Бобак Марія Іванівна (наукові публікації)СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

1997-2017 рр.                                                                                    

1.     Бобак М.І. Комп’ютеризація навчання як вагомий фактор педагогічної     технології при опануванні іноземною мовою. Наукові записки. Ч.І. -К., -1997. – С. 64-65.

2.     Бобак М.І. Екологічне виховання студентів-медиків у процесі навчання англійської мови. Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. –С.20-21.

3.     Бобак М.І. Християнська основа ідеї громадянського суспільства в українській культурі.-Християнство і культура. Матеріали міжнародної наукової конференції. –Київ – Тернопіль – 1998. -С.17-20.

4.     Бобак М.І. Інтеграція  англійської та латинської мов у вивчені медичної англійської термінології.// Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі.Нові технології навчання. –Тернопіль, 1998. –С.19-21.

5.     БобакМ.І. Ренесансний тип людини у творах українських мислителів ХVІІст. Філософські пошуки. – Вип. ІХ – Львів: Видавництво Центр Європи, 1999. –C. 173-177.

6.     Бобак М.І. Ідеї громадянського гуманізму в cередньовічній Україні. Філософські пошуки. –Вип. Х. – Львів – Одеса; Видавництво Центр Європи, 1999. –C. 212-220.

7.     Бобак М.І. Формування поняття особистості в українській філософії. Науковий вісник ВДУ. – Вип.11. Філософські науки. – Луцьк, 1999. –С.145-199.

8.     Бобак М.І. Особливості прояву ідеї громадянського гуманізму в Україні. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія, економіка.-Вип. 3.- 1999. –С. 29-34.

9.     Бобак М.І. Проблема “життя діяльного” і “життя споглядального” в українській філософії періоду культурно-національного відродження (ХVI-XVIIст). Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія, економіка. – Вип. 4. – 2000. –С. 18-22.

10.           Бобак М.І. Вплив християнства на ствердження людини-громадянина  в українській культурі. Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Серія: філософія. – Вип. 5. – Тернопіль, 2000. –С.115-118.

11.           Бобак М.І. Християнство як формуючий чинник людини-особистості. Християнство і особа. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2000. –С. 44-46.

12.           Бобак М.І. Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології.// Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. –С. 75-82.

13.           Бобак М.І. Формування морального ідеалу людини в українській духовній культурі.// Християнство і мораль. Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2001. –С. 66-69.

14.           Бобак М.І. Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (XVI-XVII ст). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. –Львів, 2001.- 20 с.

15.           Бобак М.І. Братський рух як вияв громадянського гуманізму. Людинознавчі студії: збірник наукових праць ЛДПУ. Вип. 6. – Дрогобич: НВУ Каменяр, 2002. –С.34-43.

16.           Бобак М.І. Формування особистості медика третього тисячоліття. Медична освіта. – Тернопіль, 2002. - №1 –С. 49-50.

17.           Бобак М.І. Тип людини-громадянина в українській культурі XVIIст. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 8.-2002. –С. 18-20.

18.           Бобак М.І. Громадянське піклування про освіту на прикладі братств (XVI-XVIIст). Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 9.- 2002. –С.16-20.

19.           Бобак М.І. Відеофільм та Інтернет – сучасні засоби ефективного вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. Вип. 11.- 2002. –С. 167-169.

20.           Бобак М.І. Деякі питання адекватного перекладу медичної наукової літератури. Медична освіта. – Тернопіль, 2003р. - №1. – с. 45-47.

21.           Бобак М.І. Громадянський гуманізм у духовній культурі українського Середньовіччя: Європейський контекст. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: філософія. Випуск 148-149.- 2003. –С. 36-40.

22.           Бобак М.І. Концепція активної  життєвої позиції людини в українському відродженні. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 10.-2003. –С. 90-94.

23.           Бобак М.І Українські педагоги-гуманісти доби Відродження (кінець XVI-поч.XVIIст).Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 12.- 2004. –С. 82-85.

24.           Бобак М.І., Гудима А.М. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник для студентів  з англійською мовою викладання. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. –С. 59.

25.           Бобак М.І. Громадянський гуманізм як один із важливих чинників громадянського суспільства. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип 13.- 2005. –С. 52-54.

26.           Марія Бобак. Формування умінь студентів з курсу іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка. Вип. 7. – 2005. –С.114-115.

27.           М.І. Бобак. Оптимізація викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України як передумова до вступу в Болонський процес. Науково-методична конференція. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2005. –С.397-401.

28.           М.Бобак. Інноваційні технології як ефективний чинник  іншомовного професійно спрямованого мовлення. –Матеріали міжнародної наукової конференції, - Тернопіль, 2006.-С.213-215.

29.           М.Бобак. Середня медична освіта в Австрії.// Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський простір.- Матеріали наукової конференції. – Тернопіль, 2006. –С. 50-53.

30.           Марія Бобак. Християнська мораль-вагомий фактор формування ідеї громадянського суспільства. Науковий вісник ВДУ. // Матеріали міжнародної наукової конференції “Сучасна релігійність: стан і тенденції”. – Луцьк, 2006. –С. 11-14. 

31.Бобак М.І. Професійне читання як один із засобів формування    комунікативної компетенції студентів медичних вузів. // Матеріали наукової конференції  актуальні проблеми вдосконалення методики викладання      іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору.- Чернівці, 2006. – С.50 - 53.

32.Марія Бобак  Роль церкви в утвердженні української національної  свідомості у світлі епохи Петра Могили.- Матеріали науково-практичної конференції вчених-релігієзнавців ‘‘Конфесійне багатоманіття  України в контексті духовного і національного відродження’’.- Тернопіль: ТДТУ, 2007.- С.173-177.

33. Бобак М.І. Використання відео матеріалів для моделювання умінь студентів англомовного професійно спрямованого мовлення. // Матеріали наукової конференції  Концептуальні основи навчання іноземним мовам    у вищих медичних навчальних закладах України в контексті Болонської декларації та проблеми навчання латинської фармацевтичної термінології у світлі Болонського процесу. – Донецьк, 2007. – С.58-60.

34.  М.Бобак, І.Прокоп. Педагогічні аспекти використання новітніх        Інформаційних технологій в умовах КМС навчання.// Матеріали науковометодичної конференції “ Перспективи використання інформаційних технологій в умовах кредитно-модульної системи.” – Харків, 2008. – С. 41-43.

35. М.І.Бобак, І.А. Прокоп. Ігрове моделювання як важливий засіб навчання студентів-медиків фахової іноземної мови. Медична освіта. – Тернопіль, 2008. - № 2. – С. 32-34.

36. М.І.Бобак ( у співавторстві). Формування соціокультурної компетенції у      студентів медичних вищих навчальних закладів. Медична освіта. –       Тернопіль, 2009. - №1.  – С.44-46.

37. Пришляк А.М., Прокоп І.А., Бобак М.І. та інші. Історико-педагогічні      аспекти доказової медицини.// Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку  доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я’’. – Тернопіль, 2009. -№3. – С.62-63.

38. Н.В.Рокіцька, М.І.Бобак, Г.Р.Бобак. Індивідуальний стиль оволодіння міжкультурним спілкуванням іноземною мовою. Медична освіта. -  Тернопіль, 2009. - №4. – С.22-24.

39. Бобак М.І., Кульчицький В.Й., Прокоп І.А. Інноваційні технології    викладання гуманітарних дисциплін для іноземних студентів // Матеріали науково-методичної конференції „Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій” 23 вересня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 51-53.

40. Бобак М.І., Кульчицький В.Й., Прокоп І.А. Основи збереження духовно-моральних цінностей українського суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 53. Педагогічні науки. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 52-55.

41. Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р. Інноваційні аспекти формування фахової компетенції студентів-медиків в умовах кредитно-модульної системи навчання // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних України Ш-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 року) – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – С. 59-60.

42. Прокоп І.А., Бобак М.І. Методологічні основи професійно орієнтованого навчання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8-9 квітня 2011 р.: У 3т. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – Т.2: Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. – С. 57–59.

43. Бобак М.І., Бондаренко С.В., Кульчицький В.Й. та ін. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості – Медична освіта, № 1, 2011. - С.40-43.

44. Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р. Християнська релігія як підґрунтя формування громадянського суспільства //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі”- Дніпропетровськ, Видавець Біла К.О. – 2011- С.120-123.

45. Бобак М.І., Кушик М.Л., Прокоп І.А. та ін. Аудитивна компетенція як    один із видів комунікативної діяльності при виченні англійської мови/ М.І.Бобак, М.Л.Кушик, І.А.Прокоп [та ін.] // Медична освіта. -2011.- №4. – С.84-87.               

46. М.І.Бобак, І.А. Прокоп, Г.Р. Бобак . Формування культури мови як               засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості. – Український смисл. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012.- С.122-128.        

47. Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р. Мовленнєвий етикет студента-медика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (9-10 жовтня 2012 року) –Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.147-149.

48. М.І.Бобак. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків/Т.І.Горпініч, О.В.Денефіль, І.А.Прокоп, Г.Б.Паласюк, М.І.Бобак, Т.В.Саварин, М.Л.Кушик, Л.І.Вітко, М.А.Сокол/ Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55 річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського . «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ Ш-ІУ рівнів акредитації.»- Медична освіта, №3, 2012.- С.39-40.

49. Бобак М.І. Метод проектів як засіб формування            іншомовної комунікативної компетентності студентів-медиків:теорія і  практика /Денефіль О.В., Прокоп І.А., Бобак М.І.//  Матеріали семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти- Івано-Франківськ, 2012. – С.127-130.   

50.Бобак М.І. Формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів/ Прокоп І.А., Денефіль О.В., Бобак М.І.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського- Тернопіль:ТДМУ, 2012. – С.97-99.

51 .Бобак М.І. Використання ігрових методів навчання для формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-медиків/ Прокоп І.А., Бобак М.І., Бобак Г.Р. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» (6-7 квітня 2012) -  Дніпропетровськ:Видавець Біла К.О., 2012. –С.30 -32.

52. Бобак М.І.Проблеми викладання іноземної мови за професійним спрямуванням/ Прокоп І.А., Бобак М.І., Денефіль О.В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ»- (Харків, 22 березня 2012 р).

53. Бобак М.І. Педагогічні умови формування дискурсивної компетенції    майбутніх медичних працівників/ Прокоп І.А., Бобак М.І., Бобак Г.Р.// Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітній процес: погляд зсередини»- Дніпропетровськ, 2013. – 63-67.

54. Бобак  Марія. Професійна іншомовна підготовка студентів-медиків у процесі міжкультурної інтеграції/ Бобак Марія, Бобак Галина, Рокіцька Наталія// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес». – Тернопіль, 2013. – С.17-19.

55. Бобак М.І. Активна життєва позиція людини періоду культурно-        національного відродження (ХУІ-ХУІІ ст.) в контексті сьогодення / М.І.Бобак, Г.Р.Бобак // Матеріали  ІХ міжнародної науково-практичної конференції « Альянс наук: Вчений –вченому», том 2. Актуальні питання сьогодення, Дніпропетровськ. – Видавець Біла К.О., 2014. – С.15-18.

56. Бобак М., Бобак Г.Інтеграція англійської та латинської мов при моделюванні умінь студентів англомовного професійно-зорієнтованого мовлення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів”. - Тернопіль: 25-26 квітня 2014р.

57.Галина Бобак, Марія Бобак. Особливості розвитку української педагогічної думки доби відродження( кінець ХУІ - початок ХУІІ ст.) в контексті сьогодення / Бобак Галина, Бобак Марія // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів», частина ІІ, ТНЕУ. – Тернопіль, 2014. –С.27-31.

58. Бобак М.ІУдосконалюємо професійне іншомовне спілкуваннянавч.посіб. / М.І.БобакН.В.Рокіцька . – ТернопільТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – 230с. ISBN 978-966-673-190-9.

 УДК  61(038)(075.8); ББК 81.2 Англ. - 4

59. Бобак М.І. Удосконалення іншомовної комунікативної компетенції   студентів-медиків/ Рокіцька Н.В., Бобак М.І., Бобак Г.Р.// Матеріали регіональної науково-методичної конференції “ Освіта та медицина в добу         глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст”, ТДМУ “Укрмедкнига”. – Тернопіль, 2014. – С.90-91.

60. Бобак М.І., Бобак Г.Р. Становлення громадянського суспільства та розбудова правової держави в Україні/Бобак М.І., Бобак Г.Р.//Матеріали Х міжнародної  науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі», Т.3. – Дніпропетровськ . – Видавець Біла К.О., 2014. – С.62-65.

61. Рокіцька Н.В., Бобак М.І. Колаж як ефективна форма роботи студентів-практикантів з лексичним матеріалом на заняттях з іноземної мови. – Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти ”. – С. 103-105(21-22 травня 2015р., ТНЕУ). – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 211с

62. Denefil Olha, Prokop Iryna, Bobak Maria. Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal. - Vol 2,No 1 (2015): Conflict and the Social Body. – P. 25-37.

 

63.Bobak M.I., Bobak H.RConversation Analysis and Application of Its Principles on the Basis of Truman Capotes Novella “Breakfast at Tiffanys” / M.I.BobakH.R.Bobak // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Альянс  наук: вчений – вченому”. – Дніпропетровськ :Видавець Біла К.О., 2016. – С.40 -44.

64.Бобак М.І., Бобак Г.Р.Основні принципи комунікативно орієнтованої методики навчання фахової іноземної мови / М.І.Бобак, Г.Р.Бобак // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених-Дніпропетровськ :Видавець Біла К.О., 2016. – С.13-15.

65.Bobak H.R., Bobak M.IConversation Analysis in Truman Capotes Novella ‘Breakfast at Tiffanys’ / H.R.BobakM.I.Bobak // Молодий вчений. – Херсон:      “ Гельветика”. - №3(30) ,Ч. ІУ, 2016. – С.523-527.

66. М.І.Бобак, О.Д.Колодницька, М.І.Зуляк. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків  засобами проектних технологій/ Бобак М.І., Колодницька О.Д., Зуляк М.І.//Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: “Актуальні питання якості медичної освіти” : у 2 т. / Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – 364 с.

67.Бобак М.І., Бобак Г.Р. Developing Habits at Home Reading Lessons /М.І.Бобак, Г.Р.Бобак //Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції: “Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов” : ТНЕУ. –Тернопіль: Астон, 2016. –С. 128-130.

68.Бобак М.І., Рокіцька Н.В. Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування:навч.посіб./М.І.Бобак, Н.В.Рокіцька. – 2-ге вид., випр.і допов. - Тернопіль: ТДМУ, 2016. –236 с.

69. Bobak H.R., Bobak M.ICivil  Society as the Constitutional and Juridic PhenomenonM.I.BobakH.R.           Bobak// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції ”Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”/ ДНУ ім.Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет). – Дніпро, 2016.- P.339-341.

70. Бобак М.І.Формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / Бобак М.І., Саварин Т.В., Прокоп І.А. та ін.// Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції  “Українська професійна мова: історія і  сучасність.” – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.3-4.

71.  Бобак М.І., Рокіцька Н.В. Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування:навч.посіб./М.І.Бобак, Н.В.Рокіцька. – 2-ге вид., випр.і допов. - Тернопіль: ТДМУ, 2016. –236 с.

72. H.R.Bobak, M.I.Bobak. The Language of Advertising as a Tool of Manipulation/ Bobak H.R., Bobak M.I. // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах”. – Частина І.- Дніпро : СПД “Охотнік”, 2017. – С.246-248.

73. М.І.Бобак, Г.Р.Бобак. Ретроспективний аналіз ідей громадянського  гуманізму як основи громадянського суспільства в контексті сьогодення / Бобак М.І., Бобак Г.Р. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства”. – Частина І. - Дніпро : СПД “Охотнік”, 2017. – С.54-57.

74. Колодницька О.Д., Бобак М.І. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх медиків / О.Д. Колодницька, М.І. Бобак // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" (присвяченій 60-річчю ТДМУ). – Частина І. - Тернопіль : ТДМУ, “ Укрмедкнига”, 2017. – С.118.

75. O.D.Kolodnytska, H.R.Bobak, M.I.Bobak. Reading as a Tool of  Developing Language Habits/ Kolodnytska O.D., Bobak H.R.,Bobak M.I. // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”. – Частина ІІ.– Дніпро: СПД “Охотнік”, 2017. – С.163-164.

              


Comments