Єлагіна Наталія Іванівна (наукові публікації) 

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ


Монографії: 

1.     Єлагіна Н.І. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики: [монографія] / [Вихрущ А.В., Кліщ Г.І., Федчишин Н.О. та ін.]; відп.  ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 525 с. – С. 10 – 31.

 

Статті у фахових виданнях України та в інших виданнях 

 2011 рік

 2.           Єлагіна Н. І. Педагогічна майстерність майбутніх учителів в педагогічній думці другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Науковий вісник Чернівецького університету / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 573 : Педагогіка та психологія. – С. 37 – 45.

3.           Єлагіна Н. І. Проблема розвитку творчих здібностей особистості в навчально-виховному процесі у вітчизняній педагогічній науці другої половини XIX століття / Н. І. Єлагіна // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 282  287.

4.     Єлагіна Н.І. Розвиток творчих здібностей особистості в навчально-виховному процесі / Н. І. Єлагіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. - № 2. – С. 99-104.

 

2012 рік

5.    Єлагіна Н. І. Зміст методів та форм навчання у контексті розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів другої половини XIX століття / Н. І. Єлагіна // Науковий вісник Чернівецького університету / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2012. – Вип. 605 : Педагогіка та психологія. – С. 30 – 37.

6. Єлагіна Н. І. Проблема творчого розвитку особистості вчителя в роботі педагогічних курсів та педагогічних з’їздів України другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. – Івано Франківськ : ПНУ, 2012. – Вип. XLII : Педагогіка. – С. 3 – 6.

7.  Єлагіна Н. І. Проблема творчості вчителя у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Н. І. Єлагіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. I. – С. 18 – 24.

8. Єлагіна Н. І. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу вчительських інститутів України у другій половині XIX – на початку XX ст. / Н. І. Єлагіна // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 24 – 31.

9.  Єлагіна Н. І. Проблема педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах / Н. І. Єлагіна, К. Б. Олексій // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 9 – 10 жовтня 2012 р.) / М-во охорони здоров’я України, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів. – Тернопіль, ТДМУ, 2012. – С. 129 – 131.

10. Єлагіна Н. І. Розвиток творчого потенціалу особистості вчителя в роботі педагогічних курсів другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції “Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі” присвяченій пам’яті А. С. Макаренка та Всеукраїнських науково-практичних семінарів “Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації”, “Методика управління навчальними закладами” (Полтава, 13 – 14 березня 2012 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2012. – С. 50 –52.

11.  Єлагіна Н. І. Роль принципу наочності навчання у розвитку творчої особистості (друга половина XIX – початок XX століття) /  Н. І. Єлагіна // Особистість у єдиному освітньому просторі : зб. наукових тез (Запоріжжя, 26 – 29 квітня 2012 р.) / [наук. редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко]. – Запоріжжя : ТОВ “Фінвей”, 2012. – С. 93 – 95.

12. Єлагіна Н. І. Роль самоосвіти у розвитку творчої особистості учителя (друга половина XIX – на початку XX ст.) / Н. І. Єлагіна // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матер. II Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф. (Переяслав-Хмельницький, 20 – 21 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т” імені Григорія Сковороди [наук. ред. В. П. Коцур, Д. С. Мазоха]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 14 – 17.

13. Єлагіна Н. І. Складові творчої діяльності учителя / Н. І. Єлагіна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матер. Міжнародної наукової конференції (Кривий Ріг, 22 – 25 травня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ДВНЗ “Криворізький національний університет”. – Кривий Ріг, 2012. – С. 18 – 24.

14. Єлагіна Н. І. Творчість – обов’язкова умова майстерності учителя (друга половина XIX – на початку XX ст.) / Н. І. Єлагіна // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 30 – 31 березня 2012 р.). – Одеса : 
ГО “Південна фундація педагогіки”, 2012. – С. 48 – 50.

15.  Елагина Н. И. Творческий аспект педагогической подготовки будущих учителей в учебных заведениях Украины второй половины XIX – начала XX в. / Н. И. Елагина // European Applied Sciences. – № 1. –  StuttgartGermany, 2012. – Р. 140 – 143. 

 

2013 рік

Єлагіна Н. І. “Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закладах України другої половини XIX – початку XX століття”. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Іванівна Єлагіна. – Дрогобич, 2013. – 252 с.

 

Дисертацію захищено на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

 

2014 рік

16. Єлагіна Н.І. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. cтатей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139.

17. Єлагіна Н.І. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Г.І. Кліщ,  Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. 1. – С. 35 – 40.

18. Єлагіна Н.І. Рольова гра як аспект мотивації у викладанні іноземних мов студентам-медикам / Н.І. Єлагіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2014. – Вип. 26. – С. 66 – 69.

19. Єлагіна Н.І. Підготовка медичних працівників в університетах: порівняльний аспект / Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» ( Тернопіль, 25-26 квітня 2014 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 72-75.

20. Єлагіна Н.І.  Вивчення рідної мови в інтерпретації українських та німецьких педагогів /  Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (Тернопіль, 26-27). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 25–27.

21.  JełaginaN.  Kompetencje zawodowe ukraińskich nauczycieli świetle literatury 

pedagogicznej drugiej połowy XIX i początku XX wieku / Natalia Jełagin// Forum Pedagogicznyj. – WarschawaPolandForum Pedagogicznyj, 2014. – P. 123–133.

22. Єлагіна Н.І. Засоби мультимедіа у викладанні іноземної мови студентами-медикам / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ  // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» ( Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 42-43.

23. Єлагіна Н.І. Тестовий іспит як складова підготовки медичних працівників в університетах Австрії / Г.І. Кліщ, І.М. Кліщ, Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» ( Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 53-55.

24. Єлагіна Н.І. Вивчення іноземної мови у вищій школі крізь призму інноваційних технологій / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» ( Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 113-115.


2015 рік

25. Єлагіна Н.І. Комп’ютерні технології пр. вивченні іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах / Н.І. Єлагіна // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич, 2015. – №. 2. – С. 75 – 79.

26. Єлагіна Н.І. Проблематика інноваційних методів викладання іноземних мов за професійним спрямуванням / Н.І. Єлагіна // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» ( Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса : 2015. – Вип. 1. – С. 38–41.

27. Єлагіна Н.І. Сутнісна характеристика комунікативного аспекту у вивченні іноземної мови студентами-медиками / Н.І. Єлагіна // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. 1. – С. 4348.

28. Єлагіна Н.І. Реалізація компетентнісного підходу на післядипломному рівні підготовки медиків у Великобританії / Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ, Н.О. Федчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» ( Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 60–62.

29. Єлагіна Н.І. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів-медиків / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» ( Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75–77.

30. Єлагіна Н.І. Самостійна робота студента як чинник формування іншомовних вмінь і навичок / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118–120.

31. Єлагіна Н.І. Педагогічна практика як складова творчої підготовки майбутніх учителів (друга половина XIX – початок XX століття) / Н.І. Єлагіна // Zbior raportow : PedagogikaNauka wczorajdziś, jutro (30.05.2015–31.05.2015). – Warschawa, 2015. – С. 82-84. (ISSN: 978-83-65207-17-3)

2016 рік

32. Єлагіна Н. І. Модернізація медичної освіти Канади: практичний досвід / Н. І. Єлагіна, Г. І. Кліщ, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 98.  

33. Єлагіна Н. І. Удосконалення форм організації післядипломної освіти лікарів / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Актуальні питання якості медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12–13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 246.  


2017 рік

34. Єлагіна Н.І. Освітні реформи в Австро-Угорщині крізь призму гербартіанських ідей / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 19 – 21;

35. Єлагіна Н.І. Робота в парах як ефективний метод викладання іноземних мов у медичних закладах освіти / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 144 – 146;

36. Єлагіна Н.І. Імплементація гербартіанських ідей в педагогічну практику / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Н.В. Пазюри (26-27 квітня 2017 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 94 – 97;

37. Єлагіна Н.І. Рефлексивна взаємодія педагогіки і психології в гербартіанстві у контексті підготовки вчителя / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна, Г.І. Кліщ, І.І. Богдан // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (м. Тернопіль, Україна, 5-6 квітня 2017 року). / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 277 – 280;

38. Єлагіна Н.І. Навчальні ігри як ефективний засіб вивчення іноземної мови студентами-медиками / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом: збірник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Одеса: Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова, 2017. – С. 63-66 або (http://lingvo.onu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017-3.pdf)

39. Yelagina N.I. Improving Patient Safety by Using Simulation Training in Medical Education / N.O. Fedchyshyn, H.I. Klishch, N.I. Yelagina // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ). – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 363.


Comments