Гуменна Іванна Романівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

1.                Гуменна І. Р. Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013 .– Вип. 29. – С. 42–45.

2.                Гуменна І. Р. Професійна комунікація в підготовці майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 41, Ч. 6. – С. 143–148.

3.                Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів як педагогічна проблема / І. Р. Гуменна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2014. – Вип. 51. – С. 48–52.

4.                Гуменна І. Р. Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник МНУ імені В .О. Сухомлинського. – 2015. – № 1(48). – С. 100–104.

5.                Гуменна І. Р. Междисциплинарная интеграция в подготовке будущих врачей к профессиональной коммуникации / І. Р. Гуменна // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (WarszawaPolska). – 2015. – № 2, część 1. – С. 17–21.

6.                Гуменна І. Р. Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького університету. – 2016. – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІІ (68). – С. 61–70.

7.                Гуменна І. Р. Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1(38). – С. 101–105.

8.                Гуменна І. Р. Структура іншомовної комунікативної компетентності майбутнього лікаря / І. Р. Гуменна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні і практичні наукові інновації». – Краків, 2013. – С. 127–129.

9.                Гуменна І. Р. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов студентів вищих медичних навчальних закладів / І. Р. Гуменна // Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (Львів, 17-18 травня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 44–46.

10.           Гуменна І. Р. Актуальність підготовки майбутніх лікарів до професійного спілкування / І. Р. Гуменна // Materialy ІX mezinarodni vedecko-prakticka conference «Nastoleni moderni vedy – 2013». – Dil 26. Pedagogikara. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2013. – C. 2729.

11.           Гуменна І. Р. Педагогічне спілкування як фактор формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки / І. Р. Гуменна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Культура педагога в контексті освітніх парадигм» (28 лютого – 1 березня 2013р.). – Ужгород : Вид-цтво ПП «Інвазор». – С. 30–33.

12.           Гуменна І. Р. Формування професійного мовлення майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах / І. Р. Гуменна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (Тернопіль, 25-26 квітня 2014 р.) – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 77–79.

13.           Олексій К. Б. Формування професіоналізму фахівця зі знанням іноземної мови в системі медичної освіти / К. Б. Олексій, М. В. Томахів., І. Р. Гуменна // Матеріали регіональної наук.-метод. конф. «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.) – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 76–78.

14.           Томахів М. В. Використання відео на заняттях з англійської мови у Вищих медичних навчальних закладах / М. В. Томахів, І. Р. Гуменна // Матеріали регіональної наук.-метод. конф. «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р.) – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 111–113.

15.           Гуменна І. Р. Міждисциплінарний характер підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2015. – № 5. – С. 33–37.

 2016 рік


 Статті опубліковані у фахових виданнях :

1. Гуменна І. Р. Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького університету. – 2016. – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІІ (68). – С. 61–70.

2. Гуменна І. Р. Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1(38). – С. 101–105.

2017 рік

1. Гуменна І. Р. Вплив міждисциплінарної інтеграції на розвиток професійної комунікації студентів ВМНЗ / І. Р. Гуменна , Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 168-170.

2. Гуменна І. Р. Забезпечення якості діяльності педагогів у ВНЗ / І. Р. Гуменна,  Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: матеріали науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 05-06 квітня 2017 року.

3. Гуменна І. Р. Особливості профорієнтаційної роботи у США / І. Р. Гуменна,  Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.

 


Comments