів;

-           організація методичного семінару, що передбачає навчання викладачів кафедри з використання інноваційних методик і форм роботи із студентами в навчальному процесі;

-           впровадження інноваційної моделі навчання з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технологій навчання), які спрямовані на результати навчання (зовнішньо-орієнтовані) та студенто-орієнтовані (в центрі яких знаходиться студент);

-           науково-методичне забезпечення навчального процесу різноманітними сучасними технологіями навчання (зокрема використання електронних посібників та контролюючих навчальних програм).

-           розробка науково-методичних рекомендацій для використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

-           формування інформаційної культури науково-педагогічних працівників згідно з сучасними стандартами та вимогами до професії;

-           формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;

-           розвиток наукових досліджень;

-           формування у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій;

-           розробка сучасних ефективних засобів навчання, методичних прийомів для досягнення професійних знань та вмінь;

-           удосконалення педагогічної майстерності та активізація науково-дослідницької діяльності викладачів;

-           створення аудіо- та відеотеки кафедри.

 

                                                                   Колектив кафедри іноземних мов.  Вересень 2016 р.