Федчишин Надія Орестівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

1.    Федчишин Н.О. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти / Н.О. Федчишин. – Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.

2.    Федчишин Н.О. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти / Н.О. Федчишин. – Дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – 252 с.

3.    Федчишин Н.О. Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / Н.О. Федчишин. – Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.01 / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – 39 с.

4.    Федчишин Н.О. Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / Н.О. Федчишин. – Дис… д-ра пед. наук: 13.00.01 / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – 644 с.

 

 

Підручники:

1.       Fedtschyschyn N. Streifzug durch die Geschichte der deutschen Literatur / N. Fedtschyschyn. – TEHfPA, 2004. – 404 S.

Монографії:

2.       Федчишин Н. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта: [монографія] / Надія Орестівна Федчишин. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 193 с.

3.       Федчишин Н. Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах: теорія і практика: [монографія] / Надія Орестівна Федчишин; наук. ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль: Підручники і посібники. – Ч. 1, 2015. – 625  с.

4.       Fedchyshyn N.O. J.F. Herbart and Herbartianism in the Padagogical thought of Europe / European ideas in the works of famous educationalists. Internationalization, globalization and their impact on education / Editors:        R.  Kucha and H. Cudak. – Studia I Monografie, Lodz. – 2013. – 432 s.

5.       Федчишин Н.О. Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю: [колективна монографія] / А.В. Вихрущ, О.М.  Царик, А.Г.  Цяпа та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 316 с.

6.       Федчишин Н.О. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики: [монографія] / [Вихрущ А.В., Єлагіна Н.І., Кліщ Г.І. та ін.]; відп.  ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 520 с.

 

Статті у фахових виданнях України

7.       Федчишин Н.О. Педагогічна спадщина І. Ф. Гербарта: минуле і майбутнє / Н. О. Федчишин // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України : зб. наук. праць / [за заг. ред. Г. Є. Гребенюка] ; М-во метод. кабінету навч. закладів мистецтва та культури. – Харків : Стиль Іздат, 2005. – С. 248 – 255.

8.       Федчишин Н.О. Виховуюче навчання в контексті педагогічної теорії І. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць Рівн. держ. гуманітар. ун-ту. Вип. 33 / [гол. ред. І. М. Хом'як]. – Рівне : РДГУ, 2005. –   С. 81 – 84.

9.       Федчишин Н.О. Проблема змісту навчання в педагогічній спадщині    І. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Вісник Львівського університету. – 2005. – Вип. 20 / [заст. відп. ред. Д. Герцюк]. – С. 243 – 250. – (Серія : Педагогічна).

10.  Федчишин Н.О. Методи навчання у спадщині І. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2005. – № 4. – С. 96 – 100. – (Серія : Педагогіка).

11.  Федчишин Н.О. Проблеми поєднання теорії і практики в педагогічних поглядах Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти : Зб. статей. : Вип. 8, ч. 2 / [ред. кол. О. В. Глузман, М. Я.   Ігнатенко та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 30 – 34. – (Серія : Педагогіка і психологія).

12.  Федчишин Н.О. Мета і завдання виховання у поглядах Гербарта / Н.   О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 182 – 187. – (Вип. 258 : Педагоффгіка та психологія).

13.  Федчишин Н.О. Підготовка вчителя до організації навчально-виховного процесу в розумінні Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти : – Зб. статей: Вип. 8. ч. 2 / [ред. кол. О.В.Глузман, М. Я. Ігнатенко та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – С. 46 – 51. – (Серія : Педагогіка і психологія).

14.  Федчишин Н.О. Психологічне обґрунтування навчального процесу в науковій спадщині Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [гол. редкол. І. Пасічник]. – Рівне : РОІППО, 2007. – С. 48 – 52. – (Спецвипуск).

15.  Федчишин Н.О. Єдність навчання та виховання у поглядах Й.Ф.Гербарта / Н. О. Федчишин // Наукові праці. Т. 86, вип. 73 / [гол. ред.-вид. ради Л. П. Клименко]. – Миколаїв : 2008. – С. 212 – 217. – (Серія : Педагогічні науки).

16.  Федчишин Н.О. Життя і просвітительська діяльність Й. Ф. Гербарта / Н. О. Федчишин // Наукові записки. Вип. 74 / [відп. ред. В. В. Радул]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 164 – 166. – (Серія : Педагогічні науки).

17.  Федчишин Н.О. Гербартіанство в Японії / Н.О. Федчишин // Вища освіта України. – Додаток 4, Т. VІІ (25). – 2010. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – С. 464-472.

18.  Федчишин Н.О. Педагогічні погляди Карла Стоя в контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.30. – Ч.2. – С. 150-156.

19.  Федчишин Н.О. Вплив дидактичної системи Й.-Ф. Гербарта на розвиток сучасної теорії навчання / Н.О. Федчишин // Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППО, 2011. – № 1(8). – С. 123-129.

20.  Федчишин Н.О. Педагогічні інновації кінця ХІХ – початку ХХ століття: вітчизняний досвід (на прикладі гербартіанства) / Н.О.Федчишин // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), 2011. – № 2. – С. 278-284.

21.  Федчишин Н.О. Розуміння Й.-Ф. Гербарта в німецькій педагогіці / Н.О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 153-161. – (Вип. 556 : Педагогіка та психологія).

22.  Федчишин Н.О. Навчальний план В. Райна: сутнісна характеристика / Н.О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [наук. ред. Г.Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 190-197. – (Вип. 560 : Педагогіка та психологія).

23.  Федчишин Н.О. Педагогічна психологія Ф.-В. Дьорпфельда / Н.О.  Федчишин // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – С. 304-310.

24.  Федчишин Н.О. Генеза освітньої парадигми гербартіанства: виклики часу / Н. О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. Зб. статей. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XLII. – С. 166-170.

25.  Федчишин Н.О. Гербартіанізм Т. Ціллера в контексті педагогіки вищої школи / Н.О. Федчишин // Вища школа: науково-практичне видання. – Київ, 2012. – № 6. – С. 57-64.

26.  Федчишин Н.О. Психологічні питання гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 3. – С. 89-92.

27.  Федчишин Н.О. Модель підготовки майбутнього вчителя в педагогіці гербартіанців / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 87-91.

28.  Федчишин Н.О. Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток української педагогічної науки / Надія Федчишин // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 355-361.

29.  Федчишин Н.О. Концепт досвіду гербартіанця Отто Вільманна / Н.О.Федчишин // Гуманітарний випуск – Додаток 1 до Вип.27, Т. V (38) : Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К.  : Гнозис, 2012. – С. 473-480.

30.  Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді / Н.О. Федчишин // Порівняльньно-педагогічні студії: науково-практичне видання. – Київ. – 2012. – № 4. – С. 10-14.

31.  Федчишин Н.О. Ґ.-А. Лінднер – виразник гербартіанських ідей в Австро-Угорщині / Н.О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С. 255-261.

32.  Федчишин Н.О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / Н.О. Федчишин // Електронний спеціалізований журнал «Науковий вісник Донбасу», 2013. – № 1. – С. 89-95.

33.  Федчишин Н.О. Розвиток соціальної педагогіки на засадах взаємозв’язку школи та суспільства у контексті гербартіанства / Н.О.  Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. L. – Івано-Франківськ, 2013. – С.40-44.

34.  Федчишин Н.О. Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2013. – № 4. – С. 82-85.

35.  Федчишин Н.О. Витоки гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах: на прикладі Словенії / Н.О. Федчишин // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Частина 3. Педагогіка. – С. 206-217.

36.  Федчишин Н.О.  Гербартіанство в Хорватії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) як складова розвитку педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць, серія «Педагогічні науки». – Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10(303). – С. 67-72.

37.  Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії / Н.О.  Федчишин // Молодь і ринок: щомісячний наук.-пед. журнал. – Дрогобич, 2015. – №   1(120). – С. 107-112.

38.  Федчишин Н.О. Гербартіанство: забуті сторінки історії педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць, серія «Педагогічні науки». – Черкаси : ЧДПУ, 2015. – № 3 (336). – С.   96-101.

39.  Федчишин Н.О. Гербартіанство в Швейцарії / Н.О. Федчишин // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2016. – Випуск LXXІ. Т. 2. – С.  31-36.

40.  Федчишин Н.О. До витоків гербартіанської педагогіки / Н.О.  Федчишин // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2016. – Випуск LXIX. Т. 1. – С. 84-88.

41.  Федчишин Н.О. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. ІV. – С. 130-139.

42.  Федчишин Н.О. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І.   Кліщ // Медична освіта. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 35-40.

43.  Федчишин Н.О. Тестування як метод навчання і контролю знань студентів при вивченні німецької мови / Н.О. Федчишин // Медична освіта. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 113-118.

44.  Федчишин Н.О. Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету / Н.О. Федчишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 132-135.

 

Статті у закордонних виданнях

45.  Fedchyshyn N. Die Herbartianismus-Rezeption in der ukrainischen Pädagogik (Ende XIX. – Anfangdes XX. Jahrhunderts) / N. Fedchyshyn // Science and Education [Text]: materials of the international research and practice conference «II International Conference on Europeans Science and Technology», Wiesbaden, Juli 27-28, 2012 / publishing of fice «Bildungszentrum Rodnike. V.». – c. Wiesbaden, Germany, 2012. – S. 395-399.

46.  Федчишин Н.О. Інституціоналізація навчання та виховання в Німеччині (друга половина ХІХ – ХХ.) на прикладі гербартіанства / Н.О.  Федчишин // Zbiór raportów naukowych «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe» (29.01.2013 – 31.01.2013). – Krakow: Wydawca: Sp.zo.o “Diamond tradingtour“, 2013. – С. 78-81.

47.  Fedchyshyn N.O. Die Herbarts-und-Herbartianismus-Rezeption in der Ukraine (XX. Jahrhundert) / N.O. Fedchyshyn // 2 nd International Scientific Conference“ European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”:Volume Papersof the 1st International Scientific Conference (Volume 1). February 18-19, 2013, Stuttgart, Germany. – S. 158-160.

48.  Федчишин Н.О. Змістовий аспект реалізації моделі викладання іноземних мов в педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин // Zbiór raportów naukowychPerspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku” (27-28/02/2013). – Szczecin : Wydavсa: Sp. Zo.o. „Diamondtradingtour“, 2013. –  S.   27-29.

49.  Федчишин Н.О. Особенности подготовки учителя у Й.-Ф. Гербарта и гербартианской педагогике / Н.О. Федчишин // Forum Pedagogiczny. – Warszawa, 2013. – № 2 (6). – С. 85-105.

50.  Fedchyshyn N.O. Johann Friedrich Herbart i pedagogika herbartowska w czasah globalizacji Europy / N.O. Fedchyshyn // Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania. – Dąbrowa Górnicza. 2014. – S. 93 – 102.

51.  Федчишин Н.О. Досвід викладання історії у педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин, О.І. Пилипишин, М.І. Слободян // Zbiór raportów naukowych «nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka» (28.09.2013 – 30.09.2013). – Wrocław: wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 52-54.

52.  Федчишин Н.О. Актуальні проблеми гербартіанства крізь призму соціальної педагогіки // Н.О. Федчишин / Zbiór raportów naukowych. «Nauka I Utworzenie ХХІ stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje». (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole: wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S.   41-44.

53.  Федчишин Н.О. Й.-Ф. Гербарт и гербартианство в европейской истории педагогики / Н.О. Федчишин // Наука и Мир. – Волгоград : Publishing House «Scientific survey», 2014. – № 2 (6). – С. 109-111.

 

Статті в інших виданнях

54.  Федчишин Н.О. Гербартіанство в німецькій педагогіці: розвиток та сприйняття / Н.О. Федчишин // Наша школа (Науково-методичний журнал). – Одеса : Одеський ОІУВ, 2011. – № 5. – С. 12-16.

55.  Федчишин Н.О. Аспекти педагогічної психології                                   Ф.-В. Дьорпфельда в контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Наша школа (Науково-методичний журнал). – Одеса : Одеський ОІУВ, 2012. – №   5. – С. 14-19.

56.  Федчишин Н.О. Повернення Й.-Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Poзвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХ ст.). Т.  2. – Зб. наук. праць / за ред. Д. Герцюка і А. Гаратик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 338-348.

57.  Федчишин Н.О. Гербартіанство в німецькомовних країнах: приклад Австро-Угорщини (друга половина ХІХ ст.) / Н.О. Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2014. – С. 302-309.

58.  Федчишин Н.О. Педагогічна думка Німеччини в контексті розвитку освітніх систем / Н.О. Федчишин // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2013. – С. 115-120.

Праці апробаційного характеру

59.  Федчишин Н.О. Авторська концепція К.-Ф. Стоя у питаннях інституціоналізації навчання та виховання Німеччини / Н.О. Федчишин //  Науково-практичний журнал. – «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. Часть 1 / отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 314-319.

60.  Fedczyszyn N. Johann Friedrich Herbart i pedagogika herbertowska w Europі / N. Fedczyszyn, A. Wyhruszcz, D. Stępkowski // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 33-38.

61.  Федчишин Н.О. Гербартіанство: уроки та перспективи / Н.О.  Федчишин // Порівняльно-педагогічні студії – 2010: Матеріали науково-практичного семінару 17 червня 2010 р. / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Інформаційні системи, 2010. – С. 26-27.

62.  Федчишин Н.О. Поєднання теорії і практики у поглядах В. Райна / Н.О. Федчишин // Особистість у просторі культури: Матеріали ІІІ Севастопольського Міжнародного науково-практичного симпозіуму 17 вересня 2011 р. – Севастополь: Рібест, 2011. – С. 175-177.

63.  Федчишин Н.О. Релігійні аспекти гербартіанської педагогіки / Н.О.  Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам’яті А. С. Макаренка та Всеукраїнські науково-практичні семінари «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами» (Полтава, 13- 14 березня 2012 року) / за заг. ред. М.В. Гриньової. – Полтава, 2012. – С. 142-144.

64.  Федчишин Н.О. Сутність підготовки вчителя в гербартіанській педагогіці / Н.О. Федчишин // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.     Одеса, Україна. 30-31 березня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 52-53.

65.  Федчишин Н.О. Психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця К.-Ф. Стоя / Н.О.  Федчишин // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 20-21 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» [наук. ред. В.П. Коцур, Д.С. Мазоха]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 35-37.

66.  Федчишин Н.О. Завдання педагогічної семінарії гербартіанця             К.-Ф. Стоя / Н.О. Федчишин // ІІІ Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» 26-29 квітня 2012 р. Збірник наукових тез / наук. редактори В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко. – Запоріжжя: ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 253-255.

67.  Федчишин Н.О. Виклики у розвитку гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» м. Кривий Ріг 27-28 квітня 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/library/Science/conf/Tezy05_2012_16.pdf. ua. Заголовок з екрана.

68.  Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в контексті компаративістики / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : матеріали наук.-практ. Семінару (Київ, 11 червня 2012 р.) / за заг. ред. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 59-61.

69.  Федчишин Н.О. Проблема педагогічного управління в педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин // Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.  Київ, Україна, 08 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 37-38.

70.  Федчишин Н.О. Цінність гербартіанської педагогіки у спектрі педагогічних теорій / Н.О. Федчишин // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Сімферополь: Апрель, 2012. – С.   350-352.

71.  Федчишин Н.О. Проблема розподілу навчання крізь призму гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.  Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 110-111.

72.  Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу в педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.  211-213.

73.  Федчишин Н.О. Реалізація ідей системи вищої освіти у Німеччині в умовах Болонського процесу / Н.О. Федчишин, Л.М. Бойчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. за участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – C. 217-219.

74.  Федчишин Н.О. Актуалітети реалізації ідей гербартіанства в педагогічній думці Німеччини / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті та український контекст : матеріали наук.-практ. cемінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2013. – С. 33-34.

75.  Федчишин Н.О. Рецепції щодо викладання іноземних мов у педагогіці Німеччини: досвід гербартіанства / Н.О. Федчишин, І.В. Теремчук, А.Д. Яворівська // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матер. міжн. науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 2. С. 191-194.

76.  Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах ХІХ ст: приклад Словенії / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2014: трансформації в освіті та український контекст : матеріали наук.-практ. cемінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 42-43.

77.  Федчишин Н.О. Рідна мова у трактуванні українських та німецьких педагогів / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 25-27.

78.  Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка: етапи становлення та розвитку / Н.О. Федчишин // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 66-67.

79.  Федчишин Н.О. Роль родини та сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини в контексті гербартіанської педагогіки / Н.О.  Федчишин // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.): упорядник тез/упорядники : І.Я. Глазкова, В.В. Богдан, О.О.   Каліберда. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С.  196-200.

80.  Федчишин Н.О. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І.   Єлагіна // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: матеріали регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 53-55.

81.  Федчишин Н.О. Екстраполяція ідей школи Гербарта / Н.О.  Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 33-34.

82.  Федчишин Н.О. Вплив гербартіанства на педагогічні інституції Австро-Угорщини / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2016: трансформації в освіті та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 06 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 34-36.

83.  Федчишин Н.О. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І.   Кліщ // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 10-11.

84.  Федчишин Н.О. Вивчення іноземної мови у вищій школі крізь призму застосування інноваційних технологій / Н.О. Федчишин, Н.І.   Єлагіна, Г.І. Кліщ // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 25-26.

85.  Федчишин Н.О. Засоби мультимедіа у викладанні іноземної мови студентам-медикам / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 34-35.

86.  Федчишин Н.О. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків / Н.О. Федчишин, Н.І.   Єлагіна, Г.І. Кліщ, І.М. Кліщ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75-77.

87.  Федчишин Н.О. Реалізація компетентнісного підходу на післядипломному рівні підготовки медиків у Великобританії / Н.О.   Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 60-62.

88.  Федчишин Н.О. Самостійна робота студента як чинник формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118-120.

89.  Федчишин Н.О. Особливості нестандартного уроку з іноземної мови / Н.О. Федчишин // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних  моделей викладання іноземної мови за фахом: збірник Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет- конференції. – Одеса: Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова, 2015. – Вип.І. – С.   137 – 140. http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/%D1%81%D0%B1%D0%BEC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

90.  Федчишин Н.О. Модернізація медичної освіти Канади: практичний досвід / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. –

С. 98-99.

91.                     Федчишин Н.О. Удосконалення форм організації післядипломної освіти лікарів / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 246-247.

Навчально-методичні праці

92.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Musik». – Тернопіль : Ленком. – 2002. – 35 c.

93.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з історії німецької мови. – Тернопіль : Ленком. – 2003. – 66 c.

94.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Theater». – Тернопіль : Ленком. – 2003. – 45 c.

95.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Architektur». – Тернопіль :  Ленком. – 2004. – 43 c.

96.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Charakterzüge des Menschen». – Тернопіль :  Ленком. – 2004. – 43 c.

97.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Charakterbild des Menschen». – Тернопіль :  Ленком. – 2005. – 23 c.

98.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з дисципліни “Вступ до романо-германської філології”. – Тернопіль : ТЕІПО. – 2006. – 20 с.

99.           Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з теми “Goethe und Schiller”. – Тернопіль : ТЕІПО. – 2007. – 20 с.

100.      Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з теми “Europareise”. – Тернопіль : ТЕІПО. – 2008. – 20 с.

101.      Fedtschyschyn N. Testen in der Grammatik. – Ternopil : TNWU, 2012. – 34 s.

102.      Fedtschyschyn N. Deutsche Grammatik in Tabellen. – Ternopil : TNWU, 2013. – 32 s.

103.      Fedtschyschyn N. Theorie und Praxis des Unterrichts. – Ternopil : TNWU, 2014. – 30 s.

 


Comments